Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 49 till vecka 2: Deltagartak införs för evenemang

Länsstyrelsernas gemensamma logotyp

Länsstyrelserna rapporterar att många verksamheter följer den tillfälliga covid-19-lagen och har förmåga att snabbt ställa om sina verksamheter när nya restriktioner införs. Med anledning av den ökande smittspridningen införs ytterligare restriktioner imorgon. Detta finns att läsa om i nationella lägesbilden från länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Den 10 januari 2021 trädde den tillfälliga covid-19-lagen ikraft som inneburit att verksamheter under lång tid har behövt vidta smittskyddsåtgärder. Smittspridningen fortsätter att öka och regeringen ser ett behov av att införa ytterligare restriktioner för att bromsa utvecklingen och minska belastningen på hälso- och sjukvården. Imorgon, den 19 januari, införs därför ett deltagartak på max 500 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor inomhus. Sektionering blir återigen möjligt för anordnare och då gäller deltagartaket för varje sektion. Därutöver sänks deltagartaket för privata sammankomster som genomförs i hyrda lokaler från 50 till max 20 personer.

- Länsstyrelserna har sedan årsskiftet intensifierat tillsynen av evenemang och kommer fortsatt att genomföra platstillsyn för att säkerställa att bestämmelserna följs. Vår bild är att efterlevnaden är hög bland arrangörer och att de allra flesta ställer om sin verksamhet snabbt trots att restriktioner införs med kort framförhållning, säger Andreas Ekberg, nationell samordnare för länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Uppföljning av tillsynsarbetet under vecka 49 fram till vecka 2

Idag har länsstyrelserna lämnat in en nationell rapport till regeringen om hur länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen gått sedan vecka 49 förra året. I rapporten konstateras att verksamhetsutövare följer den tillfälliga covid-19-lagen i stor utsträckning.

Den främsta bristen länsstyrelserna har noterat är, likt tidigare, avsaknaden av dokumentation. Enligt gällande regler ska verksamheter dokumentera vilka smittskyddsåtgärder som vidtas i verksamheten vilket är något länsstyrelserna kontrollerar vid tillsyn. Trots att dokumentation saknats i vissa fall, är den gemensamma bilden att verksamhetsutövare har god kännedom om gällande restriktioner och vad de är ålagda att göra enligt lagen för att minska smittspridning i sin verksamhet. En anledning till detta uppfattas vara att verksamhetsutövarna har inarbetade rutiner och god erfarenhet av att vidta smittskyddsåtgärder, samt att de restriktioner som införts under december och januari till stor del liknar tidigare restriktioner.

Vaccinationsbevis

Under december 2021 infördes möjligheten för den som anordnar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar att använda vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd. Länsstyrelserna kan konstatera att det överlag fungerat bra med endast enstaka fall där kontrollen av vaccinationsbevis varit bristfällig.

Tillsyn under jul- och nyårshelgerna

Under jul- och nyårshelgerna fokuserade länsstyrelserna särskilt på tillsynsbesök vid handelsplatser och kultur- och fritidsverksamheter så som köpcentrum, sportanläggningar och gym. Dessa verksamheter fick en särskilt fokus med anledning av mellandagsrean och ledigheterna som föranlett ett ökat besökstryck.

Ett ökat informationsbehov

I och med att nya restriktioner införts under förhållandevis korta intervall under både december och januari har behovet av kommunikation riktat till så väl verksamheter som allmänheten bedömts som stort. Därför har länsstyrelserna genomfört flertalet kommunikationsinsatser för att öka kännedomen om vilka restriktioner som gäller, bland annat kring privata nyårsfester i hyrda lokaler samt att det infördes ett krav på vaccinationsbevis vid evenemang med fler än 50 deltagare. Länsstyrelserna ser att det är fortsatt viktigt att genomföra löpande kommunikationsinsatser när restriktionsändringar aviseras eller införs och planerar att genomföra flera riktade insatser i sociala medier under kommande veckor.

Ta del av den nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell sammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till regeringen.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 49 2021 fram till vecka 2 2022. Länk till annan webbplats.

Information och rådgivning för verksamheter

Vill du ha rådgivning eller läsa mer om vad begränsningarna innebär för dig som verksamhetsutövare? På länsstyrelsernas webbplats hittar du information om gällande regler och vilka åtgärder verksamheter ska vidta för att motverka spridning av covid-19 viruset. Du är även välkommen att kontakta Länsstyrelsen för rådgivning.

Besök länsstyrelsernas webbplats om tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Länk till annan webbplats.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. För att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 januari 2022. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs.

Kontakt