Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nynäs, ett av länets största naturreservat, får nytt beslut och skötselplan

Länsstyrelsen har den 5 oktober fattat nytt beslut, med delvis ändrat syfte och föreskrifter, för Nynäs naturreservat i Nyköping och Trosa kommun. Det nya beslutet bidrar till arbetet med de nationella miljömålen Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Hav i balans, Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv.

Nynäs naturreservat har varit ett reservat sedan 1971. Nu har en större revidering av både beslutet och skötselplanen genomförts. Några av de större skillnaderna med denna revidering är att mer skog blivit skyddad och att reservatet fått ett nytt marint syfte.

- Inom reservatet får skogsbruk bedrivas, vilket i sig inte är så vanligt. Ett större jobb har varit att skydda sådan skog inom reservatet som inventerats och bedömts som skyddsvärd, säger Markus Forsberg, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Det har länge varit känt att Nynäs naturreservat har höga kulturhistoriska värden och en hög biologisk mångfald knutna till framförallt hävdade ängs- och betesmarker. Ny kunskap kring områdets skogliga naturvärden har tillkommit och eftersom skogsbruk får bedrivas i reservatet har därför mer skog blivit skyddad. Totalt är nu 700 hektar, av reservatets 2100 hektar, produktiv skogsmark skyddad.

Det har även framkommit ny kunskap kring områdets vattenmiljöer och de finns nu med som helt nytt syfte i reservatet.

- Särskilt de marina miljöerna har lyfts fram då delar av reservatet som går ut i havsfjärden ”Tvären” visat sig innehålla flera områden med höga marina naturvärden, säger Markus Forsberg.

För allmänheten blir det även tydligare att veta vad som gäller i reservatet, vilka värden som finns samt vilken servicenivå man kan förvänta sig. Skötselplanen blir också ett stöd för Region Sörmland vid sin förvaltning av reservatet.

- Vi kan se att besökstrycket ökar stadigt från år till år, vilket är väldigt glädjande samtidigt som det i sig är en utmaning att kunna erbjuda besökarna en bra upplevelse och en god servicenivå, säger Stephan Gäfvert från Sörmlands naturbruk som är reservatsförvaltare för Nynäs.

Nynäs visar exempel på ett typiskt sörmländskt herrgårdslandskap, med sina tillhörande kulturhistoriska bebyggelser och olika kulturmiljöer, som samtidigt är tillgängligt för allmänheten. I området bedrivs fortsatt ett aktivt jord- och skogsbruk.

Genom sin storlek och läge utmed kusten så finns det en stor variation av värdefulla naturmiljöer, såsom hav, sjöar, ängar, betesmarker och skogar.

För mer information:

Beslutet för Nynäs naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skötselplanen för Nynäs naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Nynäs naturreservat:

Nynäs är både länets största naturreservat, sett till landarealen, samt ett av de mest välbesökta. Naturreservatet är ungefär 3800 hektar stort och beläget tre mil nordost om Nyköping utmed kustvägen 219 mellan Nyköping och Vagnhärad. Region Sörmland äger och förvaltar Nynäs naturreservat, vilket har varit reservat sedan 1971. Områdets tillgänglighet, närheten till havet och den rika förekomsten av vackra vyer, bär- och svampmarker samt höga natur- och kulturvärden gör Nynäs naturreservat till ett väldigt attraktivt område för friluftslivet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss