Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya naturreservat i Gnesta och Eskilstuna

Ehrendal Norra

Foto: Peter Lantz/Länsstyrelsen

Den 16 december beslutade Länsstyrelsen att bilda naturreservaten Ehrendal Norra i Gnesta kommun och Tovhulta Stormosse i Eskilstuna kommun. Naturreservaten är en del av arbetet med miljömålen ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Naturreservatet Ehrendal Norra

Naturreservatet är 74,1 hektar stort och ligger i Frustuna socken cirka sex km rakt söder om Gnesta centralort. En stor del av området består av magra hällmarker med tallskog, men det finns även fuktigare partier med barrblandskog och i vissa delar dominerar lövträd såsom hassel, ek och asp. Området har till stor del undgått modernt skogsbruk varför en viss naturskogskaraktär utvecklats. Ehrendal Norra och det i norr angränsande naturreservatet Hårbyskogen (bildat 2007) har till stor del liknande natur och förutsättningar vad gäller skötsel och utveckling av naturvärden. De bildar tillsammans ett relativt stort skyddat skogsområde.

Länsstyrelsen planerar olika former av skötsel såsom åtgärder som gynnar arter knutna till äldre tallskog, frihuggning av äldre värdefulla träd och återställande av hydrologi.

Det finns inga iordningställda stigar eller vandringsleder så besökaren får finna sin egen väg.

Naturreservatet Tovhulta Stormosse

Naturreservatet är 82,3 ha stort och ligger i Eskilstuna kommun, 26 km väster om Eskilstuna centrum och cirka 10 km nordväst om Hjälmaresund.

Tovhulta Stormosse är unik för Södermanland då det är länets enda koncentriska högmosse. Det innebär att den är högst på mitten eftersom torvbildningen har varit störst där. Det innebär också att den har ett cirkelformat mönster som utgår från centrum. Det centrala delarna är relativt trädfria. En randskog med senvuxna tallar med inslag av björk omgärdar den öppna centrala delen. Utanför randskogen finns den så kallade laggen, vilken är ett så gott som trädfritt blötare område. Utanför mossen växer skog. Den lägre belägna laggen är mer näringsrik, då den tar upp näringsrikare vatten från den kringliggande skogen, medan de högre centrala delarna är näringsfattig eftersom bara regnvatten tillförs.

Länsstyrelsen planerar olika former av skötsel såsom röjning av igenväxning på de öppnare delarna, åtgärder för att skapa en större variation i den kringliggande skogen och återställande av hydrologi, om det är möjligt utan att skada omgivande mark negativt. Det planeras även enklare friluftsanordningar för att tillgängliggöra området något.

 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss