Rich Waters

Projektet LIFE IP Rich Waters ger oss möjligheten att öka takten på vattenvårdande åtgärder vilket är ett fantastiskt roligt besked för svensk vattenvård. Tillgång till rent dricksvatten och friska, livskraftiga sjöar och vattendrag är en förutsättning för att människor, djur och växter ska kunna leva och må bra. Våra vatten är en oumbärlig resurs och en källa till både nytta och nöje.

Projektet ger oss möjlighet att på ett målinriktat och samordnat sätt ge bättre förutsättningar att nå önskade miljömål. Länsstyrelsen i Södermanland är en av 35 medverkande partners i projektet. Vi är mycket glada för möjligheten att få delta i projektet.

"Filminarium" om arbetet i Kilaåns avrinningsområde

I Kiladalen bubblar det av engagemang och initiativ. Vi har producerat fem informationsfilmer för att förmedla en del av det som är på gång kring Kilaån. Vi skulle egentligen ha setts i maj 2020 för att följa upp arbetet efter workshopen vi höll i januari men med tanke på Corona och Covid-19 har planerna tyvärr fått ändras. Använd gärna hörlurar när du tittar på filmerna.

Ett av delprojekten i Life IP Rich Waters i Södermanland handlar om Kilaåns avrinningsområde. Här försöker vi skapa samverkan för att höja vattenstatusen i Kilaån.

Projektet Life IP Rich Waters och Kiladalen

Våtmarken Erkan

Gårsvisa Vattenplaner i Kiladalen

Kilaåns Regleringsföretag

Uppföljning av workshop

Om du har funderingar eller kommentarer om filmerna, projektet kring Kilaån eller liknande så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till:

Ola Pettersson, Länsstyrelsen i Södermanlands län

ola.pettersson@lansstyrelsen.se

010-223 44 19


Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund

anneli.carlen@nvvf.se

076-671 29 88

Bättre vattenkvalitet och utveckling av metoder

Målet är att genomföra konkreta åtgärder i vatten, utveckla samverkan och lärande för att göra åtgärdsarbetet effektivare. Projektet, som är uppdelat i 20 delprojekt, ska bland annat leda till att mängden näringsämnen och föroreningar som når sjöar och vattendrag minskar. Projektet ska också arbeta med att stötta och utveckla kommunal och regional vattenplanering samt driva på arbetet med att skapa fler åtgärdsinriktade projekt, gärna med finansiering från EU.

Ny teknik och innovationer är viktiga delar i projektet. Det övergripande målet är att nå god vattenstatus i distriktets sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

Projektet startades startade 1 januari 2017 och ska pågå i 7,5 år.

Vi ska bidra till genomförande av åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt. Länk till annan webbplats. Ett stort engagemang kommer att krävas eftersom projektet involverar representanter från myndigheter, kommuner, universitet, vattenvårdsförbund, företag och organisationer på nationell, regional och lokal nivå. Projektet initierades som ett resultat i den alltför låga åtgärdstakt vi har i Sverige idag för att möta kraven enligt vattenförvaltningsförordningen. Länsstyrelsen i Västmanland i egenskap av vattenmyndighet, koordinerar projektet.

Länsstyrelsen i Södermanlands län engagemang i Rich Waters

Några exempel på aktiviteter som ska genomföras av Länsstyrelsen i Södermanlands län under projekttiden:

  • Delta i utvecklingen av en metod för gårdsvisa vattenplaner.
  • Vara del av lokalt vattenkansli för Kiladalen.
  • Arbeta med dataunderlag och prioritera åtgärder som främjar fri rörlighet i våra vattendrag.
  • Öka kunskapen om miljögifter i våra vatten genom koordinerad miljögiftsövervakning.

Samarbete är nyckeln

En viktig del av arbetet inom Rich Waters-projeket handlar om att samarbeta och samverka. I januari 2020 bjöd länsstyrelsen in till en workshop kring Kilaån i Nyköpings kommun. Ett trettiotal personer från såväl länsstyrelsen som Nyköpings kommun och intresseorganisationer deltog. Nu fortsätter arbetet för att höja vattenstatusen i Kilaån. Hör gärna av dig om du eller din organisation vill delta i arbetet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping