Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu pågår ängs- och betesmarksinventering i Södermanland

Nu pågår ängs- och betesmarksinventering i Södermanland. Inventeringen är en riksomfattande inventering av värdefulla betesmarker och slåtterängar. I inventeringen samlas information om vilka natur- och kulturvärden som finns på marken, som flora, fauna, träd, buskar och kulturlämningar.

Slåtterängar och naturbetesmarker hör till våra mest artrika markslag i Sverige. I gamla och välhävdade marker kan en kvadratmeter inhysa så mycket som 40-50 olika typer av gräs och örter. Dessa blir i sin tur livsmiljö för otaliga mängder insekter, som fjärilar, humlor och bin.

Det är mycket tack vare variationen i markerna och att de innehåller många olika vegetationstyper och livsmiljöer som gör att de hyser en stor biologisk mångfald. Här kan finnas en mosaik av både öppna och trädklädda partier, fuktiga sänkor och torra höjder. Ofta kan man hitta gamla eller döda träd som blir bo för vedlevande insekter och hackspett.

Vissa marker bär spår efter äldre tiders bruk och genom att "läsa" landskapet är det möjligt att resa genom historien. Allt från odlingsrösen, husgrunder, stenmurar och hamlade träd ger en bild av hur våra förfäders odlingslandskap en gång såg ut.

En viktig dokumentation av våra marker

Resultatet från inventeringen utgör en viktig dokumentation om tillståndet i våra naturbetesmarker och slåtterängar. Det kan användas för att hitta och vårda värdefulla marker, och därmed bidra till att miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap uppnås. Resultatet kan även användas som underlag för olika åtgärder inom natur- och kulturmiljö, fysisk planering och forskning.

Om ängs- och betesmarksinventeringen

Inventeringen utförs av Jordbruksverket och Länsstyrelserna.
År 2002-2004 genomfördes ängs- och betesmarksinveteringen i hela Sverige. Resultatet efter den inventeringen finns samlat i en databas kallad TUVA. Under fältsäsongen 2018 och 2019 kommer ängs- och betesmarksinveteringen att startas upp igen i Södermanland och många av de marker som inventerades mellan 2002-2004 kommer att återbesökas. Det kommer även att genomföras nyinventeringar av marker som saknar en tidigare inventering.

Läs mer på Jordbruksverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Databasen TUVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län
sodermanland@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 40 00

Kontakt