Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Metoder för uppföljning av statlig närvaro och service i länen

Länsstyrelserna föreslår en metod för löpande uppföljning av statlig närvaro och service i länen. Metoden bygger på tre nivåer och omfattar bland annat redovisning av befintlig och planerad närvaro och service, tillgänglighet för medborgarna samt konsekvenser för län och kommuner. Förslaget redovisas inom ett regeringsuppdrag.

Regeringen gav i mars 2019 länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga den statliga närvaron och servicen i länen. Den första delen av uppdraget av kartläggningen redovisades till regeringen den 31 maj 2019 och visade att det finns statliga kontor i 275 av 290 kommuner. Den rapport som nu levereras omfattar den andra delen av uppdraget som syftar till att redovisa metoder för hur länsstyrelserna i framtiden löpande kan följa den statlig närvaron och servicen i länen.

Regeringen avser att under mandatperioden utveckla och förstärka den statliga närvaron i hela landet. Utgångspunkten i det fortsatta arbetet ska vara att medborgare och företag ska kunna få service av både allmän och fördjupad karaktär så långt det är möjligt.

En samlad modell i tre nivåer

Länsstyrelserna föreslår en samlad modell i tre nivåer för löpande uppföljning av statlig närvaro och service i länen. En första och andra nivå omfattar statliga myndigheters arbetsställen och sysselsatta inom statlig förvaltning på kommunnivå samt en redovisning av var servicegivande myndigheter tillhandahåller service genom egna arbetsställen eller genom samverkan med andra, samt medborgarnas tillgänglighet till denna service i kommunerna. För dessa nivåer föreslås SCB ansvara för datainsamling och en samordnande länsstyrelse för sammanställning och analyser.

Den tredje nivån utgörs av en samlad bedömning av den statliga närvaron och servicen i respektive län. Syftet är att ge en samlad bild av nuvarande, kommande och planerad statlig närvaro och service i landets samtliga län samt konsekvenserna för respektive län och kommunerna. Även tillgängligheten för medborgarna bör belysas i den samlade bedömningen. Denna del föreslås vara kvalitativ och bygga på länsstyrelsernas löpande dialoger med myndigheter samt regionala och lokala aktörer. Länsstyrelserna förordar att uppföljningen görs vartannat år.

Kartläggning av statlig närvaro och service i länen - Metoder för löpande uppföljning

Kontakt

Andres Delgado

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Avdelningschef verksamhetsstyrning och stöd