Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Årlig uppföljning

Vit Näckros fotad i Långhalsen Foto: Karl-Joel Sundholm

Södermanlands län och miljö kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr. Här finns skog, jordbruk, sjöar, hav, några stora städer och många små orter. De stora miljöutmaningarna finns också här såsom övergödning och förlust av biologisk mångfald. När det gäller luftkvalitet och försurning är däremot situationen något bättre.

Regional miljömålsuppföljning 2021

Årets uppföljning är den första att följa upp mot 2030. Trots längre tidsperspektiv så är det ingen målbedömning som ändrats i Södermanland. Det kvarstår fortsatta utmaningar för att kunna nå miljömålens preciseringar till 2030. Inget av de miljömål som bedöms på regional nivå nås i Södermanland men två av miljömålen är nära att nå. Ser vi till de miljömål som bedöms på nationell nivå så finns det stora utmaningar inom målet Begränsad klimatpåverkan. Det genomförs mycket åtgärdsarbete och positiva effekter kan utläsas från de insatser som görs. Men tyvärr räcker det inte och det är långt kvar till att nå de flesta av miljömålen. Även mer miljö-övervakning behövs för flertalet av målen, för att kunna göra bättre miljökvalitetsbedömningar

12 miljökvalitetsmål bedöms på regional nivå i Södermanland, två av dem bedöms nära att nå, Bara naturlig försurning och Frisk luft. Resterande mål kommer inte nås till 2030, dock ses en positiv trend för miljömålen Myllrande våtmarker och God bebyggd miljö. Men mycket arbete kvarstår för att kunna nå de målen. För återstående mål, förutom tre, finns ingen tydlig riktning för utvecklingen i miljön. För målen Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap och för Giftfri miljö är utvecklingen i miljön negativ. Stora utmaningar finns för dessa mål. Mark och vatten som exploateras, landskap som växer igen, för litet hänsynstagande i skogs- och jordbruket och främmande arter som sprider sig är alla orsaker som påverkar utveckling negativt. Sanering av förorenade områden sker men i för långsam takt. Exponering av miljögifter är fortsatt ett problem och återhämtningen i miljön går långsamt. Även övergödning kvarstår som ett stort problem i länet, vilken påverkar statusen i våra sjöar, vattendrag och havsområden negativt. I sjöar och vattendrag är också påverkan på livsmiljön ett problem, så som vandringshinder.

För Bara naturlig försurning samt Frisk luft kvarstår vissa parametrar för att kunna säga att de kommer nås till 2030. Det är viktigt att de kommande åren följa skogsbrukets påverkan på försurningen. För frisk luft behöver trafiken minska och då särskilt i tätbyggda områden.

Mycket viktigt arbete för att förbättra miljötillståndet genomförs genom stöd från EU:s LIFE-bidrag. Även många viktiga insatser sker inom grön infrastruktur, LOVA- och LONA-bidragen, Landsbygdsprogrammet och Klimatklivet. Även åtgärdsprogrammet för miljömålen är betydelsefullt. Länets aktörer tar där i samverkan fram insatser som ska bidra till förbättrad status i vår miljö och för miljömålen. Programmet planeras bli klart under 2022.

Nedan finns några av de åtgärder som beskrivs i årets uppföljning. Mycket fantastiskt arbete görs och det är viktigt att också synliggöra det, även om det är långt kvar till att nå de flesta miljömålen.

Åtgärdsarbete i länet

Begränsad klimatpåverkan

Bild på en skylt på vägen där det står "försten till cykelstället vinner!"

Foto: Adam af Ekenstam.

Region Sörmland genomför inom projektet Fossilfritt 2030 Rena Resan kampanjer och fysisk nudge för att hjälpa invånare i Östra Mellansverige att minska sin klimatpåverkan från resor. Bilden ovan är från en kampanj som fokuserat på att uppmärksamma säker cykelparkering genom nudging riktad till skolpersonal i Torshälla och Flen. Uppmuntrande budskap och tävlingar har använts med syfte att få fler att cykla till sin arbetsplats.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Fotografi Strandstuvikens naturreservat i solnedgång.

Foto: Elin Hultman.

Nyköpings kommun har vid Örstigsnäs påbörjat bildande av ytterligare ett marint kommunalt naturreservat. Syftet är att bevara och utveckla värdefulla naturmiljöer i hav och på land samt bevara ett område för friluftslivet. Bilden är tagen vid Näsuddens bad i soluppgången.

Myllrande våtmarker

Våtmark innan åtgärd

Foto: Martin Tärning.

Våtmark efter åtgärd. Frodigare och mer vatten.

Foto: Martin Tärning.

Bilder från 2019 och 2021, innan och efter det att en våtmark anlagts vid Banninge, Ericsberg. Våtmarken är finansierad genom Landsbygdsprogrammet och rapporterad areal i årets uppföljning av målet Myllrande våtmarker. Våtmarker är viktiga för att leverera viktiga ekosystemtjänster så som att binda och lagra kol, rena vatten, fungera som översvämningsskydd och bidra med biologisk produktion.

Ett rikt odlingslandskap

Kossor som kommer gående i en glänta.

Foto: Josefin Lundin.

Katrineholms kommun har under 2021 restaurerat några tätortsnära gamla naturbetesmarker, bland annat vid Duveholmshallen och gamla vattentornet. Nu kan kommuninvånarna njuta av betesdjur i de öppna beteshagarna. Projektet har finansierats med LONA-bidrag (lokal naturvårdssatsning). När betesmarkerna nu återigen har börjat betas gynnas många olika blommor och gräs såsom prästkrage, blåklocka, nattviol samt knägräs och darrgräs, men också många djur såsom dagfjärilar, fåglar och skalbaggar.

Vill du läsa om fler insatser som genomförts i länet det senaste året. Läs hela den regionala årliga uppföljningen av miljömålen här.

Kontakt

Hanna Grimstedt

Miljömålssamordnare

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping