Publiceringsdatum: 10 augusti 2018

Länsstyrelsens arbete med brandrisker, torka och vattenbrist i Södermanland

Fält med havre

Under sommaren har Länsstyrelsen i Södermanland på olika sätt arbetat utifrån rådande torka och skogsbrandrisker, och även varit stödjande till andra länsstyrelser. Här är en sammanfattning av åtgärder som har gjorts och delvis fortfarande görs.

Bemanning

Länsstyrelsen i Södermanland har periodvis lånat ut personal till andra länsstyrelser för att stärka upp i deras arbete med bränderna. I proaktivt syfte finns även intern personalplanering för löpande kommande tre veckor i taget om en större händelse skulle uppstå, så länge som behovet finns.

Samverkan

Länsstyrelsen deltar i alla nationella och regionala samverkanskonferenser och möten med flertalet aktörer och myndigheter. Vid behov har samverkansmöten i länet sammankallats för att stämma av läget, exempelvis med länets räddningstjänster.

Det sker en kontinuerlig kontakt med berörda organisationer, andra länsstyrelser, Jordbruksverket, med flera för informationsutbyte.

Länsstyrelsen har erbjudit Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) resurser med stängsling med Naturnära jobb. LRF ska sammanställa behov i en prioritetsordning. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen avgör vilka projekt som slutligen ska prioriteras.

Skogsbrandrisk

Länsstyrelsen har en ”Länsplan för skogsbrandsbevakning” som under sommaren har använts vid höga brandriskvärden. Planen innebär att ett flygplan flyger 2–3 gånger dagligen en fastställd rutt över länet för att spana efter bränder i skog och mark, och sedan förmedla informationen vidare så att insatser kan göras.

Förebyggande åtgärder

Länsstyrelsen har inventerat de sjöar och vattendrag i länet som är tänkbara att användas vid behov av vattenbombning med flygplan eller helikopter.

Länsstyrelsen har även infört eldningsförbud som förebyggande åtgärd. Eldningsförbuden beslutas i samverkan med länets räddningstjänster.

På länsstyrelsen har det varit en ökad beredskap ifall någon händelse skulle uppstå, exempelvis dagliga omvärldsbevakningar, interna avstämningsmöten och uppdatering av aktuell lägesbild i länet.

Torka och vattenbrist

Betesförmedling

Länsstyrelsen har infört en betesförmedlingstjänst mellan markägare och djurägare, för att hitta och erbjuda bete. Utskick har gjorts till länets kommuner om de har bete eller grovfoderarealer att erbjuda behövande djurägare, för att anmäla detta på betesförmedlingen.

Fler åtgärder

  • Länsstyrelsen gav redan den 15 juni en generell dispens för skörd på träda och zoner.
  • Utbetalningar vid handläggning av stöd inom LBP till lantbrukare prioriteras och Länsstyrelsen ser över möjligheterna för att kunna öka utbetalningstakten av jordbrukarstöden.
  • Skyndsam handläggning och beslut om generösa skyddsjakter efter hjortvilt vid behov.
  • Snabbare handläggning vid anmälan om vattenuttag.
  • Länsstyrelsen tar även hänsyn till avvikelser orsakade av torkan vid gårdskontroller.

För mer information

Kontakta Tomas Birgegård eller Totte Arvidsson

Kontakt