Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt naturreservat i Eskilstuna kommun

Åsbymon är nytt naturreservat i Eskilstuna kommun. Det beslutade Länsstyrelsen den 30 november. Naturreservatet är en del av arbetet med miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv, samt friluftslivsmålen Attraktiv tätortsnära natur och Tillgång till natur för friluftsliv.

Åsbymons naturreservat

Åsbymon är Södermanlands senaste naturreservat och här finns bland annat många gamla träd och intressanta arter.

Naturreservat är ungefär 24 hektar stort och ligger strax väster om Eskilstuna. Det är ett barrskogsområde med främst granskog, men även områden med tallskog och lövskog ingår.

Målet för naturreservatet är att skogen huvudsakligen ska få utvecklas fritt och även i fortsättningen bestå av naturskog. I yngre och likartade bestånd kan det bli aktuellt med skötselåtgärder för att utveckla naturvärdena, och områden där lövträden dominerar ska bevaras och utvecklas.

- Området är också ett viktigt, tätortsnära friluftsområde och vi planerar åtgärder för att stärka friluftslivet, bland annat genom att märka upp leder och rastplatser. En parkeringsplats för naturreservatets besökare ska också ställas i ordning, säger Amanda Lidén, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Naturskog med intressanta arter

Skogen har lång kontinuitet och en naturskogskaraktär med bland annat gamla träd, grova granar och många intressanta arter. Utmärkande för området är en rik förekomst av död ved i form av fallna träd, högstubbar och stående döda träd. Här finns också en värdefull variation i ålder, grovlek och nedbrytningsgrad för den liggande döda veden. Denna variation är viktig för de arter av bland annat svampar och mossor som lever i och på veden.

Ovanliga svampar i området

Flera vedlevande svampar som finns i området är dessutom ovanliga för Södermanland. Det är bland annat rynkskinn, blackticka och ulltickeporing, som alla är upptagna på rödlistan och klassade som sårbara arter.

Beslut och skötselplan för Åsbymons naturreservat

Mer information om skyddad natur

 

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss