Regional livsmedelsstrategi för Södermanland

Livsmedelsstrategin

Foto: Rocco Gustafsson

Det finns både en nationell och en regional livsmedelsstrategi. Den regionala livsmedelsstrategin fokuserar på de utmaningar och möjligheter som finns i Södermanland och arbetar för att vi regionalt ska kunna bidra till det nationella målet.

Den regionala livsmedelsstrategin har arbetats fram under 2018 av Länsstyrelsen tillsammans med Region Sörmland och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Under framtagandet har vi samlat perspektiv, tankar och åsikter från de aktörer i länet som arbetar med frågor kopplade till mat. Strategin har fem prioriterade områden som utpekats som särskilt viktiga;

  • Kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft
  • Regler och villkor
  • Förutsättningar för företagande
  • Sörmländsk matidentitet
  • Ökad hållbar produktion

Den färdiga strategin med tillhörande handlingsplan är nu lanserad! Hela strategin och handlingsplanen samt tillhörande dokument hittar du längre ner på sidan.

Aktuellt vintern 2020

Arbetet med livsmedelsstrategin bedrivs i projektform och kommer att pågå under 2020 och 2021. Projektet, Implementering av livsmedelsstrategi, finansieras av landsbygdsprogrammet och drivs av Länsstyrelsen i Södermanlands län, Region Sörmland och LRF Södermanland. Projektet syftar till att förverkliga den regionala livsmedelsstrategin genom informationsspridning, samverkansinsatser och riktade aktiviteter. Det övergripande målet är att öka sysselsättningen inom livsmedelssektorn.

Vill du veta mer om strategin eller vill du komma i kontakt med arbetet? Kontakta oss på Länsstyrelsen i Södermanland.

Projekt för att underlätta kontakter mellan företagare och myndigheter

Under 2020 och 2021 ansvarar länsstyrelsen i Södermanlands län för ett länsgemensamt projekt inom regler och villkor tillsammans med länsstyrelserna i Västmanland, Örebro, Östergötland och Uppsala i samverkan med Stockholm. Projektet, kallat Regler och villkor – ett länsövergripande samverkansprojekt, syftar till att bidra till målen i den nationella livsmedelsstrategin uppfylls genom att arbeta med Regler och villkor på regional nivå. Inom projektet ska vi arbeta med att utveckla metoder och koncept som underlättar för det regionala arbetet med regler och villkor. Projektets övergripande mål är att öka samordningen mellan regionala aktörer, effektivisera arbetet med regler och villkor med avseende på samtal och utbyte med företagare och öka förmågan hos regionala aktörer att lyfta utmaningar till en nationell nivå.

Ett stort fokus i projektet kommer vara att arbeta med mötet mellan privat, offentlig och ideell sektor och lyfta goda exempel kring arbetet med Regler och villkor. Vi kommer anordna workshops, träffar för erfarenhetsutbyte och ta fram metodbeskrivningar för hur man kan arbeta med området i den egna organisationen. Arbetet kommer också innebära att vi samverkar med andra projekt och satsningar inom området.

Arbetsmetoden bygger på ett att deltagandet är lätt och roligt – och framförallt frivilligt! Tjänstepersoner inom offentlig sektor, som arbetar med livsmedelskedjan, kommer erbjudas att delta i aktiviteter för kunskaps- och erfarenhetsutbyte under projektperioden. Den ideella och privata sektorn kommer vara ett viktigt bollplank för att lyfta goda exempel och identifiera utvecklingsområden. Projektet kommer också ta fram metodbeskrivningar samt samverka med andra relevanta projekt. Resultat av satsningen ska spridas tillsammans med goda exempel och metoder.

Projektet finansieras av landsbygdsprogrammet.

Vill du veta mer om projektet eller komma med inspel? Kontakta oss på länsstyrelsen i Södermanland!


Ungefär fyra gånger per år kommer vårt nyhetsbrev om arbetet med den regionala livsmedelsstrategin ut. Vill du ha det direkt in i din inkorg? Anmäl dig i så fall här ovan.
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping