Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt naturreservat i Nyköpings kommun

Trollskogen.

Trollskogen. Foto: Amanda Lidén.

Länsstyrelsen beslutade den 9 mars att bilda Trollskogens naturreservat i Nyköpings kommun. Naturreservatet är en del av arbetet med miljömålen Levande skogar samt Ett rikt växt- och djurliv. Naturreservatet är också en del i att förverkliga friluftslivsmålen. 

Trollskogens naturreservat ligger nordväst om Stigtomta och är ett cirka 38 hektar stort område dominerat av barrnaturskog. Området har länge varit undantaget från virkesproduktion och skogen hyser strukturer som uppkommit genom intern dynamik. Här finns gamla träd, stående och liggande död ved, luckor och arter knutna till gammal skog med lång kontinuitet.

Skogen i naturreservatet består främst av barrskog med gran och tall. De västra delarna utgörs av lövskog. Naturreservatet är en viktig livsmiljö för rödlistade arter som lever i skogen, däribland orkidén knärot och de marklevande svamparna dofttaggsvamp och orange taggsvamp. I skogen finns det gott om gamla tallar och på många av dem växer vedsvampen tallticka.

Utöver sina naturvärden har området ett stort värde för friluftslivet i och med sitt tätortsnära läge och rika nätverk av större och mindre stigar. Området är lättillgängligt för besökare och flitigt använt som strövområde.

Det övergripande målet för naturreservatet är att bevara en miljö av naturskogskaraktär med träd i varierande åldrar, bibehållen variation av trädslag och ökad förekomst av död ved. Detta genom att skogen undantas från virkesproduktion och exploateringar samt att viss naturvårdande skötsel utförs. För att stärka områdets friluftsvärden ska en parkeringsplats och rastplatser anläggas, samt rundslingor skyltas upp.

 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss