Stöd till bredbandsutbyggnad

Vill du bygga ut snabbt bredband på landsbygden? Du kan söka stöd för projektet om bredbandet är till nytta för fler än bara dig själv.

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället. Ett grundläggande villkor för stödet är, att det ska vara till nytta för många. Du kan alltså inte få stöd för att bygga ut bredband bara till din egen fastighet eller verksamhet.

Vem kan få stöd?

Endast juridiska personer kan söka stödet:

  • myndigheter
  • kommuner
  • landsting och regioner
  • företag (inte enskilda firmor)
  • föreningar och andra organisationer.

Du kan inte söka stödet som privatperson eller om du driver en enskild firma.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Hur stort är stödet?

I Södermanland kan du få stöd med 60% av dina stödberättigade kostnader.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

När ansökningstiden gått ut kommer Länsstyrelsen att bedöma din ansökan gentemot övriga ansökningar. Hur detta går till kan du läsa mer om under rubriken Mer information om stödet längst ned på sidan. Länsstyrelsen kommer fatta beslut så snart som möjligt efter att ansökningsomgången stängt. Hur lång tid detta tar varierar. Detta beror bland annat på om ansökningarna behöver kompletteras och om någon annan aktör anser att de kan bygga i området på kommersiella villkor. I så fall måste Länsstyrelsen pröva detta.

Inom ramen för innevarande Landsbygdsprogram har Länsstyrelsen gett projektstöd till 11 stycken fiberprojekt i Södermanland. Medlen ska användas i områden där kommersiella krafter inte bygger ut av egen kraft. Totalt har Länsstyrelsen bidragit med 125 miljoner kronor, vilket givit cirka 3 500 hushåll i Södermanland tillgång till bredband via fiber.

Ansökningsomgången för 2020 stängde den 11 augusti.

Offentligt samråd med marknaden

Syftet med det offentliga samrådet är att säkerställa att Länsstyrelsen inte ger stöd till områden där marknaden planerar att bygga. Har du planer på att bygga ut bredband utan stöd på kommersiella villkor inom hela eller delar av något av områdena som du ser här nedan ska du kontakta Länsstyrelsen i Södermanlands län. Du måste kunna styrka dina utbyggnadsplaner med projekteringsunderlag.

Det offentliga samrådet (annonsering av bredbandskartan) finns tillgängligt på vår webbplats i 30 dagar. Detta ger dig möjlighet att undersöka om det finns kommersiellt intresse av att bygga bredband i området som ansökt om bredbandsstöd. Rimlighetsbedömningen som görs av Länsstyrelsen avgör därefter om det är ett stödberättigat område.

Anmäl samråd för ledningar när du gräver för bredband

Du behöver göra en anmälan om samråd om arbetet innebär en åtgärd i landskapet som väsentligt kan ändra natur- eller kulturmiljö. Det kan exempelvis handla om skyddsvärda träd eller fornlämningar. Länsstyrelsen avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Samråd och tillståndsprövning enligt kulturmiljölagenPDF

Anmäl häröppnas i nytt fönster

Hur ansöker jag om stöd?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd eller miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Föreningar som beviljats projektstöd kan i vissa fall ansöka om förskottsbetalning.

Ansökan om utbetalning består av två delar. Du ska först registrera dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst och därefter ska du skicka in underlag till oss på Länsstyrelsen.

1. Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i. Se mer information i guiden under kapitlet Enhetskostnad, fast ersättning och EIP och kapitlet Utgifter.

Guide för hur du gör din ansökan om utbetalning i e-tjänsten (PDF)länk till annan webbplats

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänstlänk till annan webbplats

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

2. Skicka in underlag

När du har registrerat utgifterna i e-tjänsten laddar du upp underlagen eller skickar dem via brev till oss på Länsstyrelsen. Underlagen ska ha ett försättsblad och numreras och sorteras i samma ordning som du registrerade dem.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats om vilka underlag som ska skickas in, och hur de ska sorteras.

Hur du hanterar underlag finns beskrivet i Jordbruksverkets guide (PDF)länk till annan webbplats

Försättsblad – underlag till ansökan om utbetalning (PDF)länk till annan webbplats

Skicka ditt underlag till:

Ärenden som gäller jordbrukarstöd:

Länsstyrelsen i Södermanlands län, FE 5, 838 73 Frösön

Ärenden som gäller projekt- och företagsstöd:

Länsstyrelsen i Södermanlands län, FE 26, 838 73 Frösön


Fakturor

På fakturorna ska det framgå att de har koppling till det som du beviljats stöd för, och utgifterna ska finnas med i ditt beslut om stöd. Alla underlag som fakturan hänvisar till ska skickas med. Om du inte ansöker om utbetalning för hela beloppet ska du markera vilka utgifter du ansöker för.

Utgifter ska anges exklusive moms om du är momsredovisningsskyldig.

Betalningsbevis

Du ska skicka in kontoutdrag eller betalningsbevis som visar att du har betalat utgifterna.

Särredovisning i bokföringen

Alla utgifter som avser investeringen eller projektet ska särredovisas i bokföringen genom att bokföras på ett eget kostnadsställe eller med en särskild bokföringskod.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Stöd till bredbandsutbyggnad (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt