• Eldningsförbud i Södermanlands län

    Samtliga kommuner i Södermanlands län har beslutat om eldningsförbud och omfattar således kommunerna Nyköping, Trosa, Oxelösund, Gnesta, Flen, Eskilstuna, Vingåker, Strängnäs och Katrineholm.

Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ändrade rutiner vid anmälan om avverkning eller anläggning av väg

Den 1 september 2019 ändrar Skogsstyrelsen sina rutiner för anmälningar om avverkning eller anläggning av väg. Det innebär att du som planerar att utföra skogsbruksåtgärder på eller intill fornlämning behöver kontakta Länsstyrelsen om det planerade arbetet samt vid behov ansöka om tillstånd.

Tidigare har Skogsstyrelsen hanterat kontakten med Länsstyrelsen när anmälningar om avverkning och vägar berör fornlämningar. Från och med den 1 september ändrar Skogsstyrelsen sina rutiner, vilket medför att du som planerar arbeten i skogen behöver kontakta Länsstyrelsen om fornlämningar kommer att påverkas av arbetet. Det räcker alltså inte längre med att göra en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Du behöver också kontakta oss i de fall som fornlämningar berörs.

När du kontaktar oss klargör vi tillsammans hur stort område som skyddas enligt kulturmiljölagen runt fornlämningen, det så kallade fornlämningsområdet. Hur stort fornlämningsområdet är framgår inte av Fornsök eller av andra databaser för fornlämningar, utan den informationen kan du bara få av Länsstyrelsen. Det är därför viktigt att kontakta oss för att veta vilket område som är skyddat och som du eventuellt behöver söka tillstånd för.

Ansök om tillstånd för ingrepp i fornlämning

Om dina planerade arbeten påverkar fornlämningar krävs det tillstånd eftersom fornlämningar är skyddade aäv kulturmiljölagen och inte får rubbas, tas bort, grävas ut, täckas över eller skadas genom bebyggelse, plantering eller andra åtgärder. Du behöver tillstånd för att bland annat

  • markbereda
  • plantera
  • stubbryta
  • naturvårdsbränna
  • anlägga eller bredda skogsbilsväg
  • markavvattna i skogsmark.

Mer information hittar du på sidan Fornlämningar och fornfynd.

Så hittar du information om var det finns fornlämningar

Om du behöver ta reda på var det finns fornlämningar, kan du bland annat använda Riksantikvarieämbetets databas Fornsök. Länk till annan webbplats.

Övriga kulturhistoriska lämningar skyddas av skogsvårdslagen, som Skogsstyrelsen ansvarar för. För mer information om hantering av övriga kulturhistoriska lämningar hänvisas till Skogsstyrelsens webbplats och handläggare.

Kontakt

Per Gustafsson

Enhetschef
Avdelningen för samhällsbyggnad