Underrätta vid upptäckt förorening

Om du upptäcker en förorening vid en fastighet som du äger eller använder är du skyldig att genast underrätta den myndighet som ansvarar för tillsynen.

I de fall länsstyrelsen är tillsynsmyndighet ska en anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skickas in till länsstyrelsen. Är det den kommunala nämnden som har tillsyn på verksamheten skickar du din anmälan dit. Anmälan ska skickas in till länsstyrelsen sex veckor innan åtgärden är planerad att påbörjas. 

Blankett för din anmälan om avhjälpandeåtgärd. Pdf, 249.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du väljer att inte använda dig av blanketten ska den information som efterfrågas i blanketten finnas med i din anmälan.

Anmälan skickas med e-post till sodermanland@lansstyrelsen.se  

Underrätta rätt tillsynsmyndighet om du upptäcker en förorening

Om du upptäcker en förorening är det viktigt att du underrättar rätt tillsynsmyndighet. Det är antingen Länsstyrelsen eller kommunen som ansvarar för tillsynen av förorenade områden.

Kommunen är som regel tillsynsmyndighet vid grävarbeten i gator och parker samt vid mindre industrier. För tillståndspliktiga verksamheter, som till exempel större industrier, är det antingen Länsstyrelsen eller kommunen som är tillsynsmyndighet. Kontakta din kommun om du är osäker.

Underrätta vid upptäckt förorening

Om du har upptäckt en förorening och Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för området underrättar du oss genom vår e-tjänst. Se till att du har tillgång till kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning och uppgifter om föroreningen innan du använder e-tjänsten.

Om kommunen är tillsynsmyndighet ska du inte använda denna e-tjänst.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping