Publiceringsdatum: 14 december 2018

Nytt naturreservat i Strängnäs kommun

Långaedet fjäril

Fetörtsblåvinge. Foto: Länsstyrelsen


Den 13 december tog Länsstyrelsen beslut om att bilda Långaedets naturreservat i Strängnäs kommun. Naturreservatet är en del av arbetet med miljömålen Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv.

Naturreservat är cirka 170 hektar stort och är beläget strax söder om Åkers styckebruk. Området nyttjas flitigt för friluftsaktiviteter och har flera värdefulla djur- och naturtyper. För att bevara de värdefulla naturtyperna och arterna kommer Länsstyrelsen att genomföra flera skötselåtgärder, exempelvis frihuggning av värdefulla träd, borttagande av gran samt naturvårdsbränningar.

Värdefulla växter och djur

Skogen i reservatet består till största delen av mager hällmarkstallskog, men även bördiga granskogar och lövskog finns i området. De branta dalsidorna och den bitvis smala sjön gör området spektakulärt och mycket välbesökt.

Flera rödlistade arter och signalarter har påträffats, exempelvis fjärilen fetörtsblåvinge. Den lever i anslutning till reservatets solexponerade klippor i syd-sydvästläge. Under de senaste 30 åren har fjärilen minskat kraftigt i Sverige och är i dag rödlistad och klassad som starkt hotad.

Besök Marviken och Sörmlandsleden

Reservatet utgörs av en ca 3,5 km lång sträcka av Marvikenförkastningen, från Falkberget i norr ned till Marvikarnas naturreservat. Det omfattar även delar av sjöarna Mellan- och Nedre Marviken.

Sörmlandsleden och den blåmarkerade Marviksleden går genom reservatet. Genom sjösystemet passerar även utnyttjad kanotled. För att underlätta för framtida besök ska Länsstyrelsen anvisa två parkeringsplatser, en vid vägen öster om Malsjön och en vid skogsbilvägen öster om Mörtsjön. I anslutning till parkeringsplatserna ska även informationsskyltar sättas upp. Ett flertal skyltar ska även sättas upp i reservatet vid Sörmlandsleden, Marsjöleden och kanotleden.


Mer information om skyddad natur

Beslut och skötsel av naturreservatetPDF

Långaedet1
Långaedet2

Vyer från Långaedet. Foto: Länsstyrelsen

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping