Naturnära jobb

Naturnära jobb ska hjälpa nyetablerade och arbetssökande att få jobb inom natur- eller parkskötsel. Länsstyrelsen samordnar uppdragen för arbetslagen i länet och ser till att det finns lämpliga arbetsuppgifter inom naturvård, kulturmiljö och friluftsliv.

Naturnära jobb är en satsning för att nyetablerade i Sverige eller personer som varit arbetssökande under en längre tid ska förberedas inför arbetslivet inom gröna näringar. Det finns ett tydligt fokus på att kvinnor och män ska få samma förutsättningar i projektet och ett rekryteringsmål på minst 40 procent kvinnor. Målet är att de som anställs inom projektet, genom att prova på olika arbetsuppgifter, ska få kompetens som efterfrågas och därefter anställning företrädesvis inom gröna näringar.

Naturnära jobb i Södermanlands län

För 2022 är läget ännu osäkert för Södermanlands del och inga aktiva arbetslag finns för närvarande i länet.

Under 2020-2021 fanns ett arbetslag där det dagliga arbetet leddes av Skogsstyrelsen och arbetsuppgifterna tillhandahölls av länsstyrelsen. Antalet deltagare var något färre än planerat på grund av coronapandemin.

Under andra halvan av 2021 hade Katrineholms och Oxelösunds kommun varsitt arbetslag där särskilt fokus sattes på att sysselsätta unga. För dessa arbetslag ansvarade kommunen för både arbetsledning och arbetsuppgifter.

Exempel på arbetsuppgifter som utförs i alla arbetslagen är:

  • Upprustning av friluftsanordningar
  • Naturvårdsarbete i naturreservat
  • Skötsel av kulturmiljöer
  • Bekämpning av invasiva arter
  • Städning i skyddad natur

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna arbetsuppgifterna för naturnära jobb i länet. Länsstyrelsen ser till att det finns lämpliga uppdrag i länet inom exempelvis naturvård,  friluftsliv och kulturmiljöer.

Projektet naturnära jobb samordnas som helhet av Skogsstyrelsen och sker i samarbete med Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Arbetsförmedlingen.

 

Lämna förslag på uppdrag

Arbetar du på en kommun och har lämpliga uppdrag inom friluftsliv och naturvård? De flesta uppdragen kommer från Länsstyrelsen men kommuner har också viss möjlighet att erbjuda arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna får inte innebära att arbetslaget konkurrerar med befintliga entreprenörer och de ska i huvudsak genomföras på offentlig mark.

Kontakta Länsstyrelsens samordnare (se kontaktuppgifter nedan) för naturnära jobb om din kommun har förslag på uppdrag. Länsstyrelsen samordnar och prioriterar sedan mellan de uppdrag som kommit in.

OBS! I dagsläget finns inga aktiva arbetslag i Södermanland.

Kontakt