Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

05- 06 maj 2021 klocka 10.45 - 12.00

Miljömålsdagarna 2021

Välkommen till årets digitala miljömålsdagar. Miljömålsdagarna är årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål, som miljöchefer, miljö- och hållbarhetsansvariga, strateger samt miljösamordnare. Även beslutsfattare inom miljöarbete och högre myndighets- eller företagschefer är välkommen. Därtill välkomnar vi självfallet forskare och studenter.

Om miljömåldagarna

Temat för årets miljömålsdagar är Livsmedel. Ta del av inspirerande föreläsningar, lärande exempel och panelsamtal som bland annat tar upp frågorna: Vad ska vi äta för att bidra till långsiktig hållbarhet inom planetens gränser? Hur bidrar teknik och innovation till ett mer hållbart jordbruk? Och hur integrerar man miljömålen i verksamheten i praktiken?

Årets miljömålsdagar sker digitalt men under dagarna finns det rum för att mingla och träffa övriga deltagare. Det kommer även finnas hälsningar och vykort från värdlänet Södermanland.

Länsstyrelsen i Södermanlands län är värd för evenemanget som anordnas tillsammans med Naturvårdsverket och RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) i samarbete Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, Livsmedelsföretagen, Nyköpings kommun och Region Sörmland.

Läs mer om Sveriges miljömål. Öppnas i nytt fönster.

Program

Grön omstart – vi växlar upp för miljömålen!

Välkommen till ett spännande för-event för att värma upp innan Miljömålsdagarna 2021 drar igång. Här får du senaste nytt om EU:s strategi för grön omstart och den gröna given, du får näringslivets perspektiv genom den svenska omstartskommissionen, och du får en historisk tillbakablick på hur mänskligheten tagit sig tillbaka från tidigare kriser. En panel med företrädare för offentlig sektor diskuterar hur vi tillsammans kan hålla fokus och se till att miljömålen får en framträdande roll när samhället startar om efter pandemin. Alla som delar får också möjlighet att tillsammans i mindre grupper diskutera grön omstart ur ett regionalt perspektiv.

Program 5 maj 10.45-12.00

EU:s omstartsfond och den gröna given
Christian Danielsson, chef för EU-kommissionen i Sverige

Hållbart företagande och omstartskommissionen
Maria Wetterstrand, Omstartskommissionen

Historisk tillbakablick på tidigare kriser och hållbar ekonomisk återhämtning
Gunnar Wetterberg, historiker, författare och samhällspolitisk debattör

Paneldiskussion
med Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket, Göran Enander landshövding i Uppsala samt ordförande för Miljömålsrådet, Ann-Sofie Eriksson sektionschef på Sveriges kommuner och regioner.

10.45 För-event Grön omstart

Se ovan för mer info och program.

13.00 Välkomna

Beatrice Ask, landshövding Södermanlands län
Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket
Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun
Monica Johansson, regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland

13.15 Regeringen har ordet

Per Bolund, miljö- och klimatminister samt vice statsminister
Jennie Nilsson, landsbygdsminister

14.00 Tryggad livsmedelsförsörjning och global omställning – utmaningar och möjligheter i en tid av förändrat klimat

Johan Kuylenstierna, ordförande i Klimatpolitiska rådet

Klimatförändringar och andra stora systemförändringar (tex kopplat till vattenresurser och biodiversitet) innebär ökande utmaningar för det globala livsmedelssystemet. Johan kommer diskutera utifrån den senaste utvecklingen med koppling till återstarten efter pandemin.

14.30 Vad ska vi äta? - Vad säger forskningen

Elin Röös, forskare

Äta bör man – annars dör man. Men vad ska vi äta för att både vi och planeten ska
vara långsiktigt hållbara och hälsosamma? Elin Röös berättar om sin forskning om hållbar matproduktion och markanvändning. Kött, vegetariskt, svenskt, importerat… Hur ska vi tänka som konsumenter, både offentliga konsumenter och privat?

14.50 Vad ska vi äta? - Vad säger företagen

Panelsamtal med LRF, ORKLA, Coop och KRAV

En panel med representanter från alla led i livsmedelskedjan diskuterar utmaningarna med att ställa om till en hållbar livsmedelsproduktion. Vad gör företagen redan idag? Vad är på gång? Vilka typer av samverkan behövs, och hur hanterar företagen snabba trender som ändrar efterfrågan från konsumenterna i en allt snabbare takt?

15.10 Vad ska vi äta? - Spaning mot framtiden

Ingela Stenson, omvärldsanalytiker och strateg

En framtidsspaning om mat och hållbarhet. Konsumentens syn på hållbarhet och mat belyses Vad är hinder och möjligheter när det gäller att förändra sina matvanor och hur går det med proteinskiftet. Vad finns det för risker med nya produkter och är det verkligen nödvändigt? Vad händer efter pandemin, hur kommer postcoronakonsumenten att agera, äta, handla och leva?

15.30 PAUS

med mingel

16.00 Hur för man? Klimatsmarta menyer och hållbar livsmedel

Mattias Göransson, miljöcontroller, Region Sörmland

Region Sörmland berättar om måltidens klimatavtryck från leverantör till tallrik och arbetet med klimatmärkta menyer.

Sara Jervfors, kostchef i Södertälje och Gnesta kommun

Hur arbetar Södertälje och Gnesta kommun med att skapa offentliga måltider som är bra för miljön, klimatet och hälsan? Vi får höra hur de arbetar med upphandling för att gynna hållbar utveckling och om måltidskonceptet ”Diet for a green planet”.

Paneldebatt med inköpare, upphandlingsmyndigheten och leverantör

16.25 Avslutning för dagen


08.45 Välkomna

08.55 Aktuellt från myndigheterna – handlingsplan del 3 för livsmedelsstrategin

Annica Sohlström, GD Livsmedelsverket, Christina Nordin, GD Jordbruksverket och Gunilla Nordlöf, GD Tillväxtverket

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar utveckling i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val. Dessutom berättar Livsmedelsverkets generaldirektör om Miljömålsrådets programområde Syntesarbete om ett hållbart livsmedelssystem som precis startat upp, med syfte att öka samsynen om vad som kännetecknar en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel och de viktigaste förändringarna för att nå dit.

09.15 Utdelning av Miljömålspriset

Miljömålspriset delas ut. Det är ett pris som Naturvårdsverket instiftat för att uppmärksamma och belöna ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå Sveriges miljömål. Priset delas ut i tre kategorier.

Läs mer om Miljömålspriset. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

09.45 Mingel och kaffe

10.10 Parallella sessioner

1) Klimat

One Planet Plate
Anna Richert, matexpert, ansvarig för köttguiden och specialist på hållbara matsystem, WWF

One planet plate är ett verktyg som WWF tagit fram. Konceptet innebär att måltider utformas så de hålls inom planetens gränser. Anna Richert från WWF berättar mer om hur det går till, om hur måltider kan utformas för att minska klimatpåverkan och vilka matvaror som ska väljas för att bidra till den biologiska mångfalden. Vad är Kött- och Fiskguiden och hur kan de användas inom One Planet plate? Vi får också höra exempel från aktörer om deras arbete med att ställa om till konceptet
och vilka utmaningar de möter.

2) Pollinering - grön infrastruktur i praktiken

Lärande exempel
Tommy Karlsson, biolog, Länsstyrelsen Östergötland

Tommy Karlsson berättar om några lyckade åtgärder som gjorts i samverkan med skogsbolag, kommuner och föreningar. Det handlar bl.a. om utläggning av sandbäddar och utplantering av ängsväxter – åtgärder som även gynnar pollinatörer generellt

Mångfunktionella golfanläggningar en outnyttjad resurs
Peter Edman, Svenska Golfförbundet (Nordiska golfförbundens forskningsstiftelse)

Mångfunktionella golfanläggningar har stor potential att bidra till ett rikt växt och djurliv i det tätortsnära landskapet och jordbrukslandskapet. Med hjälp av ny kunskap och erfarenhet kan vi skapa extensiva spelytor med stor variation av ängsblommor och pollinerande insekter. Utöver att erbjuda spelytor för golf kan dessa anläggningar också bidra med rekreationsytor som är öppna för allmänhet och ett rörligt friluftsliv.

3) Landskapsperspektiv i miljöfrågan

Förutsättningarna för ett långsiktigt miljöarbete ur ett kulturgeografiskt perspektiv
Carl-Johan Sanglert, fil dr Kulturgeografi, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Under efterkrigstiden har landskapet i allt högre grad bytt funktion från att producera mat och andra nödvändigheter till att ”producera” biologisk mångfald, kulturmiljöer, ekosystemtjänster och upplevelser. Men ser vi landskapet för alla värden och vad händer när de ekonomiska, sociala och ekologiska förutsättningarna för landskapets nya produktion förändras? Ett historiskt landskapsperspektiv kan bidra med perspektiv som ökar förutsättningarna för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljöns värden men också för att utveckla nya landskap.

4) Sveriges miljömål efter 2020 – miljödimensionen av Agenda 2030

Inledningar olika aktörers syn på miljömålsarbetet framåt och workshop
Medverkande från Naturvårdsverket, Länsstyrelserna/RUS, SKR, Svenskt Näringsliv och Miljödepartementet

Sveriges miljömål är centrala för att visa vägen mot en hållbar utveckling och Agenda 2030. Hur kommunicerar vi miljömålen framöver? Vilka utvecklingsbehov ser vi? Vi nådde inte målen till det tidigare uppföljningsåret 2020. Det betyder att utmaningen kvarstår - arbetet kvarstår och fortsätter och vi behöver öka takten i hela samhället.

11.00 Hur kan innovation och ny teknik göra jordbruket mer hållbart?

Precisionsodlingsteknik på Abbotnäs Säteri
Mattias Larsson, lantbrukare i Södermanland

På Abbotnäs Säteri driver familjen Larsson affärsverksamhet med spannmål, nötkött, entreprenad, skog och uthyrning av bostäder. Mattias Larsson pratar om hur gården gått över till precisionsodlingsteknik, vad det innebär och vilka miljöfördelar tekniken innebär.

Lantbrukets bidrag till klimat- och miljömålen
Johan Varenius, verksamhetsledare Agro Sörmland

I EU:s färdplan - Green Deal - mot en snabb grön omställning är lantbruket en viktig aktör. Hur påverkas näringen av de politiska målen och hur kan vi bidra på ett regionalt plan?

11.30 Hur förändrar vi vårt beteende?

Emma Frans, forskare, författare, föreläsare och årets folkbildare

En tankeställande och inspirerande föreläsning om hur vi människor fungerar och tar till oss budskap som faktiskt gör att vi kan skapa en förändring i vårt beteende.

11.45 Avslutning

5 maj 13.00 Beatrice Ask

Beatrice Ask är landshövding i Södermanlands län sedan den 1 januari 2020. Hon var skolminister 1991–1994 och justitieminister 2006–2014.

5 maj 13.00 Björn Risinger

Björn Risinger är sedan 2015 Generaldirektör för Naturvårdsverket. Han är utbildad biolog och geovetare och har arbetat som bland annat miljövårdsdirektör på Länsstyrelsen i Stockholms län, länsöverdirektör på Länsstyrelsen Skåne och generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten.

5 maj 13.00 Urban Göransson

Urban Granström är Kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun. Han har varit KSO sedan 2010.

Foto: Karin Oddner

5 maj 13.00 Monica Johansson

Monica Johansson är regionstyrelsens ordförande i Sörmland.

5 maj 13.15 Per Bolund

Per Bolund är Miljö- och klimatminister samt vice statsminister sedan 2021.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

5 maj 13.15 Jennie Nilsson

Jennie Nilsson är sedan 2019 landsbygdsminister. Hennes ansvarsområden innefattar landsbygd, livsmedel och areella näringar samt regional tillväxt. Jennie Nilsson är sedan 2006 riksdagsledamot. Hon blev ordförande i näringsutskottet 2014. Mellan 2011–2012 var hon vice ordförande i skatteutskottet.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

5 maj 14.00 Johan Kuylenstierna

Johan Kuylenstierna är Rektorsråd för Hållbar utveckling och adjungerad professor vid Stockholms universitet. Han är också ordförande i Klimatpolitiska Rådet och ledamot av Forskningsberedningen. Johan är ledamot i styrelserna för Sveaskog, Göteborgs universitet, Axfoundation, WWF Sverige och Ecogain AB. Han är även ”Klimatprofil” på TV4 där han regelbundet medverkar. Han har en lång, internationell karriär från olika FN organ.

5 maj 14.30 Elin Röös

Elin Röös forskar och undervisar kring hållbar matproduktion och hållbar markanvändning ur många olika vinklar. Det handlar t.ex. om att bedöma miljöpåverkan från olika livsmedel och produktions-system och att beräkna klimatpåverkan och markanvändning förknippade med olika kostmönster.


Foto: Jenny Svennås-Gillner

5 maj 14.50 Agneta Påander

Agneta Påander är hållbarhetsdirektör på Orkla Foods Sverige, en del av Orkla, nordens ledande aktör av varumärken och konceptlösningar till dagligvaruhandel och storhushåll. Agneta har under de senaste åren på ett framgångsrikt sätt lyckats få hållbarhet att genomsyra hela verksamheten och bli en integrerad del av företagets affärsstrategi och affärsmål. En fint kvitto på det är att svenska konsumenter tre år i rad korat Orkla Foods Sverige som bäst i branschen, inom kategorin Consumer Goods Corporation (CGC), på att ta miljöansvar och socialt ansvar.

5 maj 16.00 Sara Jervfors

Sara Jervfors arbetar som kostchef i Södertälje och Gnesta kommun. Hon är också projektchef för Matlust,ett EU-projekt vars syfte är att stärka tillväxt och hållbarhet inom livsmedelsnäringen i Stockholmsregionen som bland annat driver
måltidskonceptet ”Diet for a green planet”.

5 maj 16.00 Mattias Göransson

Mattias Göransson arbetar som miljökontroller på Region Sörmland och kommer berätta om måltidens klimatavtryck från leverantör till tallrik och arbetet med klimatmärkta menyer.

6 maj 08.55 Annica Sohlström

Annica Sohlström är sedan 2015 generaldirektör för Livsmedelsverket. Hon har disputerat i nutrition vid Karolinska institutet och är docent i nutrition vid Linköpingsuniversitet.

6 maj 08.55 Christina Nordin

Christina Nordin är sedan 2018 generaldirektör för Jordbruksverket. Innan dess arbetade hon bland annat som avdelningschef på näringsdepartementet. 2019 tilldelades hon utmärkelsen ”Bästa kommunikativa ledarskap” av Sveriges kommunikatörer.

6 maj 08.55 Gunilla Nordlöf

Gunilla Nordlöf är sedan 2013 generaldirektör för Tillväxtverket.

Foto: Jenny Unnegård

6 maj 10.10 Anna Richert 

Anna Richert är matexpert samt ansvarig för Köttguiden på WWF. Hon arbetar med konceptet One Planet Plate, en guide till hållbara måltider som tar hänsyn till klimatet och den biologiska mångfalden.

Foto: Saga Sandin

6 maj 10.10 Tommy Karlsson

Tommy Karlsson är biolog på Länsstyrelsen Östergötland. Han arbetar med samordning och genomförande av åtgärdsprogram för hotade arter. En stor del av arbetet handlar om insatser för hotade vildbin.

6 maj 10.10 Peter Edman

Peter Edman är bankonsulent på Svenska golf förbundet. Han jobbar med banrådgivning med speciellt focus på Miljö, naturvård och myndighetskontakter. Peter har jobbat på SGF sedan 2006 och arbetade innan dess på Länsstyrelsen med produktions – och miljöfrågor inom lantbruket.

6 maj 10.10 Carl Johan Sanglert

Carl Johan Sanglert är miljömålsantikvarie vid Länsstyrelsen i Jönköpings län och ansvarig för kulturmiljöfrågor i RUS arbetsgrupp. Carl Johan har tidigare skrivit en avhandling i kulturgeografi om landskapsperspektiv svensk planering och miljövård.

6 maj 10.45 Mattias Larsson

På Abbotnäs Säteri driver familjen Larsson affärsverksamhet med spannmål, nötkött, entreprenad, skog och uthyrning av bostäder. Sonen Mattias Larsson pratar om hur gården gått över till precisionsodlingsteknik, vad det innebär och vilka miljöfördelar tekniken innebär.

6 maj 10.45 Johan Varenius

Johan Varenius är verksamhetsledare på Agro Sörmland. Johan pratar om lantbrukets bidrag till klimat- och miljömålen. I EU:s färdplan - Green Deal - mot en snabb grön omställning är lantbruket en viktig aktör. Hur
påverkas näringen av de politiska målen och hur kan vi bidra på ett regionalt plan?

6 maj 15.30 Emma Frans

Emma Frans är forskare inom medicin som utsetts till Årets folkbildare två gånger, av Studieförbundet Vuxenskolan och föreningen Vetenskap och Folkbildning. Hon skriver i Svenska Dagbladet under vinjetten Vetenskapskollen och har fått Stora Journalistpriset i kategorin Årets Röst. Senaste boken heter Alla tvättar händerna och innan den kom Sant, falskt eller mitt emellan och Larmrapporten – att skilja vetenskap från trams. Medverkar ofta i TV och radio och är demokratiambassadör i regeringens kommitté Demokratin 100 år.

Foto: Niklas Nyman/Volante

Frågor

Program
Sabina Nilsson, Naturvårdsverket.
Sabina.Nilsson@Naturvardsverket.se 

Linda Sundregård, Länsstyrelsen i Södermanlands län
linda.sundregard@lansstyrelsen.se

Press och kommunikation
Julia Martinsson, Länsstyrelsen i Skåne län.
Julia.Martinsson@lansstyrelsen.se

GDPR och personuppgifter

Länsstyrelsen behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen dels för att hantera deltagarlistor och utskick av minnesanteckningar. Fotografering kan också förekomma för att sprida information om våra konferenser i sociala kanaler.

Läs mer om hur länsstyrelsen hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. Länk till annan webbplats.

Var:
Digital
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
28 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt