Rich Waters

Projektet LIFE IP Rich Waters ger oss möjligheten att öka takten på vattenvårdande åtgärder vilket är ett fantastiskt roligt besked för svensk vattenvård. Tillgång till rent dricksvatten och friska, livskraftiga sjöar och vattendrag är en förutsättning för att människor, djur och växter ska kunna leva och må bra. Våra vatten är en oumbärlig resurs och en källa till både nytta och nöje.

Projektet LIFE IP Rich Waters ger oss möjligheten att öka takten på vattenvårdande åtgärder i Norra Östersjöns vattendistrikt, och möjlighet att på ett målinriktat och samordnat sätt ge bättre förutsättningar att nå god vattenstatus i distriktets sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Länsstyrelsen i Södermanland är en av 35 medverkande partners i projektet. De olika medverkande är representanter från myndigheter, kommuner, universitet, vattenvårdsförbund, företag och organisationer på nationell, regional och lokal nivå.

Bättre kvalitet och utveckling av metoder

Målet är att genomföra konkreta åtgärder i vatten, utveckla samverkan och lärande för att göra åtgärdsarbetet effektivare. Projektet, som är uppdelat i 20 delprojekt, ska bland annat leda till att mängden näringsämnen och föroreningar som når sjöar och vattendrag minskar. Projektet ska också arbeta med att stötta och utveckla kommunal och regional vattenplanering samt driva på arbetet med att skapa fler åtgärdsinriktade projekt, gärna med finansiering från EU. Ny teknik och innovationer är viktiga delar i projektet.

Projektet ska bidra till genomförande av åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. Projektet initierades som ett resultat i den alltför låga åtgärdstakt vi har i Sverige idag för att möta kraven enligt vattenförvaltningsförordningen. Länsstyrelsen i Västmanland i egenskap av vattenmyndighet i Norra Östersjöns vattendistrikt, koordinerar projektet.

Projektet pågår fram till juni 2024.

Länsstyrelsen i Södermanlands län engagemang i Rich Waters

Länsstyrelsen arbetar i 6 områden inom LIFE IP Rich Waters:

  • Projektutveckling - fånga upp och underlätta initiativ om vidareutveckling i pågående arbete för att nya projekt ska skapas
  • Delta i utvecklingen av en metod för gårdsvisa vattenplaner, där åtgärder för bättre vattenkvalitet ses över på gårdsnivå.
  • Bygga upp ett lokalt vattenkansli för Kiladalen.
  • Utveckla ett verktyg för bedömning av internbelastning i sjöar
  • Strategier som främjar fri rörlighet i våra vattendrag.
  • Öka kunskapen om miljögifter i våra vatten genom koordinerad miljögiftsövervakning.

Projektutveckling

Vi arbetar med att fånga upp och underlätta initiativ om vidareutveckling i pågående arbete för att nya projekt ska skapas. Mälarens vattenvårdsförbund har i detta delprojekt arrangerat flertalet kurser i hur olika sorters bidrag fungerar. Kurserna har spelats in och finns på deras hemsida Kurser inom projektutveckling | Mälarens vattenvårdsförbund (malaren.org) Länk till annan webbplats..

Gårdsvisa vattenplaner

En metod för rådgivning om åtgärder för bättre vattenkvalitet på gårdsnivå har tagits fram i projektet. Metoden har testats på 5 gårdar i länet, där enskilda lantbrukare får stöd av rådgivare att identifiera lämpliga åtgärder för att minska fosfor- och kväveutsläppen till sjöar, vattendrag och kustvikar. De får också information om vilka bidrag som kan sökas och fortsatt stöd för att genomföra åtgärderna. Den gårdsvisa vattenplanen utgår från lantbrukarens perspektiv och hjälper honom eller henne att prioritera vilka insatser som ger störst effekt i förhållande till kostnaden. När metoden är klar kommer den finnas tillgänglig på www.richwaters.se Länk till annan webbplats. och det kommer vara möjligt att söka bidrag för att kunna göra en egen gårdsvis vattenplan.

Vattenkansli i Kiladalen

En viktig del av arbetet inom Rich Waters-projeket handlar om att samarbeta och samverka – så även i delprojektet vattenkansli i Kiladalen där lantbrukarna i Kiladalen, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund och länsstyrelsen Södermanland bygger upp ett samarbete. Nedan finns information om några av aktiviteterna som ägt rum inom projektet.

Workshop januari 2020

I januari 2020 bjöd länsstyrelsen in till en workshop kring Kilaån i Nyköpings kommun. Ett trettiotal personer från såväl länsstyrelsen som Nyköpings kommun och intresseorganisationer deltog. Nu fortsätter arbetet för att höja vattenstatusen i Kilaån. Hör gärna av dig om du eller din organisation vill delta i arbetet.

Inspirationsdag i Kiladalen 18 mars 2022

Den 18 mars 2022 hölls en välbesökt inspirationsdag i Kiladalen i Ålberga. Lantbrukare, Nyköpingåarnas vattenvårdsförbund, Nyköpings kommun, Länsstyrelsen och Sportfiskarna berättade om det fantastiska arbetet med åtgärder som sker i Kiladalen i delprojektet Lokalt vattenkansli i Kiladalen. Det finns otroligt mycket kunskap och engagemang hos lantbrukarna som ser fram emot att jobba vidare med åtgärder i området. Inspirationsdagen var en välkommen vitamininjektion på delprojektet då det inte kunnat hållas några fysiska möten under coronapandemin. Framöver planeras en fortsatt dialog mellan Länsstyrelsen, vattenvårdsförbundet och lantbrukarna genom en uppföljning av den uppskattade workshopen 2020, fältbesök vid några av åtgärderna som gjorts samt ny inspirationsträff i slutet på sommaren. Mer information om detta kommer!

Man föreläser framför projektorduk, på sidorna står roll-up från Life IP Rich Waters och strandflagga från Nyköpingåarnas vattenförbund

Foto: Mia Sklenar

"Filminarium" om arbetet i Kilaåns avrinningsområde

I Kiladalen bubblar det av engagemang och initiativ. Vi har producerat fem informationsfilmer för att förmedla en del av det som är på gång kring Kilaån. Vi skulle egentligen ha setts i maj 2020 för att följa upp arbetet efter workshopen vi höll i januari men med tanke på Corona och Covid-19 har planerna tyvärr fått ändras. Använd gärna hörlurar när du tittar på filmerna.

Ett av delprojekten i Life IP Rich Waters i Södermanland handlar om Kilaåns avrinningsområde. Här försöker vi skapa samverkan för att höja vattenstatusen i Kilaån.

Våtmarken Erkan

Gårsvisa Vattenplaner i Kiladalen

Kilaåns Regleringsföretag

Uppföljning av workshop

Om du har funderingar eller kommentarer om filmerna, projektet kring Kilaån eller liknande så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till:

Mia Sklenar, Länsstyrelsen i Södermanlands län

mia.sklenar@lansstyrelsen.se

010-223 43 98


Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund

anneli.carlen@nvvf.se

076-671 29 88

Verktyg för minskad internbelastning i sjöar

Ett verktyg för att bedöma om en sjö riskerar att vara påverkad av internbelastning har tagits fram av SLU och Länsstyrelsen i Örebro. Det betyder att näringsämnen som sjunkit till botten åter går upp i sjöns vattenmassa och att övergödningen är svår att åtgärda bara genom att minska tillförseln av fosfor och kväve. Utökad provtagning pågår i 20-talet sjöar i Södermanlands län för att få in data som kan användas i verktyget.

Strategier för fri rörlighet för fisk i våra vattendrag

 

Två kulturhistoriska inventeringar, för Kilaåns (Visning av publikation | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats. och Trosaåns avrinningsområde (Visning av publikation | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats. togs fram under 2021. Det är en översyn och utvärdering av kulturmiljöerna i dessa vatten inför de kommande domstolsprövningarna av vattenkraftanläggningar. När utredningarna var klara hölls ett digitalt seminarium där det diskuterades hur bedömningarna görs, vilka aspekter som vägs in och hur kulturmiljöer viktas mot naturvårdsintressen.

Två fältbesök med tema kulturmiljöer i vatten har arrangerats under 2022 för att ute i fält diskutera och hitta gemensamma synsätt mellan de två kompetensområdena kulturmiljö och naturmiljö.

Öka kunskapen om miljögifter i våra vatten genom koordinerad miljögiftsövervakning

Gemensamma arbetssätt för länsstyrelserna tas fram för provtagning av olika ämnen, exempelvis PFAS. Hittills har ytvatten provtagits och analyserats i länet. Utifrån dessa resultat har sjöar och vattendrag valts ut där analyser kommer göras även i fisk under hösten 2022. Resultaten kommer publiceras på en gemensam StoryMap för alla länsstyrelser i projektet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping