Rich Waters

Projektet LIFE IP Rich Waters ger oss möjligheten att öka takten på vattenvårdande åtgärder vilket är ett fantastiskt roligt besked för svensk vattenvård. Tillgång till rent dricksvatten och friska, livskraftiga sjöar och vattendrag är en förutsättning för att människor, djur och växter ska kunna leva och må bra. Våra vatten är en oumbärlig resurs och en källa till både nytta och nöje.

Projektet ger oss möjlighet att på ett målinriktat och samordnat sätt ge bättre förutsättningar att nå önskade miljömål. Länsstyrelsen i Södermanland är en av 34 medverkande partners i projektet. Vi är mycket glada för möjligheten att få delta i projektet.

Bättre vattenkvalitet och utveckling av metoder

Målet är att genomföra konkreta åtgärder i vatten, utveckla samverkan och lärande för att göra åtgärdsarbetet effektivare. Projektet, som är uppdelat i 20 delprojekt, ska bland annat leda till att mängden näringsämnen och föroreningar som når sjöar och vattendrag minskar. Projektet ska också arbeta med att stötta och utveckla kommunal och regional vattenplanering samt driva på arbetet med att skapa fler åtgärdsinriktade projekt, gärna med finansiering från EU.

Ny teknik och innovationer är viktiga delar i projektet. Det övergripande målet är att nå god vattenstatus i distriktets sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

Projektet startades startade 1 januari 2017 och ska pågå i 7,5 år.

Vi ska bidra till genomförande av åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt.länk till annan webbplats Ett stort engagemang kommer att krävas eftersom projektet involverar representanter från myndigheter, kommuner, universitet, vattenvårdsförbund, företag och organisationer på nationell, regional och lokal nivå. Projektet initierades som ett resultat i den alltför låga åtgärdstakt vi har i Sverige idag för att möta kraven enligt vattenförvaltningsförordningen. Länsstyrelsen i Västmanland i egenskap av vattenmyndighet, koordinerar projektet.

Länsstyrelsen i Södermanlands län engagemang i Rich Waters

Några exempel på aktiviteter som ska genomföras av Länsstyrelsen i Södermanlands län under projekttiden:

  • Delta i utvecklingen av en metod för gårdsvisa vattenplaner.
  • Arbeta med dataunderlag och prioritera åtgärder som främjar fri rörlighet i våra vattendrag.
  • Öka kunskapen om miljögifter i våra vatten genom koordinerad miljögiftsövervakning.

Samarbete är nyckeln

En viktig del av arbetet inom Rich Waters-projeket handlar om att samarbeta och samverka. I januari 2020 bjöd länsstyrelsen in till en workshop kring Kilaån i Nyköpings kommun. Ett trettiotal personer från såväl länsstyrelsen som Nyköpings kommun och intresseorganisationer deltog. Nu fortsätter arbetet för att höja vattenstatusen i Kilaån. Hör gärna av dig om du eller din organisation vill delta i arbetet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping