Publiceringsdatum: 19 december 2018

Nytt naturreservat vid Marsjön

Marsjön naturreservat

Länsstyrelsen beslutade den 18 december att bilda Marsjöns naturreservat i Flens kommun. Syftet med naturreservatet är att skydda och bevara det unika myrområde som Marsjön utgör.

Naturreservatet är cirka 80 hektar stort och beläget öster om Blacksta kyrka. Området nyttjas för friluftsaktiviteter och har värdefulla djur- och naturtyper. Ett exempel är den rödlistade insekten reliktbock som lever i den tjocka barken på gamla solbelysta tallar.

Området har långsamt växt igen efter den senaste istiden och besökare kan nu studera de olika stadierna av igenväxning som skett, från öppen vattenspegel till sumpskog.

För att utveckla naturreservatet kommer Länsstyrelsen att genomföra olika skötselåtgärder, exempelvis frihuggning av värdefulla träd och röjning av vass. Dessutom planeras flera anordningar som underlättar för friluftslivet, bland annat en parkering och en spång över myren. Via spången blir det lättare för besökare att ta sig till en höjd med fin utsikt över den västra delen av Marsjön.

Beslut och skötsel av naturreservatetPDF

Mer information om skyddad naturöppnas i nytt fönster

Foto: Ingrid Nilsson, Länsstyrelsen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping