Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild för Södermanlands län

Logotyp för Länsstyrelsen i Södermanlands län

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på samhället, åtgärder som länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder.

Lägesbild rapporterad 2022-04-12

Nytt i denna veckas lägesbild är markerat.

Övergripande lägesbild

 • Viss påverkan på delar av kommunernas och regionens verksamhet, men i stort begränsad påverkan på verksamheten. Flertalet ukrainska elever har påbörjat skola/förskola/välkomsten. Regionen arbetar i linjeverksamhet.
 • Öppnats ett välkomstcenter för nyanlända på Skavsta flygplats.
 • Länsstyrelsen är i grönt stabsläge och arbetet drivs i linje i respektive sakverksamhet.
 • Det finns ett stort intresse för hemberedskap bland medborgarna i länet. NYTT
 • Varit högt tryck på flera håll med frivilliginsatser som ska struktureras upp och tydliggöra roller. Generellt sett en bra dialog. NYTT
 • Många kommuner fokuserar nu särskilt på informationssäkerhet. Generellt och för egna medarbetare. Viss ökad phishing-aktivitet. NYTT

Länsstyrelsens pågående åtgärder

 • Länsstyrelsen genomför samverkan med berörda aktörer i länet, både på lednings-och handläggarnivå.
 • Enheten för Samhällsskydd och beredskap arbetar nära enheten för Social hållbarhet för att säkerställa en god överblick över händelseutvecklingen samt arbetsfördelning.
 • Kriskommunikationsnätverket har veckovisa avstämningar.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Fokus på samverkansbehov, kommunikationsinsatser och åtgärder som behöver hanteras på nationell nivå. Information från nationell nivå som er länsstyrelse har behov av:

 • Behov av nationell information att personer som inte klarar sitt uppehälle och bor oregistrerade i eget boende (eller hos privatperson) ska uppsöka Migrationsverket för hjälp med registrering, boende och mathållning på de orter där Migrationsverket har lokaler.
 • Kommunerna önskar svar från Migrationsverket hur ersättningsmodellen gällande iordningställandet av evakueringsboenden ser ut.
 • Länet har ett fortsatt behov av kommunikationssamverkan. NYTT

Kommunspecifikt

T.ex. kommunspecifika avvikelser i lägesbilden, planerade eller vidtagna åtgärder, särskilda händelser, behov:

 • I länet finns 3151 befintliga plaster för tillfälliga boenden.
 • Ankomsterna till Skavsta flygplats har minskat.
 • Mottagna barn som börjat skolan – oro för om de blir anvisade boenden på annan ort så att de rycks upp. NYTT
 • Finns frågor och oro i kommunerna om hur fördelningsnycklarna kommer att gå till. NYTT
 • Många förberedelser för boenden som lagts på is, eller minskats något, i avvaktan på behov. Flera inköp som gjorts av sängar etc kan användas i beredskapsarbetet. NYTT

Samlad bedömning

Södermanlands kommuner och region har förberett och fortsätter förbereda för mottagandet av flyktingar från Ukraina. Normal verksamhet upprätthålls. Migrationsverket har avropat ett evakueringsboende i länet.

Då vaccinationstäckningen mot Covid-19 är låg i Ukraina förbereder sig regionen tillsammans med smittskyddsläkaren för att kunna vaccinera de flyktingar som kommer in till landet.

Länsstyrelsen bedömer att verksamheter, tjänster och infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsviktiga funktioner har ingen eller mindre påverkan kopplad till händelsen. Demokratiska processer fortgår regionalt och lokalt. Inga tecken på påverkan utifrån det regionala perspektivet. Media rapporterar om ett intresse från allmänheten att stötta flyktingsituationen. Antalet ansökningar till Hemvärnet har ökat kraftigt sedan kriget i Ukraina bröt ut.

Kostnaden för insatsmedel i lantbruket ökar, vilket på längre sikt kan påverka spannmålsodling. Likaså påverkar höga drivmedelspriser transportsektorn.

För mer information:

Så påverkar omvärldsläget samhället | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Flyktingmottagandet med anledning av kriget i Ukraina | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Kontakt

Alina Treijner

Integrationssamordnare, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Tomas Birgegård

Enhetschef samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen i Södermanlands län