Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny skötselplan och ökad tillgänglighet för Hartsö naturreservat

Betande kor på strandäng med vass och vatten

Betande kor på ön Enskär, som är den näst största ön i Hartsö naturreservat. Foto: Fredrik Enoksson/Länsstyrelsen

Länsstyrelsen tog idag ett nytt beslut för Hartsö naturreservat i Nyköpings kommun. Området är länets näst största naturreservat. Här finns bland annat ett levande skärgårdsjordbruk och en storslagen skärgård med höga marina naturvärden. Naturreservatet kommer även att göras mer tillgängligt för allmänheten.

Hartsö har varit naturreservat sedan 1981 och länsstyrelsen har jobbat länge för att ta fram ett modernt beslut för denna skärgårdspärla. Det nya beslutet innebär bland annat en uppdaterad skötselplan som styr hur området förvaltas och ger skydd för de marina värdena.

På huvudön Hartsö finns ett levande skärgårdsjordbruk med höga natur- och kulturvärden. Här kan du uppleva miljöer som under hundratals år formats av betesdjurens mular. Det finns betade strandängar, trädklädda betesmarker, blommande blomsterängar och träd som hamlas enligt gammal tradition.

Största delen av naturreservatet utgörs av Hartsö skärgård, med ett myller av öar och skär med ett rikt fågelliv. Huvudparten av området är idag fågelskyddsområde för att fåglarna inte ska störas under deras häckningsbestyr. Bland häckfåglarna hittar du silvertärna, tordmule, roskarl, kustlabb, ejder och svärta.

På Enskär som är den näst största ön i naturreservatet har Hartsö-Enskärs fågelstation bedrivit ringmärkning sedan 1965 och över 160 000 fåglar har fått en ring runt benet under åren. Över 250 olika fågelarter har noterats i naturreservatet.

Under ytan döljer sig en värld som är okänd för många. Senare års inventeringar har visat att området har väldigt höga marina naturvärden, som bedömts vara av nationell klass. Här finns stora sammanhängande grundområden med bältesbildande bestånd av kärlväxter, kransalger och stora brunalger. Dessa har en nyckelroll i kustens ekosystem då de fungerar som en livsmiljö åt andra artgrupper såsom ryggradslösa djur och fiskar.

För att göra området mer tillgängligt för allmänheten kommer länsstyrelsen att anlägga en vandringsled, ordna en rastplats med eldplats och dass. Vidare kommer vissa anordningar komma på plats för att underlätta för båtburna besökare att lägga till vid Hartsö.

För att bevara de värdefulla naturtyperna och arterna kommer Länsstyrelsen att genomföra flera skötselåtgärder, exempelvis frihuggning av värdefulla träd, borttagande av gran samt naturvårdsbränningar.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss