Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hjälmarens fågelskär inventerade för tredje gången

Foto: Daniel Lindberg

Hur påverkas fåglarna i Hjälmaren av miljöförändringar? Länsstyrelserna runt Hjälmaren och Hjälmarens vattenvårdsförbund följer sedan 2015 utvecklingen för kolonihäckande sjöfågel på Hjälmarens skär med hjälp av båtburna ornitologer.

Inventeringen ingår i den regionala miljöövervakningen av Hjälmarens fågelskär med syfte att kartlägga populationsutvecklingar och omflyttningar av framförallt måsfåglar och tärnor som kan påverkas av miljöförändringar som till exempel igenväxning, ändrat klimat och exponering för miljögifter. År 2019 var den tredje gången som ornitologerna gjorde den heltäckande fågelinventeringen av Hjälmarens skär.

Kraftig ökning av gråtrut

Sedan 2015 har det varit en kraftig ökning av gråtrut som var 80 procent fler 2019 jämfört med 2015. Skrattmås är också en art som har ökat under inventeringsåren. Fiskmås och fisktärna däremot har minskat något, medan beståndet av havstrut varit relativt oförändrat sedan 2015.

Färre skarvkolonier

År 2019 fanns sex aktiva kolonier för storskarv i Hjälmaren, vilket betyder att antalet skarvkolonier har halverats mellan 2015 och 2019. Även antalet häckande skarvar ser ut att ha minskat, men en längre tidsserie behövs för att uttala sig säkert om det. I den del av Hjälmaren som ligger i Närke har storskarv inventerats sedan 1996. Där har en nedåtgående trend noterats sedan omkring 2010 då antalet skarvar var som störst.

Bild 1 fisktärnor foto Ulf Eriksson, bild 2 och 3 skrattmåsar foto Daniel Lindberg.

Vad kan vi dra för slutsatser av resultaten?

Tillgången på lämpliga skär utan sly och med en tillräckligt stor del av skäret som sticker upp ovanför vattenytan på våren, har en stor betydelse för fåglarnas häckningsframgång. Här spelar vattenstånd och väder en stor roll. Ett högt vattenstånd under islossningen ger slyfria skär, medan ett lågt vattenstånd senare på våren ger många bra häckningslokaler. Det får inte heller storma för mycket.

– Övriga slutsatser från resultaten kan vi än så länge bara spekulera i. Det behövs fler inventeringar för att se långsiktiga trender. Men den kraftiga ökningen av gråtrut och den höga och ökande tätheten av häckande skrattmås visar att det är bra förutsättningar i Hjälmaren för dessa arter just nu. Om minskningen av fiskmås beror på konkurrensförhållanden gentemot andra arter eller andra miljöförändringar återstår att ta reda på. Minskningen av skarv kan möjligen bero på störning från havsörn, säger Johan Nilsson från Vinön som varit projektledare för inventeringarna vid alla tre tillfällen. 

Skötselåtgärder ger resultat

Ett positivt exempel på åtgärder som gett resultat är Länsstyrelsen i Örebro läns röjning av Stallgårn i naturreservatet Grundholmarna. Efter röjningen har skäret återkoloniserats med 150 häckande individer av fisktärna 2019 jämfört med nio häckande fisktärnor 2015.

Mer information

Bakom rapporten står Länsstyrelserna i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län tillsammans med Hjälmarens vattenvårdsförbund.

Läs mer om inventeringen och resultaten i rapporten från 2019.

– Särskilt kartorna i rapporten tycker jag är informativa, säger Johan Nilsson.

Hjälmarens fågelskär 2019 

Samtliga artfynd från de tre inventeringsomgångarna finns inrapporterade till Artportalen.

Fågeldatat finns i Artportalen

För 2019 finns 495 observationer av sammanlagt 4932 fåglar registrerade och tillgängliga i den nationella databasen Artportalen (artportalen.se). Även 2015 och 2017 års sjöfågelinventeringar finns tillgängliga i Artportalen. Projektet heter ”Insjöfåglar Hjälmaren”.

Samtliga observationer från projektet (artportalen) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Johan Nilsson

Projektledare för inventeringen av Hjälmarens fågelskär

Telefon 076-8559714

Mia Andersson

Hjälmarens vattenvårdsförbund

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss