Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt beslut om utvidgat strandskydd till 300 meter vid Mälaren i Strängnäs kommun

Kartbild som markerar det utvidgade strandskyddet vid Mälaren i Strängnäs kommun.

Utvidgat strandskydd vid Mälaren i Strängnäs kommun.

Landshövdingen har idag beslutat om utvidgat strandskydd till 300 meter vid Mälaren i Strängnäs kommun. Strandskyddet får därmed samma omfattning i Södermanlands del av Mälaren som i övriga Mälarlän. Beslutet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Beslut om utvidgat strandskydd fattades ursprungligen 2013. Det beslutet överklagades till regeringen som 2016 avslog överklagandena. Därefter har delgivningen i ärendet överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen vilket lett till att regeringen upphävt beslutet om att avslå överklagandena och återförvisat ärendet 2018 till länsstyrelsen för ny handläggning.

– Det nya i dagens beslut, säger miljövårdsdirektör Anne-Li Fiskesjö, är för det första att vi arbetat fram knappt 200 enklaver i det utvidgade strandskyddade området så att befintliga hus och tomter undantas från krav på ansökan om strandskyddsdispens inom gårdsmiljön vid till exempel uppförande av nya byggnader. Vi har också tagit fram en digital beslutskarta som finns på länsstyrelsens hemsida och kan förstoras till önskad skala. Därmed har de vanligaste synpunkterna i remissbehandlingen av förslaget tillgodosetts.

– Det nu aktuella beslutet är både tydligare och mer förankrat i inkomna synpunkter än det tidigare beslutet. Beredningen av beslutet har omfattat samråd med Strängnäs kommun, fältbesök och beredning av synpunkterna i ett stort antal inkomna remissvar från berörda markägare och olika intresseorganisationer, konstaterar landshövding Beatrice Ask.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss