Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya naturreservat i Katrineholm och Strängnäs

Naturbild över Lerbo-Biesta naturreservat

Foto: Peter Lantz

Den 21 oktober har Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutat att bilda Lerbo-Biesta naturreservat i Katrineholms kommun och Åsbyåsens naturreservat i Strängnäs kommun. Naturreservaten är en del av arbetet med miljömålen Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap.

Lerbo-Biesta naturreservat – rik på svamp

Naturreservat är 10,6 hektar stort och ligger i Lerbo socken ca femton km öster om Katrineholms centralort. Större delen av området består av barrblandskog med ett visst inslag av lövträd. Ingen avverkning eller andra åtgärder har gjorts på mycket lång tid varför en viss naturskogskaraktär har utvecklats. Det finns en rik marksvampflora i reservatet. Detta indikerar en lång kontinuitet av skog och flera ovanliga svamparter har hittats. Det finns heller inga iordningställda stigar utan besökaren får finna sin egen väg. Med tanke på den rika svampfloran kan ett besök under hösten vara intressant.

Länsstyrelsens arbete med naturreservatet

Länsstyrelsen planerar skötsel i form av bete, eller åtgärder som efterliknar bete, för att skapa störningar i markskiktet och gynna marksvampar, samt för att förhindra att skogen sluter sig helt. Naturvårdsbränning eller brandliknande åtgärder kan genomföras i delar av reservatet. I det nordöstra hörnet av reservatet finns ett mindre område med lövträd att värna genom att se till att granen inte tar över och att yngre lövträd inte betas ner.

Åsbyåsens naturreservat – historisk betesplats

Naturreservatet är ca 10 ha stort och ligger i Strängnäs kommun, ca 15 km nordväst om Strängnäs. Naturreservatet omfattar ett parti av Åsbyåsen, en grusås på Fogdön som sträcker sig i nord-sydlig riktning. Den södra delen av området utgörs av en skogbevuxen åsrygg medan den norra delen är av mer öppen karaktär. Området har en lång tradition av bete och många växter och insekter knutna till betade marker finns i området. Bland annat finns partier där det växer rikligt med backsippa. Åsen har genomgått en igenväxning sedan betesdriften upphörde i mitten av 1900-talet och målet med skötseln i naturreservatet är att restaurera de igenväxta delarna, gynna den speciella floran och faunan som finns tack vare historien av bete och återuppta betesdrift.

Länsstyrelsens arbete med naturreservatet

Området är lättillgängligt från väg 957 mellan Strängnäs och Björsund. För att underlätta för besökare ska Länsstyrelsen anlägga en parkeringsplats där även en informationsskylt ska sättas upp. På den norra åsryggen finns en promenadslinga som ska rustas upp.

Kontakt

Peter Lantz

Naturskyddsenheten
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Amanda Lidén

Naturskyddsenheten
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss