Publiceringsdatum: 1 februari 2019

Ändrade bevarandeplaner för Natura 2000-områden

Natura 2000

Länsstyrelsen i Södermanlands län har nu reviderat och fastställt bevarandeplaner för 23 olika Natura 2000-områden.

Uppdrag från regeringen
Länsstyrelsen fick 2014 i uppdrag från regeringen att revidera redan fastställda bevarandeplaner. Syftet var att planerna skulle överensstämma med regeringens beslut om justeringar av Natura 2000-områden, samt följa nya riktlinjer från Naturvårdsverket. De nya riktlinjerna inkluderar ett utvecklat bevarandesyfte där prioriteringar ska ingå.

De ändrade bevarandeplanerna medför inga nya regler med direkt rättsverkan för någon part. Fastställandet av bevarandeplanerna kan därför inte överklagas.

Natura 2000
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. För varje enskilt Natura 2000-område finns det en bevarandeplan, där det framgår vilka naturvärden som ska bevaras och vilka åtgärder som behövs. Planen beskriver även vilka åtgärder som eventuellt kan hota skyddade arter och naturtyper.

Bevarandeplanerna ska underlätta förvaltningen av Natura 2000-områden och arbetet med tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

Bevarandeplaner för Södermanlands län

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping