Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stadigvarande boende för våldsutsatta kräver långsiktigt stöd och samverkan

Nyckel som sitter på en nyckelring med ett litet hus på gjort i metall

I juni 2021 fick länsstyrelserna regeringens uppdrag att kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende. En nationell rapport ger bilden av att det pågår mycket arbete i kommunerna, men med komplexa utmaningar.

Länsstyrelsen i Västerbottens län har samordnat länsstyrelsernas arbete med att kartlägga kommuners arbete och insatser samt utmaningar i frågan om stadigvarande boende för våldsutsatta personer. Samtliga länsstyrelser har gjort en regional kartläggning, som den nationella rapporten bygger på.

– Landets kommuner upplever tillgången till skyddat boende som generellt god. Utmaningar finns i att hitta lämpligt skyddat boende för vissa grupper av våldsutsatta, till exempel våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik eller stora vård- och omsorgsbehov, säger Hanna Hansson, utredare på Länsstyrelsen Västerbotten och nationell samordnare för uppdraget.

Samtidigt visar kartläggningen på flera strukturella utmaningar, inte minst att det på flera håll är brist på bostäder. Detta leder ibland till längre vistelsetider i skyddat boende än nödvändigt, då det är svårt att hitta boendelösningar att gå vidare till. Kommunerna beskriver också att samverkan över kommungränserna ofta innebär utmaningar, och efterfrågar mer stöd och samordning från nationell och regional nivå.

– Länsstyrelserna vill belysa vikten av ett långsiktigt stöd, då många våldsutsatta kvinnor och deras eventuella barn är i behov av kompletterande stödinsatser vid sidan om insatser vad gäller boende. Behoven hos målgruppen våldsutsatta ser olika ut, kommunerna behöver därför ha beredskap att möta olika behov och livssituationer för att kunna ge stöd till boendelösningar som verkligen blir stadigvarande och långsiktiga, säger Hanna Hansson.

Kartläggningen visar att få kommuner arbetar för att motivera våldsutövare att flytta så att våldsutsatta kan bo kvar. Flera kommuner uttrycker dock intresse av att utveckla sådana insatser, i de fall det är möjligt med tanke på den våldsutsattas säkerhet. Sådana insatser lämpar sig inte alltid, exempelvis när det rör sig om hedersrelaterat våld och förtryck. Utvecklingen av dessa insatser måste ske med den våldsutsattas säkerhet i centrum.

Spridning av goda exempel

Länsstyrelserna har fått fortsatt uppdrag och kommer under 2022 att arbeta med att sprida resultaten och lärande exempel till kommunerna. De strukturer för länssamverkan som finns i vissa län är goda exempel som kan spridas till fler, och där länsstyrelserna kan bidra utifrån rollen som samordningsfunktion inom området mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelserna ser också behov av att frågan ses som en del i arbetet för en socialt hållbar bostadsförsörjning, där frågan om stadigvarande boende till våldsutsatta behöver tas i beaktande i arbetet med samhällsplanering och bostadsförsörjning.

Kontakt

Petra Blom
Utvecklingsledare, Enheten för social hållbarhet
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Hanna Hansson

Nationell samordnare för uppdraget

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss