Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

07 dec 2021 klocka 09.00 - 16.00

Mot en ökad inkludering på bostadsmarknaden

Residenset. Foto: Monika Gustafsson

Foto: Monika Gustafsson

Länsstyrelsen i Södermanland bjuder in till den årliga bosättningskonferensen. Det blir precis som förra året en digital konferens.

Målgruppen är personer som arbetar med flyktingmottagande och integration operativt och/eller strategiskt, samhällsplanerare, tjänstepersoner med uppdrag kring trygghet och brottsförebyggande arbete, bostadsbolag och förtroendevalda.

Temat i år är en blandning av regionala exempel och en mer teoretisk inriktning på bostadsinkludering.

Välkomna att inspireras av allt viktigt och kreativt arbete!

Konferensens schema

08:45 Teknisk incheckning

09:00 Landshövdingen inleder

09:15 ”Förorten”, Peter Esaiasson, Göteborgs universitet

Statsvetaren Peter Esaiasson har inom ramen för ett stort forskningsprojekt genomfört hundratals intervjuer med boende i Bergsjön och Hjällbo - två av Göteborgs så kallade utsatta områden. Det här är hans berättelse om samtal på torg, spårvagnshållplatser och i vardagsrum.

10:00 Paus

10:10 ”Organisation av arbetsmarknads och bostadsintegration”, Susanne Urban, docent i sociologi och universitetslektor vid Uppsala universitet

I rapporten, skriven av Emma Holmqvist, Vedran Omanović och Susanne Urban, kopplar författarna samman tidigare forskning om organisering av invandring, boende respektive arbete. En avgörande slutsats är att det i nuvarande system finns målkonflikter mellan integration på arbetsmarknaden och integration på bostadsmarknaden.

10:55 Paus

11:05 ”Risk för diskriminering och hinder för etablering på bostadsmarknaden”, Johan Kihlberg och Micael Nilsson, Boverket

Boverket fick i juni 2020 i uppdrag av regeringen att analysera och bedöma om det vid förmedling av bostäder förekommer missgynnanden som skulle kunna utgöra diskriminering vid förmedling av bostäder. Rapportförfattarna presenterar resultatet av undersökningen.

11:50 Lunch

13:00 ”Miljonprogram, migranter och utsatthet för covid-19”, Erik Hansson, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet

Olika bostadsområden och befolkningsgrupper i Sverige har drabbats olika hårt av covid-19-pandemin. Erik Hansson har tillsammans med kollegor tittat på de strukturella faktorer som kan ligga bakom detta och funderat på vad vi kan dra för lärdomar, ett arbete som Delmi publicerade som en policy brief tidigare i år.

13:30 Paus

13:35 Vilka flyttar vart? Styrbjörn Holmberg, Region Sörmland

De senaste åren har inflyttningen från Stockholms län ökat. Samtidigt har Sörmland ett negativt flyttnetto till andra grannlän. Genom att titta närmare på vilka det är som flyttar går det att få en bättre förståelse om motivet till dessa flyttar. Region Sörmland har studerat individer som flyttat de senaste åren och presenterar här ett axplock ur det arbetet.

14:20 Paus

14:40 Lyckliga gatan, Syrjeva Berberi, Katrineholms kommun

Syrjeva Berberi berättar om hur gatufester fört samman människor i bostadsområden.

15:10 Paus

15:15 Projekt STINA och insatser för att motverka bostadssegregation, Mirja Cervin, Kfast i Eskilstuna

Det kommunala bostadsbolaget Kfast berättar om projekt STINA som syftar till att skapa arbete, integration och öka tryggheten i bostadsområden. Bostadsbolaget berättar även hur de med hjälp av inkomstkrav jobbar med att motverka bostadssegregationen i sitt bestånd.

16:00 Avslutning

VAR:
Skype, länk skickas ut på mail till alla anmälda.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 dec 2021

Kontakt