Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild för Södermanlands län

Logotyp för Länsstyrelsen i Södermanlands län

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på samhället, åtgärder som länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder.

Nytt i lägesbilden rapporterad 2022-04-05

  • Flertalet ukrainska elever har påbörjat skola/förskola/välkomsten.
  • Regionen har hittills gett ett trettiotal doser covid-19-vaccin till flyktingar från Ukraina.
  • Regionen erbjuder hälsoundersökningar till flyktingar som registrerat sig hos Migrationsverket i länet samt utbildar vårdcentraler i regionen att kunna genomföra hälsoundersökningar.
  • Länsstyrelsen planerar ett samordningsmöte med kommunerna och regionen under vecka 14.
  • Kommunerna önskar svar från Migrationsverket hur ersättningsmodellen gällande iordningställandet av evakueringsboenden ser ut.
  • Ankomsterna på Skavsta flygplats har minskat.

Samlad bedömning

Södermanlands kommuner och region har förberett och fortsätter förbereda för mottagandet av flyktingar från Ukraina. Normal verksamhet upprätthålls. Migrationsverket har avropat ett evakueringsboende i länet.

Då vaccinationstäckningen mot Covid-19 är låg i Ukraina förbereder sig regionen tillsammans med smittskyddsläkaren för att kunna vaccinera de flyktingar som kommer in till landet.

Länsstyrelsen bedömer att verksamheter, tjänster och infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsviktiga funktioner har ingen eller mindre påverkan kopplad till händelsen. Demokratiska processer fortgår regionalt och lokalt. Inga tecken på påverkan utifrån det regionala perspektivet. Media rapporterar om ett intresse från allmänheten att stötta flyktingsituationen. Antalet ansökningar till Hemvärnet har ökat kraftigt sedan kriget i Ukraina bröt ut.

Kostnaden för insatsmedel i lantbruket ökar, vilket på längre sikt kan påverka spannmålsodling. Likaså påverkar höga drivmedelspriser transportsektorn.

För mer information:

Så påverkar omvärldsläget samhället | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Flyktingmottagandet med anledning av kriget i Ukraina | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Kontakt

Alina Treijner

Integrationssamordnare, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Tomas Birgegård

Enhetschef samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss