Risk för gräsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljögifter i Mälaren kartlagda

Miljögifter Mälaren 2019

Halterna av miljögifter i Mälarens bottnar har minskat. Men sjön är fortfarande långt ifrån att nå god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv. Det visar en stor undersökning som länsstyrelserna runt Mälaren genomfört inom ramen för EU-projektet LIFE IP Rich Waters.

Prover på Mälarens bottensediment har tagits upp från 42 platser, från väst till öst i hela sjön. Resultaten ska, tillsammans med andra undersökningar, användas för att bedöma Mälarens status inom ramen för EU:s vattendirektiv. Målet är att nå god ekologisk och kemisk vattenstatus senast 2027.

– Mälaren är ju dricksvattentäkt för drygt två miljoner människor, så det är viktigt att veta vilka miljögifter som finns och hur stora halterna är, säger Håkan Johansson, miljöutredare vid länsstyrelsen i Stockholm.

Undersökningen har genomförts av länsstyrelserna runt Mälaren (Stockholm, Uppsala, Västmanland och Södermanland) tillsammans med Mälarens vattenvårdsförbund, inom ramen för EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Den miljödata som samlats in genom sedimentundersökningen utgör ett viktigt underlag för vattenvårdsförbund och kommuner som arbetar med miljögifter i enskilda vattenområden.

De vattenförekomster som undersökts i Södermanlands län är Marielundsfjärden, Tynnelsöfjärden, Gisselfjärden, Blacken och Väsbyviken.

– Problemet med överskridande värden av TBT är, inte oväntat, märkbart även i de sörmländska vattenförekomsterna i Mälaren. Andra ämnen såsom naftalen, antracen och diverse PCB:er har ökat de senare åren, men håller sig än så länge under gränsvärdena för god status, säger Aleksander Milenkovic, handläggare för vattenförvaltning på länsstyrelsen i Södermanland.

Minskade halter av miljögifter

Av de ämnen som undersökts är det främst halterna av TBT som gör att Mälaren inte når god status. TBT har hormonstörande egenskaper som påverkar vattenlevande djur. Ämnet har varit förbjudet i båtbottenfärger sedan 1989 men har tidigare använts för att förhindra påväxt på båtar i marin miljö, inte i sötvatten.

I övrigt visar undersökningen på att halterna av miljögifter i Mälaren generellt har minskat sedan motsvarande mätningar 2001. Ämnena fluoranten, bly och kadmium ligger under gränsvärdena för god vattenstatus. Kopparhalterna verkar dock ha ökat vid några provplatser. Även för ämnet antracen överskrids gränsvärdet vid flera provplatser.

Rapporten finns att ladda ner på LIFE IP Rich Waters webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss