Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt naturreservat i Eskilstuna kommun

Kandelabersvamp växer i en stock i Väsbyskogen

Kandelabersvamp i Väsbyskogen. Foto: Amanda Lidén.

Länsstyrelsen beslutade den 4 oktober om att bilda ett nytt naturreservat i Eskilstuna kommun. Naturreservatet, som har fått namnet Väsbyskogen, är 24 hektar stort och ligger strax söder om Kvicksund. Väsbyskogen karaktäriseras av sina lövrika miljöer och sin speciella historia av lerbrytning för Kvicksunds tegelbruk. I och med sitt tätortsnära läge är det också ett värdefullt område för friluftslivet.

Det nya naturreservatet är en del i arbetet med miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv samt friluftslivsmålen Attraktiv tätortsnära natur och Tillgång till natur för friluftsliv.

Lövskog med höga naturvärden

Syftena med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och att skydda och vårda värdefulla naturmiljöer. Väsbyskogens höga naturvärden hör ihop med rikedomen av lövträd i området och flera typer av lövskog ryms inom naturreservatet. Här finns delar med ädellövträd som ek och lönn, delar med lövsumpskog och delar med blandskog där tall och gran också ingår. Det ger en omväxlande skog med många olika arter av träd och buskar.

I skogen finns också olika strukturer som är viktiga för den biologiska mångfalden, så som grov död ved, gamla träd och hålträd. Dessa inslag i skogen gör området till en attraktiv livsmiljö för bland annat fåglar, insekter och vedsvampar. Naturreservatet ska förvaltas av Länsstyrelsen och flera skötselåtgärder planeras för att gynna skogens värdefulla lövmiljöer.

- Målet med skötseln är att bevara den höga andelen lövträd i skogen. Det innebär till exempel att unga granar kan tas bort för att ge utrymme till lövträd, säger Markus Forsberg, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Intressant kulturhistoria

Områdets utseende i dag är påverkat av tidigare mänsklig aktivitet. I naturreservatets västra del är skogen ganska ung eftersom det pågick lerbrytning i området fram till 1950-talet. Leran användes för tegelproduktion vid tegelbruket i Kvicksund. Nu växer en sumpig skog med björk och al på platsen.

Det finns också spår efter människor i området som är betydligt äldre. Ett gravfält från järnåldern är en av flera fornlämningar inom naturreservatet.

Viktigt område för friluftslivet

Väsbyskogens naturreservat ligger söder om Kvicksund, intill bostadsområdet Väsby. Närheten till samhället gör att det är lätt att ta sig till området och skogen nyttjas bland annat för ridning och scoutverksamhet och som strövområde av närboende. I syftet med naturreservatet ingår också att tillgodose behovet av områden för friluftslivet i tätortsnära lägen, och Länsstyrelsen planerar att märka upp rundslingor och sätta upp informationstavlor för att göra området mer tillgängligt. En parkeringsplats ska också ställas i ordning för naturreservatets besökare.

Träd i Väsbyskogen.

Träd i Väsbyskogen. Foto: Amanda Lidén.

Kontakt

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss