Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. För att utveckla friluftslivet behöver vi arbeta tillsammans mot samma mål. Sverige har tio mål för friluftsliv som ska uppnås till år 2020.

Tio gemensamma mål

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är några av utgångspunkterna för Sveriges tio mål för friluftsliv som ska uppnås till år 2020. Du kan läsa mer om målen på Naturvårdsverkets webbplats.

Sveriges friluftsmål (Naturvårdsverketlänk till annan webbplats)

De ideella organisationerna och föreningarnas engagemang är avgörande för att kunna erbjuda aktiviteter och kunskap om friluftsliv. Friluftsliv bedrivs till stora delar oorganiserat. Det personliga engagemanget för friluftsliv i natur- och kulturlandskapet är en stark drivkraft.

Friluftsliv definieras som vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Vem ansvarar för arbetet?

För goda möjligheter att förbättra friluftslivet lokalt är det viktigt med samarbete och dialog mellan

  • myndigheter
  • kommuner
  • föreningar
  • företag
  • markägare.

Naturvårdsverket står för nationell samordning. På regional nivå har Länsstyrelserna en samordnande och vägledande roll.

Strandliv i skärgården

Så arbetar vi med friluftsliv

Länsstyrelsen arbetar för att förverkliga regeringens friluftspolitik genom att samordna och vägleda kommuner, föreningar med flera i länet. Länsstyrelsen arbetar också med kunskapsspridning om natur och friluftsliv.

De tio friluftsmålen handlar bland annat om att öka tillgängligheten till friluftsliv, öka tillgången till områden för friluftsliv och att arbeta för att friluftslivet bidrar till hållbar tillväxt och folkhälsa.

För att nå friluftsmålen berörs arbete med fysisk planering, folkhälsa, integration, näringslivsutveckling, landsbygdsutveckling och natur- och kulturmiljövård. Arbetet omfattar alltså många verksamhetsområden på Länsstyrelsen, i regionen och i kommunerna. Många föreningar och en del företag är engagerade inom friluftsliv och utövande av friluftsliv sker ofta på annans mark. Därför är det viktigt med samverkan för att nå friluftsmålen.

Friluftsliv i skyddade områden

På Länsstyrelsen arbetar vi också med skydd och skötsel av värdefulla naturområden, till exempel naturreservat. En del av de naturområden vi sköter är anpassade så att det är lätt att ta sig fram med till exempel rullstol eller barnvagn. I andra reservat finns vandringsleder, rastskydd eller andra anordningar för friluftslivet.

Naturum i Stendörren drivs av Länsstyrelsen och ordnar bland annat guidade turer och utställningar om naturen i området.

Planera för friluftsliv

Kommunerna har en nyckelroll i att skapa förutsättningar för ett väl fungerande friluftsliv bland annat genom att arbeta med friluftsliv i fysisk planering.

Det finns vägledningar och goda exempel på hur man kan arbeta med natur och friluftsliv i fysisk planering på både Naturvårdsverkets och Boverkets hemsidor.

Hållbar tillväxt och utveckling genom friluftsliv

Friluftsliv och naturturism innebär att vi har naturen och landskapet som vår arena. Vi som rör oss i naturen med stöd av allemansrätten behöver ta hänsyn till naturvärden och till andra friluftsutövare och markägare.

Friluftsliv ger hälsa

För många människor innebär naturen avkoppling från vardagsstressen, lugn och ro och en källa för återhämtning. Undersökningar har visat att vistelse i naturen bidrar till att främja den fysiska hälsan och minska stress, stärka den kognitiva förmågan, förbättra den psykiska hälsan, underlätta social samverkan och främja fysisk aktivitet.


Nätverk för friluftsliv

Länsstyrelsen har skapat ett nätverk av intresserade aktörer inom friluftsliv från kommunerna, ideella föreningar, företag och andra myndigheter för att utveckla friluftslivet tillsammans. Är du intresserad att vara med så ta kontakt med Länsstyrelsens friluftslivssamordnare.

Handlingsplan

Länsstyrelsen har tagit fram ett utkast till regional handlingsplan för arbetet med friluftslivsmålen. Handlingsplanen är ett första steg för att förverkliga friluftslivspolitiken i Sörmland genom att påbörja beskrivningen av Sörmlands friluftsliv och vilka åtgärder som Länsstyrelsen behöver genomföra. Länsstyrelsen ska, enligt regeringens uppdrag, samordna och leda det regionala arbetet med friluftslivspolitiken för att nå de tio friluftslivsmålen som har beslutats av Riksdagen. Framtagningen av handlingsplanen är ett led i det arbetet. Handlingsplanen omfattar Länsstyrelsens arbete.

Handlingsplanen är på remiss under perioden 10 december till 17 februari. Svar önskas med e-post till Länsstyrelsen: sodermanland@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 507-6762-2018 och Remissvar Handlingsplan friluftsliv samt vilken organisation som svarar.

Utkast HandlingsplanPDF

Aktuella bidrag och projekt

Kommuner, ensamma eller tillsammans med lokala aktörer, kan söka stöd för lokala naturvårdsinsatser (LONA-bidrag) för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt. Bidraget kan användas till projekt som främjar friluftslivet.

Kontakt

Maria Rolf

Friluftslivssamordnare

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping