Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tydligare styrning utvecklar Sveriges djurskyddskontroll

Betesplanering

Nu stärks länsstyrelsernas representation i Rådet för djurskyddskontroll, för att få tydligare styrning och stöd. Det är en av nyheterna som presenteras i Jordbruksverkets sammanställning av länsstyrelsernas djurskyddskontroller under 2018.

Jordbruksverket och länsstyrelserna har tillsammans tagit fram mål för djurskyddskontrollen. Enligt målen bör arbetet genomföras på likartat sätt i hela landet. Nu skapas ännu bättre förutsättningar för det genom att Jordbruksverket tillsätter ytterligare två ledningsrepresentanter från länsstyrelserna i det gemensamma rådet för djurskyddskontroll, där Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna ingår.

Färre kontroller under 2018

Jordbruksverkets sammanställning av djurskyddskontrollerna 2018 visar att länsstyrelserna gjorde 10 386 kontroller, vilket kan jämföras med 10 828 under 2017. Jordbruksverket konstaterar att antalet kontroller har minskat trots att länsstyrelsernas årsarbetskrafter ökat med 17 i landet. Jordbruksverket påpekar att det fortfarande finns skillnader mellan länsstyrelsernas resursåtgång och måluppfyllelse. I Södermanlands län gjordes 422 djurskyddskontroller 2018, jämfört med 413 kontroller 2017.

– Våra djurskyddskontroller har ökat sedan 2017 trots att övertagandet av polisens uppgifter inneburit en hel del extraarbete under 2018, säger Ulrike Segerström, samordnare och djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Ulrike Segerström påpekar att problemet kvarstår med det stora antalet anmälningar.

– Antalet anmälningsärenden har ökat rejält jämfört med föregående år och de tar mycket resurser i anspråk. Detta påverkar naturligtvis Länsstyrelsens möjligheter att genomföra planerade normala kontroller, säger Ulrike Segerström.

Med bra stöd och styrning kan måluppfyllelsen öka

Jordbruksverket har genomfört revisioner av länsstyrelserna. Deras generella slutsats är att det finns en hög kompetens, ett stort engagemang och en delaktighet i arbetet med djurskyddskontrollen. De länsstyrelser som har en tydlig ledning och styrning samt kommunicerar ut verksamhetens mål till medarbetarna tenderar generellt att ha en högre måluppfyllelse.

– Andra viktiga framgångsfaktorer är att ha en tydligt strukturerad prioritering och att använda varandras goda exempel för att likrikta kontrollverksamheten. Det arbete som pågår kommer att intensifieras, bland annat inom Rådet för djurskyddskontroll, säger Katarina Andersson, avdelningschef på Jordbruksverket.

Mer information

Enligt djurskyddsförordningen ska Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna samverka i det gemensamma Rådet för djurskyddskontroll. Syftet är att djurskyddskontrollen ska bli mer rättssäker, likvärdig och effektiv.

Rådet ska särskilt
1. samordna löpande strategiska frågor som rör djurskyddskontrollen

2. identifiera områden där samsyn och samverkan inom kontrollen brister.

Jordbruksverket ska senast den 31 december varje år rapportera resultatet och effekterna av rådets arbete till Regeringskansliet.

Kontakt

Ulrike Segerström

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Enheten för djurskydd och veterinära frågor

010-223 40 00 (växel)

Katarina Andersson

Jordbruksverket
Avdelningen för djurskydd och hälsa

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss