Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets samlade miljöarbete går framåt

Havsörn

Foto: Staffan Widstrand

Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö togs fram i bred samverkan mellan länets aktörer och stod klart 2015. Programmet syftar till att nå de svenska miljömålen och det är viktigt för att samla länets gemensamma kraft att möta våra miljöutmaningar. Årets uppföljning visar att 62 procent av åtgärderna är genomförda eller pågående. Det är en ökning med 34 procentenheter sedan senaste uppföljningen 2016.

Åtgärdsprogrammet består av 26 olika åtgärder. Ett exempel på en lyckad åtgärd är Minimeringsmästarna. I denna aktivitet har 16 familjer från Trosa och Nyköpings kommun antagit utmaningen att minska sitt avfall under ett års tid och därigenom också minska sin miljöpåverkan. De lyckades minska sitt totala avfall med hela 57 procent. Projektet går att läsa mer om i foldern ”Så når vi miljömålen tillsammans i Södermanland – Uppföljning 2019”.

– Åtgärdsprogrammet är omfattande och kräver både tid och engagemang för att kunna genomföras. Det är väldigt positivt att arbetet gått så pass bra sedan 2015. Men vi har fortsatt stora miljöutmaningar och vi behöver därför fortsätta göra insatser och engagera oss för att förbättra miljöläget, säger Hanna Grimstedt, miljöstrateg på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Även Vattenveckan, som startar den 30 augusti, är en åtgärd inom programmet. Vattenveckans syfte är att lyfta vattenfrågorna och miljömålen. I år anordnar 16 olika aktörer aktiviteter runt om i länet med fokus på vatten. Invigningen av Vattenveckan äger rum på Stora torget i Nyköping idag fredag 16.30. Invigningstal hålls av landshövding Liselott Hagberg. Även årets naturfotograf Johan Hammar finns på plats för att prata om den utomhusutställning som kommer att finnas på torget till den 24 september. Vattenveckan pågår till den 8 september och bjuder på spännande aktiviteter varje dag.

– Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö kompletterar det miljöarbete som genomförs av respektive aktör och ger en möjlighet att lyfta åtgärder där regionalt samarbete behövs. Samarbetet med och mellan kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer är viktigt för att nå miljömålen och för att förbättra miljöläget i länet. Dagens miljöproblem är komplexa och kräver därför samarbete och insatser från aktörer i hela länet, förklarar Hanna Grimstedt.

Nu återstår arbetet med att få fler åtgärder att uppnå statusen genomförd i åtgärdsprogrammet som löper till och med 2020. Endast tre åtgärder är ännu inte påbörjade i dagsläget, medan fyra åtgärder enbart påbörjats och tre stycken kommit halvvägs eller mer. Under hösten kommer dessa åtgärder att ses över, för att kartlägga vilka insatser som behövs för att uppnå status genomförd.

Faktaruta – Hur är miljöläget i länet?

Länsstyrelserna runt om i Sverige gör varje år en bedömning av om de nationella miljökvalitetsmålen kan nås i respektive län. Uppföljningen för 2018 för Södermanlands län finns att ladda ner på vår webbplats. Bedömningarna baseras bland annat på provtagningar, undersökningar, indikatorer och kunskap om miljön i länet. Bedömningarna utgör underlag till den svenska miljöpolitiken. På webbplatsen Sveriges miljömål finns information om miljömålen samt de indikatorer som används för uppföljning, på både nationell och regional nivå.

Kontakt

Hanna Grimstedt

Miljömålssamordnare