Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen ska samordna arbetet om lägesbilder rörande social problematik

Närbild på ett krossat hjärta i keramik mot en blå himmel. I bakgrunden flera bostadshus med balkonger. 

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta in lägesbilder från kommunerna gällande social problematik och utsatthet. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Hallands län.

I lägesbilderna ska kommunerna göra bedömningar av eventuella risker för social problematik och utsatthet med anledning av konsekvenser av covid-19-pandemin. Kommunerna ska även beskriva vidtagna eller planerade åtgärder för att förebygga social problematik och utsatthet.

Länsstyrelsen ska samordna arbetet

Länsstyrelsen får i uppdrag att samordna och sammanställa lägesbilderna och lämna in underlaget till regeringskansliet.

– Vi förser redan i dag regeringskansliet och centrala myndigheter med samlade lägesbilder från länen. Det nya uppdraget innebär att vi vid två tillfällen ska leverera fördjupade bilder på kommunal nivå inom det sociala området Redovisningarna ska innehålla en samlad beskrivning över landet samt lägesbilder för varje län, säger Jörgen Peters, länsråd på Länsstyrelsen i Hallands län.

Lägesbilderna ska genomföras vid två tillfällen, dels inför sommaren, dels under september 2020 i uppföljande syfte.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner samt andra relevanta aktörer.

– Tillsammans med Socialstyrelsen ska vi ta fram ett antal frågeställningar till kommunerna inom det sociala området, som ska ligga till grund för lägesbilden, säger Jörgen Peters.

Social problematik och social utsatthet

Risker för social problematik kan handla om minskad social trygghet som följd av att färre vuxna och äldre vistas på offentliga platser samtidigt som fler ungdomar är ute under en större del av dygnet under sommaren. Sådana risker kan också handla om att brist på meningsfulla aktiviteter och sommarjobb får negativa sociala följder.

Åtgärder kan exempelvis handla om fler vuxna på vissa platser, ökad närvaro av uppsökande verksamheter stöd till utsatta barn och familjer, aktiviteter för barn och ungdomar och information till grupper som är svåra att nå.

Lägesbilderna ska också innefatta risker och åtgärder som rör social utsatthet. Det finns exempelvis en ökad risk för att barn i utsatta familjer far mer illa samt risk för våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, om fler är hemma och mer isolerade med anledning av covid-19.

Kontakt

Jörgen Peters

Länsråd

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss