Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

02 apr 2019 klocka 09.30 - 15.30

Orienteringsmöte 2 april

om granskningen av havsplan för Östersjön

Vindkraftverk till havs

Den 14 mars inleds en granskning av Havs- och vattenmyndighetens förslag till tre havsplaner – en för Västerhavet, en för Östersjön och en för Bottniska viken. Den 2 april bjuder länsstyrelserna in kustkommuner och regioner till ett orienteringsmöte om granskningsskedet.

Granskningen pågår 14 mars -14 juni 2019. Granskningen är den sista avstämningen innan de tre slutliga planförslagen lämnas till regeringen i december 2019 för beslut senast den 31 mars 2021.

I samband med granskningen presenteras en redogörelse för det samråd som hölls 2018. I samrådsredogörelsen sammanfattar Havs- och vattenmyndigheten (HaV) hur synpunkterna som inkom har hanterats samt vilka bedömningar och ställningstaganden som gjorts.

Läs mer om granskningsskedet hos Havs- och vattenmyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Orienteringsmöte om granskningen 2 april

Länsstyrelsen Södermanland bjuder tillsammans med länsstyrelserna i Stockholm, Gotland, Östergötland, Kalmar, Blekinge och Skåne samt HaV in till ett möte den 2 april. Vid mötet presenterar HaV den föreslagna havsplanen för Östersjön med tillhörande miljö- och hållbarhetsbedömningar. HaV presenterar även den samrådsredogörelse som gjorts efter det samråd som pågick februari-augusti 2018.

Under mötet kommer respektive länsstyrelse att fördjupa planens innebörd ur ett regionalt perspektiv och närmare gå in på hur den är tänkt att användas när den är beslutad av regeringen. Mötet ska underlätta arbetet med att granska och yttra sig över förslaget till havsplan.

Under granskningen förväntar sig HaV kommentarer i första hand på de revideringar som gjorts efter samrådet 2018. Kommentarerna kommer att skickas till regeringen tillsammans med de slutliga planförslagen.

Tid och plats

2 april kl 10.00-15.30 i Nyköping hos Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Mötet kommer att vara ett webbmöte där kommuner, regioner och landsting träffas hos respektive länsstyrelse som i sin tur kopplar upp sig till ett möte med HaV och övriga kustlänsstyrelser i Östersjöns havsplanområde. Under mötet kommer presentationer och växelvisa länsvisa gruppdiskussioner att varvas med möjlighet till återkoppling och avstämning.

Målgrupper

Tjänstepersoner från plan-, miljö- och näringslivssidan i kustkommuner, regioner, landsting och kommunförbund. Ansvariga politiker är välkomna att delta i mötet.

Anmälan

Anmäl dig genom att skicka e-post till Kristoffer Olofsson, planhandläggare, senast den 26 mars.

Bakgrund

HaV har regeringens uppdrag att ta fram förslag till statliga havsplaner som visar hur havet ska användas hållbart. Havsplanerna blir vägledande för nationella myndigheter, kommuner och domstolar i beslut, planering och tillståndsprövningar. Näringsidkare kan också få vägledning av planen.

Dialogen om havsplaner har pågått sedan 2016. Ett tidigt utkast till havsplaner stämdes av 2017 och tre samråd har gjorts – om nulägesbeskrivning, om färdplan och senast om förslag till havsplaner. Samrådet om förslag till havsplaner genomfördes februari-augusti 2018 och över 160 aktörer kom in med yttranden.

VAR:
Länsstyrelsen, Stora torget Nyköping
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
26 mar 2019

Kontakt