Årlig uppföljning

Vit Näckros fotad i Långhalsen Foto: Karl-Joel Sundholm

Södermanlands län och miljö kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr. Här finns skog, jordbruk, sjöar, hav, några stora städer och många små orter. De stora miljöutmaningarna finns också här såsom övergödning och förlust av biologisk mångfald. När det gäller luftkvalitet och försurning är däremot situationen något bättre.

Regional miljömålsuppföljning 2022

Det kvarstår fortsatta utmaningar för att kunna nå miljömålen och dess preciseringar till 2030. Inget av de miljömål som bedöms på regional nivå nås i Södermanland. Det genomförs mycket miljörelaterat åtgärdsarbete och positiva effekter kan utläsas från de insatser som görs. Men tyvärr räcker det inte och det är långt kvar till att nå de flesta av miljömålen. Mer miljöövervakning behövs för flertalet av målen, för att kunna göra bättre miljökvalitetsbedömningar.

12 miljökvalitetsmål bedöms på regional nivå i Södermanland, två av dem bedöms nära att nå, Bara naturlig försurning och Frisk luft. Resterande mål kommer inte nås till 2030, dock ses en positiv trend för miljömålen Myllrande våtmarker och God bebyggd miljö. Men mycket arbete kvarstår för att kunna nå de målen. För återstående mål, förutom tre, finns ingen tydlig riktning för utvecklingen i miljön. För målen Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap och för Giftfri miljö är utvecklingen i miljön negativ. Stora utmaningar finns för dessa mål. Mark och vatten som exploateras, landskap som växer igen, för litet hänsynstagande i skogs- och jordbruket och främmande arter som sprider sig är alla orsaker som påverkar utveckling negativt. Vad det gäller miljögifter så sker sanering av förorenade områden men i för långsam takt. Exponering av miljögifter är fortsatt ett problem och återhämtningen i miljön går långsamt. Även övergödning kvarstår som ett stort problem, vilken påverkar statusen i våra sjöar, vattendrag och havsområden negativt. I sjöar och vattendrag är också påverkan på livsmiljön ett problem, så som vandringshinder. Ser vi till de miljömål som bedöms på nationell nivå så finns det stora utmaningar inom målet Begränsad klimatpåverkan, vilket också gäller i Södermanland. Det finns en trend av minskade utsläpp av växthusgaser i länet men minskningstakten behöver öka.

För Bara naturlig försurning samt Frisk luft kvarstår vissa parametrar för att kunna säga att de kommer nås till 2030. Det är viktigt att de kommande åren följa skogsbrukets påverkan på försurningen. För frisk luft behöver trafiken minska och då särskilt i tätbyggda områden.

Ett nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen beslutades den 5 oktober av Södermanlands miljö- och klimatråd ”Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2022-2026. Åtgärdsprogrammet arbetar brett med många av de utmaningar som finns i Södermanlands miljö. Arbetet kommer ske inom fyra temaområden, Levande skogar och landskap, Begränsa klimatpåverkan, Hållbart samhälle och Livskraftiga vatten. Arbetet sker i samverkan mellan 18 aktörer som alla är verksamma i länet.

Mycket viktigt arbete för att förbättra miljötillståndet genomförs bland annat genom stöd från EU:s LIFE-bidrag. Även många viktiga insatser sker inom grön infrastruktur, LOVA- och LONA-bidragen, Landsbygdsprogrammet, Åtgärdsprogram för hotade arter och Klimatklivet.

Nedan finns några av de åtgärder som beskrivs i årets uppföljning. Mycket fantastiskt arbete görs och det är viktigt att också synliggöra det, även om det är långt kvar till att nå de flesta miljömålen.

Åtgärdsarbete i länet

Giftfri miljö

provtagning i vatten

Foto: Ola Pettersson

Inom LIFE IP Rich Waters samarbetar Länsstyrelsen Södermanland med andra aktörer inom Norra Östersjöns vattendistrikt för att samordna och öka takten av provtagning och vattenvårdande åtgärder. Att göra provtagningar är viktigt för att kartlägga och få en förståelse för miljögifters påverkan på vår miljö och vilka åtgärder som bör göras.

Ett av provtagningsspåren handlar om PFAS. Under 2020-21 genomförde Länsstyrelsen Södermanland extensiva ytvattenprovtagningar i länet, bilden ovan visar provtagning från ett område. I 13 av 24 provtagna ytvattenförekomsterna överskreds riktvärdet för PFOS. Datat från PFAS-provtagningarna från samtliga länsstyrelser finns presenterade i Storymap Länk till annan webbplats.. Under 2022 har analyser av halter miljögifter i fisk gjorts, resultaten väntas under våren 2023.

Ingen övergödning

bilden visar ett kalkfilterdike.

Foto: Klas Fredriksson

Anläggning av kalkfilterdiken är en åtgärd som minskar fosforläckage, en viktig insats för att minska övergödningen. Strukturkalk blandas in i jorden vid återfyllning av täckdiken. Den kalkinblandade jorden kan binda fosfor och ger dessutom en porös återfyllnad som förbättrar dräneringens funktion på täta lerjordar. Lantbrukare kan söka ersättning inom landsbygdsprogrammet (LBP) för dräneringsåtgärder.

Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett rikt växt- och djurliv

vandringshinder vid Husby kvarn, Trosa

Foto: Johanna Bergman

Åtgärdade vandringshinder vid Husby kvarn Vagnhärad i Trosa kommun, nedströms och uppströms. Husby kvarn har fått en ny sluttande botten täckt av block och natursten. En fåra gör att vattnet koncentreras till passagen vilket gör att den kommer kunna användas vid såväl hög som lågvatten. Tosa kommun har under flera år arbetat med insatser i Trosaån, arbete som ska bidra till att uppnå god ekologisk status och god konnektivitet i Trosaån.

Genom att skapa fria vandringsvägar för fisk och andra organismer, bidrar åtgärderna till ökad biologisk mångfald och rikare växt- och djurliv i sjö, vattendrag och hav. Projektet ska slutföras under 2022 och har delfinansierats av medel från LOVA (lokala vattenvårdsprojekt) - och LONA (lokala naturvårdsprojekt) men mestadels av Trosa kommun själva.

Åtgärder av vandringshinder vid Husby kvarn, Trosa

Foto: Johanna Bergman

Ett rikt växt- och djurliv

Häckningsskär för skräntärna

Foto: Kajsa Mellbrand

Fem grusytor har skapats på tre häckningsskär för skräntärna i Södermanland. Insatserna har genomförts av Länsstyrelsen i Södermanlands län inom arbete med Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). Grus fraktades ut med helikopter för att skapa nya häckningsområden på skären.

Insatser för att minska predationsarter för skräntärnan (skyddsjakt på mink, övervakningskameror, fågelskrämmor för havsörn) har också genomförts inom ÅGP-arbetet, vilket visar på förbättrade häckningsresultat sedan 2020. Fortsatt och förbättrat arbete är dock nödvändigt.

Krattning av grus på fågelskär

Foto: Kajsa Mellbrand

Helikopter ovanför fågelskär

Foto: Kajsa Mellbrand

Vill du läsa om fler insatser som genomförts i länet det senaste året? Läs hela den regionala årliga uppföljningen av miljömålen på länken nedan.

Kontakt

Hanna Grimstedt

Miljömålssamordnare

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss