Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Miljöövervakning

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Länsstyrelsen övervakar länets miljö

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Det är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten som är huvudansvariga för miljöövervakningen i Sverige. En del av miljöövervakningen i länet gör Länsstyrelsen på uppdrag av dessa myndigheter. Ibland gör vi detta genom samverkan, där Länsstyrelsen förtätar de nationella undersökningarna, i tid eller i rum.

En del av miljöövervakningen i länet gör vi för att särskilt studera regionala miljöfrågor. Vi väljer att undersöka de frågor som är viktiga just i vårt län.

Alla länsstyrelser har ett program för sin miljöövervakning som gäller åren 2021–2026.

I vissa områden samarbetar länen. Webbplatsen Regional miljöövervakning beskriver arbetet.

Webbplatsen Regional miljöövervakning Länk till annan webbplats.

Miljöövervakning i Södermanland

I Södermanlands län bedrivs övervakning inom programområdena luft, skog, jordbruksmark, våtmarker, landskap, sötvatten (inklusive grundvatten), kust och hav, miljögiftsamordning samt hälsorelaterad miljöövervakning. Under perioden 2021 – 2026 genomförs regional miljöövervakning inom 30 delprogram. På grund av minskad budget är några delprogram pausade under 2023 och 2024.

Södermanlands regionala miljöövervakningsprogram 2021-2026 Länk till annan webbplats.

Syftet med miljöövervakningen av luft är att få uppgifter om ämnen i luften som faller ned till marken och kan påverka miljön. Ämnen som följs upp inom Södermanlands regionala miljöövervakning är främst kväve och svavel som kan leda till övergödning respektive försurning. Länsstyrelsen i Södermanlands län har en mätstation som tillhör det så kallade Krondroppsnätet. Inom krondroppsnätet genomförs mätningar av luftnedfall på en yta i öppen mark och en yta i skogsmark. Nedfallet till skogsytorna kommer från nederbörd och direkt luftnedfall. Undersökningarna ger underlag för uppföljning av miljömålen Bara naturlig försurning och Ingen övergödning.

Länsstyrelsen genomför ingen övervakning av föroreningar till luft i stadsmiljöer. För ämnen som påverkar luftkvaliteten finns det miljökvalitetsnormer (MKN). Det är kommunerna som ansvarar för att gränsvärden inte överskrids och som också ansvarar för att ordna mätningar.

Tidigare fanns det ett eget luftvårdsförbund i Södermanland, men sedan 2014 ingår länet i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Luftvårdsförbundet arbetar för en förbättrad luftkvalitet och ansvarar för att på olika sätt tillhandahålla faktaunderlag om luftens kvalitet. Östra Sveriges Luftvårdsförbund genomför övervakning av luftkvaliteten i Södermanlands, Stockholm, Uppsala, Östergötland och Gävleborgs län.

Östra Sveriges Luftvårdsförbund Länk till annan webbplats.

Nationell miljöövervakning av luft (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Inom programområdet prioriteras delprogrammet Miljötillstånd i skogslandskapet, som är gemensamt med nästan alla län. Miljöövervakningen bygger på data från Riksskogstaxeringen (RIS) som är en nationell stickprovsinventering som genomförs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Riksskogstaxeringens statistik används sedan för att ta fram regionala uppgifter om utvecklingen i skogen. Nästa rapport från delprogrammet väntas bli klar under sommaren 2023.

Resultaten används vid uppföljning av miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

Riksskogstaxeringen (SLU) Länk till annan webbplats.

Nationell miljöövervakning av skog (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Södermanlands jordbruksmark övervakas främst genom de gemensamma delprogrammen Småbiotoper i åkerlandskapet och Gräsmarkernas gröna infrastruktur. Båda två ingår i Regional inventering i landskapsrutor, Remiil, som är en metod där flygbilder och fältinventering kombineras. Det finns även ett delprogram där förändringen i hävd och kärlväxter i slåtterängar och betesmarker följs upp med regelbunda intervaller.

Miljöövervakningen inom programområdet Jordbruksmark är en viktig del i uppföljningen av miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Övervakningen bidrar även med data för uppföljningen av miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. Inom Ett rikt odlingslandskap finns bland annat preciseringar om ekosystemtjänster, variationsrikt odlingslandskap och bevarade natur- och kulturmiljövärden. För dem ger delprogrammet för gräsmarker värdefulla data.

Regional miljöövervakning av småbiotoper, gräsmarker och våtmarker (SLU) Länk till annan webbplats.

Nationell miljöövervakning av jordbruksmark (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Södermanlands län har länge haft en liten andel våtmarker sett till länets yta jämfört med övriga län i Sverige. De flesta våtmarkerna är hydrologiskt påverkade och i Mälardalen bedöms omkring 90 % av den ursprungliga våtmarksarealen ha försvunnit.

Våtmarkerna har en stor mångfald av arter med ett flertal rödlistade arter knutna till sig. De fungerar också som naturliga flödesreglerare genom att magasinera vatten vid flödestoppar och reglera grundvatten. Våtmarker har också förmågan att filtrera näringsämnen och miljögifter och fungerar på så sätt som naturliga reningsverk. De kan även binda koldioxid och på sätt mildra klimatförändringarna. De senaste åren har det skett ett intensivt arbete i länet med att anlägga och återskapa våtmarker.

I Södermanland övervakar vi våtmarkerna genom det gemensamma delprogrammet Vegetation och ingrepp i våtmarker. Det är en del av Remiil, en metodik där flygbilder och fältinventering kombineras. Miljöövervakningen leder till data som används för uppföljning av miljömålen Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.

Nationell övervakning av våtmarker (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

I takt med att förändringar i landskapet sker förändras också livsmiljöerna för växter och djur i länet. Inom programområde Landskap ska mijöövervakningen ge en bild över förändringar av biologisk mångfald i landskapet. Programmen ska komplettera varandra och den övervakning som bedrivs nationellt.

Programområdet innehåller delprogrammen Kustfågel i Södermanlands län, Insjöfåglar, Häckande fåglar, Exploatering av stränder, Fenologi, Floraväkteri och Fladdermöss i landskapet.

Övervakningen inom Häckande fåglar utförs av frivilliga som rapporterar data till Lunds universitets svensk häckfågeltaxering Länk till annan webbplats.. Delprogrammen Fenologi och Floraväkteri bygger också på att frivilliga rapporterar in data.

Programområdet har stor betydelse för att följa upp flera av våra miljömål, framförallt Ett rikt växt och djurliv.

Nationell övervakning av landskap (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Södermanlands sjöar och vattendrag påverkas av landskapets variation mellan slätter, böljande jordbrukslandskap och skog, liksom människans mark- och vattenanvändning.

Många sjöar i länet är övergödda och har kraftiga algblomningar sommartid medan andra har klart vatten och nästintill dricksvattenkvalitet.

Programområdet Sötvatten omfattar övervakning av yt- och grundvatten samt övervakning av biologisk mångfald i vatten, framförallt fisk och bottenlevande djur. Miljöövervakningen följer sötvattensmiljöns förändringar avseende försurning, övergödning, miljögifter (till exempel metaller och PFAS) och biologisk mångfald.

I Södermanlands län genomförs miljöövervakningen inom delprogrammen Växtplakton i sjöar, Kiselalger i vattendrag, Mal, Stormusslor, Vattenkvalitet i sjöar, Vattenkemi i sjöar, Grundvattenkvalitet samt Grundvattennivåer.

Resultaten från delprogrammen används till statusklassning och bidrar till uppföljning av miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan och Levande sjöar och vattendrag.

De löpande undersökningarna inom den regionala miljöövervakningen kompletteras av vattenvårdsförbundens recipientkontroll, nationell miljöövervakning och kampanjvisa undersökningar som länsstyrelsen bekostar för statusklassning. Vattenvårdsförbunden står för en stor del av undersökningar av vattenkemi i vattendrag i länet. Det pågående projektet LIFE IP RIch Waters är också viktigt för att genomföra övervakning i våra vatten.

Nationell övervakning av sötvatten (Havs- och vattenmyndigheten) Länk till annan webbplats.

Nationell övervakning av sötvatten (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats.

Nationell övervakning av grundvatten (SGU) Länk till annan webbplats.

Södermanland har en kort kuststräcka med varierande förhållanden. Den största mängden sötvatten kommer från de stora åsystemen Kilaån, Nyköpingsån, Svärtaån och Trosaån. Belastningen av närsalter och andra substanser kan vara stor lokalt och närsaltkoncentrationerna är höga vid utloppen av åarna. Fysisk störning och ingrepp som muddring, bryggor och båttrafik påverkar den biologiska produktionen i grundområdena. Det gör att grunda havsvikar är extra känsliga för yttre miljöpåverkan. Havsvikarna är en viktig livsmiljö för många arter av växter, alger och djur.

I Södermanlands län genomförs miljöövervakningen inom delprogrammen Kustfisk bestånd, Sedimentlevande makrofauna i kust och hav, Hydrografi, kemi och plakton i havet, Vegetationsklädda bottnar samt Tumlare (ej påbörjat, planering pågår).

Miljöövervakningen inom programområdet kust och hav bidrar till uppföljningen av miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning och Ett rikt växt och djurliv. Delprogrammen är anpassade till vattenförvaltningens behov av underlag för kartläggning och klassning av vattnets status. I Södermanland bedrivs övervakningen i samarbete med nationella och regionala myndigheter, men även av vattenvårdsförbund och genom recipientkontroll av kustkommuner och större företag.

Nationell miljöövervakning inom Kust och Hav (Havs- och vattenmyndigheten) Länk till annan webbplats.

Den regionala övervakningen av miljögifter i Södermanlans län består av tre delprogram. Dessa syftar till att på ett övergripande sätt följa upp användning och flöden av kemiska ämnen i miljön, främst i våra vatten.

Ett av delprogrammen omfattar mätning av miljögifter i våra sjöar och vattendrag, genom så kallad screening. Det andra delprogrammet består av en analys av miljögifter i slam från reningsverk. Förutom dessa två delprogram samlas biologiskt material in i samband med provfiske av kustfiskbeståndet. Materialet fryses in för framtida analyser.

Resultaten från övervakningen av miljögifter används för att följa upp miljömålen Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet.

Naturvårdsverket om nationell övervakning av miljögiftsamordning Länk till annan webbplats.

Inom den hälsorelaterade miljöövervakningen övervakas exponeringen av miljöfaktorer som påverkar människors hälsa. Det är till exempel buller och inomhusmiljö.

Inom delprogrammet Förtätning av miljöhälsoenkäter deltar Södermanlands län genom att bekosta en förtätning av utskicket av enkäter. Det innebär att när Folkhälsomyndigheten skickar ut enkäter til hela Sverige för att fråga om hälsorelaterad miljö skickas fler enkäter ut i Södermanlands län. Enkäten skickas ut vart fjärde år. Varannan gång riktar sig enkäten till vuxna med frågor om deras hälsa (Nationell miljöhälsoenkät) och varannan gång tillfrågas föräldrarna om barnens hälsa (Barnens miljöhälsoenkät).

De nationella rapporterna kan hämtas från Karolinska institutets webbplats Länk till annan webbplats. eller från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats..

Nationell övervakning av Hälsorelaterad miljöövervakning (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Hur mår Södermanlands miljö?

Sörmlands skärgård. Foto: Hilde Nystad

En stor del av miljömålsuppföljningen baseras på data från miljöövervakningen. Den regionala miljömålsuppföljningen visar hur väl Södermanlands län klarar de nationella miljömålen.

Det finns goda utsikter för att miljömålen Frisk luft och Bara naturlig försurning nås i Södermanlands län till 2030. Inom övriga områden finns det fortfarande utmaningar, även om den senaste uppföljningen visar på en positiv trend för miljömålen Myllrande våtmarker och God bebyggd miljö. För målen Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap och Giftfri miljö är utvecklingen i miljön negativ.

Övergödning är ett stort problem i länet, vilken påverkar statusen i våra sjöar, vattendrag och havsområden negativt. I sjöar och vattendrag är också påverkan på livsmiljön ett problem, till exempel i form av vandringshinder.

Mark och vatten påverkas av bland annat av jord- och skogsbruk, vattenkraft, bebyggelse, klimatförändringar och skadliga kemiska ämnen.

För att kunna möta dessa utmaningar behövs en väl fungerande miljöövervakning på regional nivå. Den möjliggör uppföljning av de åtgärder som genomförs för att förbättra Södermanlands miljö.

Vart annat år tar vi fram en rapport som sammanfattar miljöläget i länet och förklarar hur miljömålen och miljöövervakningen hör ihop. Den senaste rapporten kom 2022.

Hur är (miljö)läget 2022? Länk till annan webbplats.

Hur är (miljö)läget 2020? Länk till annan webbplats.

Hur är (miljö)läget 2018? Länk till annan webbplats.

Nationella datavärdar

Vi rapporterar våra resultat från miljöövervakningen till de så kallade nationella datavärdarna. I och med detta blir data från miljöövervakningen i hela Sverige tillgängliga för alla som är intresserade.

Miljöövervakningsdata, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Miljöövervakning, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss