Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

05 nov 2020 klocka 08.45 - 16.00

Webbinarium - Levande landskap med alternativa produktionssystem

Seminarium - Levande landskap med alternativa produktionssystem

Välkommen till ett webbinarium där du får veta mer om alternativa odlings-/brukningsmetoder, även kallat Conservation agriculture och Agroforestry. Vi tittar närmare på deras fördelar för biologisk mångfald och hållbar livsmedelsproduktion.

Under dagen kommer vi exempelvis att få höra om alternativa produktionssystem som är kopplade till uthållig livsmedelproduktion, betydelsen av perenna växter för att bevara den biologiska mångfalden, hushållning av vattenresurser och växtnäring, samt åtgärder som kopplas till klimatanpassningsåtgärder och energieffektivitet.

Program

08.45 - 09.00. Tid för inloggning på Skype.

09.00. Välkomna!

 • Maria Axelsson, enhetschef Länsstyrelsen i Uppsala län och moderator Sara Hommen.

Mria Axelsson är enhetschef på enheten för landsbygdsutveckling på Länsstyrelsen i Uppsala län.

Enheten för landsbygdsutveckling arbetar för en levande, smart och hållbar landsbygd i Uppsala län.

​Vi arbetar bland annat med företagsutveckling, livsmedel, bredband, bygdemedel, fiskerinäring, fiskevård, natur- och kulturmiljöer, miljö, klimat, friluftsliv och allmän främjan av landsbygdsutveckling i länet.

 

 

Sara Hommen driver företaget VULKAN Kommunikation & Konfliktvägledning. Hon har en masterutbildning inom miljökommunikation med fokus på dialog- och samverkansprocesser inom naturresursförvaltningen.

Sara har tidigare jobbat på både länsstyrelsen och Naturvårdsverket. I det egna företaget tar hon uppdrag som exempelvis moderator, facilitator/processledare, projektledare, coach, konfliktvägledare, medlare, skribent.

09.15. - 11.30 Presentationer.

 • LRF:s 10-15 årsvision - om jordbruksproduktion och dess utveckling, Catharina Rudolphson, LRF Mälardalen.

Catharina Rudolphson är vice ordförande i LRF Mälardalen och driver Bjelkesta gård AB utanför Örsundsbro. Mitt mål är att påverka politiker och konsumenter att inse vikten av ett livskraftigt svenskt jordbruk. Jag jobbar för ökad förståelse för ett hållbart lantbruk. Både ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart jordbruk.

 

 

 

 

 • Jordbruksmarkens betydelse och värde för livsmedelsförsörjning i Sverige. Prof. Ingmar Messing, SLU Uppsala.

Ingmar Messing är professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och bedriver forskning och undervisning i markvetenskap. Hans inriktning är markfysikaliska processer och tillstånd av betydelse för uthållig markanvändning.

Speciella tillämpningsområden är markstruktur, vattenrörelser i systemet mark-växt-atmosfär, hydroteknik (dränering och bevattning), markvård, markevaluering och markanvändningsplanering. Ingemar är också känd debattör och referensperson i markanvändningsfrågor gällande jordbruksmarken.

 

Cirka 10.00 Paus. (5 min)

 • Regenerativt ekologisk Landbruk - erfarenheter och framtidsvisioner. Josef Apell, Skogsbo Gård, Ängelholm.

Josef Appell bedriver tillsammans med sin familj ett regenerativt ekologiskt lantbruk på 330 ha utanför Ängelholm. Ett regenerativt lantbruk innebär att mikrolivet i marken gynnas istället för att grödorna gödslas. På så sätt kan mikrolivet i marken ge grödan vad den behöver och själv återuppbygga jorden. Detta görs bland annat genom att ha marken bevuxen året om.

 

 

 

 

 • Erfarenheter, framsteg och framtidsvisioner - om alternativa odlings-/ brukningsmetoder (Conservation agriculture). Philip Hedeng, Heagårds Egendom, Halmstad.

Philip Hedeng äger och driver tillsammans med sin far Håkan Nilsson Heagårds Egendom utanför Halmstad. Det är en ren växtodlingsgård sedan årtionden tillbaka och sedan 2016 praktiserar de Conservation Agriculture (CV) med direktsådd, mellangrödor och en mer varierad växtföljd.

Odlingen styrs till viss del av att de odlar i ett nederbördsrikt område vilket hela tiden måste beaktas då CA ofta är utbrett i torra odlingsområden.

 

 

Cirka 10.30 Paus. (10 min)

 • Restoring soil health by integrating intercropping - a way to sustainable farming system that leads to resource use efficiency and profitable agricultural systems. Andrew Howard, Bockhanger Farms, Kent.

Andrew Howard, Msc, är utbildad miljövetare, en utbildning han valde för att han var intresserad av geografi och biologi. Andrew är nu lanbrukare med fokus på “conservation agriculture”. Huvudsådden på den egna gården är höstvete och Andrew jobbar mycket med samsådd av grödor för att exempelvis minska risken för sjukdomar.

Andrews mål är att lantbruket ska ge så lite miljöpåverkan som möjligt. Han är en del av nätverket Agricology som syftar till att dela erfarenheter och praktisk information om hållbara tillvägagångssätt inom lantbruket.


11.30 Pandeldiskussion.

Alternativa odlingsmetoder, Conservation Agriculture (Bildspel)

12.00 – 13.00 Lunch. (60 min)

13.00 - ca 13.55 Presenationer

 • Jordbruk, vatten och dess påverkan på livsmedelsproduktion. Prof. Jennie Barron, SLU Uppsala.

Jennie Barron är professor i jordbrukets vattenhushållning vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Jennie är särskilt intresserad av utveckling och omvandling av jordbrukets landskap och ekosystem, vatten- och markanvändning, biståndspolitiska frågor och kapacitetsuppbyggnad, internationellt och i Sverige.

I sin forskning använder hon både empiriska ansatser och datamodellering, ofta i samarbete med andra forskningsdiscipliner samt med bönder och beslutsfattare.

Hon har omfattande samarbeten med internationella organisationer. Hon arbetar fortfarande deltid med mark- och vattenfrågor inom CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research).

 • Agroforestry i Sverige- en översikt om forskning och praktik. Christina Schaffer, Stockholms Universitet.

Christina Schaffer är lärare inom området hållbar utveckling vid Institutionen för Naturgeografi på Stockholms universitet. Under ledning av Karin Eksvärd och Johanna Björklund skriver Christina på ett avhandlingsarbete om agroforestry i Sverige.

Avhandlingen grundar sig på ett deltagardrivet forskningsprojekt om agroforestry i Sverige 2012-16 vid Örebro universitet. Christina deltar i ett flertal gränsöverskridande/tvärvetenskapliga projekt och nätverk där akademi och samhälle möts och är bland annat aktiv i föreningen Agroforestry Sverige.

Christina tillämpar idag odling utifrån agroforestrymetoder på sin egen gård i Kopparberg, bland annat i form av skogsträdgårdsodling. Hon har även en perenn nöt- och fruktlund under uppbyggnad.

 • Erfarenheter och framtidsvisioner om agroforestry och demonstrationsodling av fleråriga grödor för att sannolikt bli produktiv och samtidigt bli rejält nettokolinlagrare för ett stabilt klimat. Kjell Sjelin, Hånsta Östergärde, Uppsala.

Kjell Sjelin är eko-lantbrukare på Hånsta gård i Vattholma utanför Uppsala. Sedan 7 år tillbaka har gården olika testodlingar av perenner (fleråriga växter) för livsmedel på åkermark.

Gården har även en liten designad skogsträdgård med ett 20-tal perenna livsmedelsproducerande träd, buskar och örter, och det finns en demonstrationsodling med ett par hundra perenna växter till livsmedel.

Där finns också en alléodling och en liten våtmark för perenner till livsmedel. Idén med våtmarken är att bevara vattnet i odlingslandskapet för olika nyttor. På gården har Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) odlingar av flerårig spannmål under växtförädling.

Ca 13.55 Paus. (5 min)

 • Agroforestry - its effect on risk management against climate change and extreme weather events, economic benefits and conserving biodiversity. Stephen Briggs, Whitehall Farm, Cambridgeshire.

Stephen Briggs MSc, BSc (Hons), NSch har en examen i geografi och genomför forskning och utveckling tillsammans med lokala lantbrukare. Han är själv lantbrukare, konsult, samt jord- och vattenförvaltare vid Innovation for Agriculture.

Stephen har de senaste 20 åren givit konsultativt stöd inom geografi, vatten och grödor både nationellt och internationellt. Stephen jobbar tillsammans med privata företag, intresseorganisationer, regeringar och regionala myndigheter för att utveckla innovativa, hållbara matproduktionssystem och bevarandeåtgärder som är integrerade med andra markanvändingssystem.

Stephen är författare till boken ”Organic Cereal and Pulse Production” (2011), samt är medförfattare till boken ”Temperate agroforestry” (2018) och ”The Agroforestry handbook” (2019).

14.45 Paus.

15.00 Presenation.

 • Perenna odlingssystem: var, hur och varför? Johanna Björklund, lektor Örebro Universitet. Projektledare för projektet ”Hållbar livsmedelsproduktion”.

Johanna Björklund är lektor vid Örebro Universitet och hennes forskning fokuserar på hållbar matproduktion. Den har en tvärvetenskaplig ansats med syfte att bidra till kunskap för en hållbar samhällsförändring.

Hon har arbetat i båda ändarna av livsmedelssystemet och tar en systemansats för att studera och utveckla hållbara sätt att producera livsmedel i deltagardrivna forskningsprojekt. Hon deltar även som följeforskare i utvecklingsprojekt kring miljö- och klimatanpassning av mat i offentliga storkök. Johanna har arbetat med deltagardrivna forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på frågor kring hållbar klimatsmart odling, biologisk mångfald på gårdsnivå, ekologisk vallfrö- och ekologisk tomatodling och utveckling av svensk agroforestry.

Andra forskningsprojekt har handlat om lokala distributionsnät som en drivkraft för ökad hållbarhet i lantbruket, och utvärdering av hållbart jordbruk baserade på lokala ekosystemtjänster i olika delar av världen.

15.20 Paneldisskussion.

15.40 Presentation och summering.

 • Vägen framåt utifrån Landsbygdsprogrammet (LBp). Asnaketch Woldetensaye, Länsstyrelsen Uppsala.

2009 års inventering av gölgroda (Rana lessonae) i Norduppland

Asnaketch Woldetensaye är disputerad mark-växtagronom med fokus på uthålliga lantbrukssystem.

Sedan 2001 jobbar hon på Länsstyrelsen i Uppsala län. Från och med 2007 jobbar hon bland annat som projektledare och ansvarar idag för att samordna kompetensutveckling inom miljö och klimat.

Området miljö och klimat innefattar projekten Greppa Näringen, Ett Rikt Odlingslandskap, samt Ekologisk Produktion.

 

 • Summering av dagen och avslut. Sara Hommen, moderator och Asnaketch Woldetensaye, Länsstyrelsen Uppsala.

16.00 Slut.

Alléodling (Agroforestry) och demonstrationsodling av perenna grödor i land och på vatten (Bildspel)

Sedan 2018 samarbetar enheten för landsbygdsutveckling på Länsstyrelsen i Uppsala län med lantbruksföretagare Kjell och Ylva Sjelin. Samarbetet gäller bland annat aktiviteterna och demonstrationsodlingen. I samarbetet ingår även framtagande av webbplatsen där informationen samlas. Se: https://agroforestry-vattholma.se/ Länk till annan webbplats.

VAR:
Skype. Länk skickas ut till de anmälda någon dag innan webbinariets genomförande.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
30 okt 2020

Kontakt