Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets uppföljning av miljömålen är här

Örstigsnäs marina naturreservat i vinterskrud.

Örstigsnäs marina naturreservat i vinterskrud. Foto av Elin Hultman.

Varje år gör alla 21 länsstyrelser en miljömålsuppföljning som visar hur det egna länet ligger till för att nå de 16 miljömålen och vilka åtgärder som genomförts. Årets uppföljning visar på ett behov av ökad takt i åtgärderna för att målen ska nås.

Uppföljningen av miljömålen 2021 i Södermanland visar att inget av de tolv miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå bedöms kunna nås. Av de har fyra av miljömålen en positiv utveckling; Frisk luft, Bara naturlig försurning, Myllrande våtmarker och God bebyggd miljö. Tre har fortsatt en negativ utveckling; Miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. För resterande mål är trenden neutral. Bedömningarna är oförändrade mot förra årets uppföljning.

Uppföljningen visar också att många viktiga åtgärder görs i Södermanland, men att arbetet behöver påskyndas och fler åtgärder behöver vidtas för att utvecklingen ska vända och miljömålen ska kunna nås.

Årlig uppföljning i Södermanland

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Bakgrund - Våra beslutade miljömål

I Sverige har vi sagt att vi ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation. För att hålla koll på att vi är på väg i den riktningen följs 16 specifika mål upp. Med hjälp av mätningar och inrapporterade åtgärder följer vi upp om målen är på väg att uppnås. Detta är en viktig del i Sveriges genomförande av Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling.

Länsstyrelsen samordnar arbetet för att nå målen

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. I uppdraget ingår det även följa upp miljömålen i en årlig uppföljning.

Årlig uppföljning

Den regionala årliga uppföljningen är underlag till den nationella uppföljningen som lämnas till regeringen av Naturvårdsverket. Det är också en kunskapskälla om miljöarbetet och miljötillståndet i länen. I år blir också den regionala årliga uppföljningen underlag till den fördjupade utvärdering av miljömålen som görs var fjärde år.

Kontakt

Hanna Grimstedt

Miljömålssamordnare

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss