Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu startar ängs- och betesmarksinventeringen

Ängs- och betesmarksinventeringen är en riksomfattande inventering av värdefulla betesmarker och slåtterängar som utförs av Jordbruksverket och länsstyrelserna.

I inventeringen samlas information om vilka natur- och kulturvärden som finns på marken så som flora, fauna, träd, buskar och kulturlämningar. Resultatet från inventeringen utgör en viktig dokumentation om tillståndet i våra naturbetesmarker och slåtterängar. Det kan användas för att hitta och vårda dessa värdefulla marker och därmed bidra till att miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap uppnås. Det används även som underlag för olika åtgärder inom natur- och kulturmiljö, fysisk planering och forskning.

Under 2002 – 2004 genomfördes ängs- och betesmarksinveteringen i hela Sverige och resultatet finns samlat i en databas kallad TUVA på Jordbruksverkets webbplats. Där kan du se om några av dina marker, eller marker i närheten av där du bor, har inventerats. Det går att söka både via en karta eller genom ortsnamn. Det finns även möjlighet att ange specifika kriterier, som tillexempel vart i landet en viss art eller naturtyp förekommer.

Fältsäsongen i Södermanland

Under fältsäsongen 2018 startade inventeringen upp på nytt i Södermanland och kommer att fortsätta även i år, från maj till och med oktober. En del av de marker som inventerades mellan 2002 – 2004 kommer att återbesökas för att se eventuella förändringar, men främst är det helt nya marker som aldrig har varit med i inventeringen tidigare som kommer att besökas. Oftast är det ängar och betesmarker där det finns indikationer på höga natur- och/eller kulturvärden, exempelvis marker med miljöersättning för särskilda värden.

Har dina marker blivit utvalda?

Om det är några av dina marker som blivit utvalda till inventeringen ringer alltid Länsstyrelsen till dig före ett fältbesök. Det är frivilligt att vara med i inventeringen.

Alla inventeringar som genomförts i landet finns att se i databasen TUVA.

Kontakt