Bidrag för åtgärder i ängs- och betesmarker

Vill du restaurera igenvuxna marker till ängs- eller betesmark eller tidigare hamlade lövträd på eller i anslutning till jordbruksmark? Då kan du ansöka om ersättning för kostnaderna som åtgärderna medför.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet, Länsstyrelsen handlägger ansökningarna.

Ersättning för åtgärder i ängs- och betesmarker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden i Södermanlands län är öppen mellan 1 juni och 31 augusti 2024.

Vem kan söka bidrag?

Du kan söka bidraget om du är markägare eller har markägarens tillåtelse att utföra restaureringsåtgärder, till exempel som arrendator. Stödet kan också sökas av vissa stiftelser och föreningar samt kommunala bolag och entreprenörer. Statliga myndigheter och kommuner kan inte få bidrag för restaureringsåtgärder.

Så stort är bidraget

Som högst kan du få ersättning som täcker 70 procent av godkända kostnader för restaureringsåtgärderna.

Under 2024 har Länsstyrelsen i Södermanlands län totalt 642 000 kronor att fördela i stöd. Om vi får in fler ansökningar än pengarna räcker till kommer vi att prioritera och bedöma ansökningarna utifrån flera olika faktorer, enligt prioriterade åtgärder i Södermanlands län.

Åtgärder som du kan få bidrag för

Du kan få bidrag för att restaurera ängsmarker och betesmarker på minst 0,3 hektar eller för att restaurera tidigare hamlade lövträd i jordbrukslandskapet. Bidrag kan ges till åtgärder som är nödvändiga för restaureringen, till exempel avverkning, röjning, bortforsling av ris och eget arbete.

Prioriterade åtgärder i Södermanlands län

I Södermanlands län är ansökningar som uppfyller följande kriterier prioriterade:

  • Restaurering av slåtterängar
  • Betesmark som bedöms vara viktig för att bevara eller sprida arter som gynnas av att marken betas eller slås
  • Möjlighet till långsiktighet i skötseln (till exempel förekomst av egna djur)
  • Närhet till andra värdefulla ängs- eller betesmarker
  • Förekomst av slåtter- eller betesgynnade rödlistade arter
  • Riklig förekomst av kulturlämningar
  • Hög kostnadseffektivitet

Om ansökan gäller restaurering av tidigare hamlade träd så görs en samlad bedömning av nuvarande värden, vilken nytta en restaurering skulle göra för det enskilda trädet och för landskapet, samt förutsättningar att lyckas med restaureringen under den begränsade tidsperioden.

Enskild rådgivning

Länsstyrelsen kan i vissa fall ge rådgivning inför en restaurering. Då går vi igenom vilka natur- och kulturvärden som finns på din mark samt vilka åtgärder som är lämpliga för att dessa ska bevaras och utvecklas.

Enskild rådgivning

Ansök om bidrag

Om du är intresserad av att söka ersättning för att genomföra restaureringsåtgärder kan du göra en intresseanmälan genom att använda formuläret nedan.

Intresseanmälan för att söka ersättning för restaureringsåtgärder

KontaktuppgifterFastighetsbeteckning där åtgärden planeras att utföras.

Syfte och mål med restaurering
Typ av åtgärd
Typ av åtgärd

Ange slåtter- och/eller betesmarksareal i hektar.

Använd dig av https://minkarta.lantmateriet.se/ OBS: Se till att ha flygbild och fastighetsgränser aktiverade.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss