Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mot ett klimatneutralt Södermanland 2045

Händer som formar ett hjärta i solnedgången.

Händer som formar ett hjärta i solnedgången. Foto: Mostphotos.

Länsstyrelsen i Södermanlands län har beslutat om en regional klimat- och energistrategi. För att nå klimatmålen måste arbetet för att minska utsläppen intensifieras, vilket kräver en bredd av lösningar inom olika branscher och sek­torer. Strategin ger en gemensam kunskapsbild, vägledning i arbetet och är en plattform för samarbete mellan länets aktörer.

År 2045 ska Sverige ha noll netto-utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Under perioden 1990-2018 har utsläppen av växt­husgaser i Södermanland minskat med 37 pro­cent. mellan 2017 och 2018 var minskningen drygt fyra procent vilket är positiva resultat, men vi behöver öka takten. Inom arbetet med strategin har en koldioxidbud­get beräknats för Södermanlands län som visar att vi behöver minska utsläppen av koldioxid med 16 procent per år.

Utmaningar men också möjligheter

- Det finns många fördelar, regionalt och lokalt, med ett gemensamt arbete för minskade klimatutsläpp och en omställning till cirkulära och fossilfria sam­hällssystem, säger Eva Aalbu, ställföreträdande landshövding i Södermanlands län. Klimatomställningen är en stor utmaning, men med gemensamma insatser kan den vändas till en möjlighet för länet. Vi kan alla göra något - både i det lilla i vardagen, och de företag och andra organisationer som kan ta de större besluten.

Klimatåtgärdsar­betet i Södermanland är tätt sammankopplat med utvecklingen i länet – ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Mervärdena av förnybar energi, ener­gieffektivisering och minskad konsumtion är ex­empelvis renare luft, bättre närmiljö, och en säkrad energiförsörjning och krisberedskap – sammanfat­tat en hållbar regional utveckling.

Strategins fem fokusområden

Strategin består av fem fokusområden som innefattar de sektorer och beteendemönster som har störst klimatpåverkan i länet; hållbara resor och transporter, hållbart energisystem, hållbar användning av energi, cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion samt hållbart jord- och skogsbruk. Några av de viktigaste åtgärdsområdena som lyfts fram är:

  • Åtgärder för ett transporteffektivt samhälle där transportresurserna används effektivt och det är lätt att välja att åka kollektivt, gå eller cykla.
  • Insatser för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel.
  • Ökad produktion av förnybar energi och åtgärder för kapacitet i elnätet.
  • Energieffektivisering för att nyttja energin effektivt och minska behovet av åtgärder.
  • Åtgärder för cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion.
  • Åtgärder för ett klimatneutralt och cirkulärt jord- och skogsbruk.

Bred samverkan för klimatet

Strategin riktar sig främst till of­fentliga aktörer samt näringsliv, organisationer och akademi, men den ska också ge kunskap och inspiration till medborgare och samhället i stort. I miljö- och klimatarbetet samverkar Länsstyrelsen med en bredd av aktörer, bland annat inom det regionala Miljö- och klimatrådet. Länets samtliga kommuner, Region Sörmland, Skogsstyrelsen, Mä­lardalens Högskola, LRF Sörmland, BioDriv Öst, Energikontoret Mälardalen, Agro Sörmland och Länsstyrelsen ingår i rådet. Specifikt i arbetet med strategin har Länsstyrelsen i Södermanland haft en nära dialog med Region Sörmland, som beslutat att ställa sig bakom strategin.

Samtidigt, under 2021 har Länsstyrelsen påbörjat arbetet med ett nytt regionalt åtgärdsprogram för de nationella miljökvalitetsmålen i länet.

- Färdigställandet av strategin sammanfaller med inledningen av arbetet med åtgärdsprogrammet och vi tror att den kommer att vara en bra grund. Vi vill arbeta tillsammans med andra aktörer i länet för att genomföra åtgärder för klimatomställning och hållbar utveckling i Södermanland. Vi hoppas också att strategin ger alla i länet en ökad kunskap om läget i länet och det arbete som görs, säger Maria Gustavsson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen i Södermanland.

Kontakt

Maria Gustavsson,

Klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen i Södermanland.

010-223 42 07, 073-558 41 22

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss