Anmälan om vattenverksamhet

Mindre omfattande vattenverksamheter behöver inte tillstånd utan kan istället anmälas till Länsstyrelsen. Gör det i god tid innan åtgärderna påbörjas.

Åtgärder som ska anmälas till Länsstyrelsen

Exempel på vattenverksamheter som inte kräver tillstånd, utan bara behöver anmälas till Länsstyrelsen:

 • Anlägga våtmark där ytan understiger 5 hektar.
 • Uppföra en anläggning eller fyllning i ett vattenområde, om den bottenyta som berörs är högst 500 kvadratmeter i vattendrag eller högst 3000 kvadratmeter i andra vattenområden.
 • Gräva, schakta, muddra eller spränga i ett vattenområde, om den bottenyta som berörs är högst 500 kvadratmeter i vattendrag eller högst 3000 kvadratmeter i andra vattenområden.
 • Bygga en bro, anlägga en trumma eller byta en trumma i ett vattendrag med en medelvattenföring som är högst 1 kubikmeter per sekund
 • Gräva om ett vattendrag med en medelvattenföring som är högst 1 kubikmeter per sekund, om åtgärden inte är markavvattning.
 • Leda bort högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock högst 100 000 kubikmeter per år.
 • Leda bort av högst 1 000 kubikmeter ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000 kubikmeter per år.
 • Lägga ner eller byta en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde.

En komplett lista på vilka vattenverksamheter som kan anmälas till Länsstyrelsen hittar du i 19 § i förordning (1998:1388) om vattenverksamhet med mera.

Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Avgift för anmälan

Länsstyrelsen tar ut en avgift för prövningen av en anmälningspliktig vattenverksamhet. Avgiften är 1 660 kronor. Du kan betala avgiften direkt i e-tjänsten med kort, eller i efterhand via bankgiro. Uppgifter om hur du gör betalningen kommer som sista steg i e-tjänsten. Det är först när avgiften är betald som vi startar handläggningen av ditt ärende.

Anmäl i god tid innan

Anmäl verksamheten i god tid innan du behöver vidta åtgärden. En anmälningspliktig vattenverksamhet får påbörjas tidigast åtta veckor efter att anmälan har gjorts, om inte Länsstyrelsen bestämmer något annat. Ibland kan handläggningstiden för anmälan om vattenverksamhet vara lång.

Invänta Länsstyrelsens beslut

Om du påbörjar en anmäld åtgärd innan du har fått ett beslut från Länsstyrelsen kan du bli ansvarig för eventuell återställning eller annan rättelse i de fall som Länsstyrelsen bedömer det nödvändigt enligt miljöbalken. Det gäller även om det har gått åtta veckor sedan anmälan. Vi rekommenderar därför att du inväntar Länsstyrelsens beslut innan du startar arbetet.

När ärendet är utrett

När anmälningsärendet är tillräckligt utrett, ska tillsynsmyndigheten:

 1. besluta om de förbud för verksamhetsutövaren som behövs enligt miljöbalken,
 2. förelägga verksamhetsutövaren att
  - vidta de försiktighetsmått som behövs enligt miljöbalken, eller
  - ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken, om det behövs med hänsyn till verksamhetens påverkan på miljön eller enskilda intressen, eller
 3. om det inte behövs något förbud eller föreläggande enligt 1 och 2, underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.

Enskilda intressen - civilrättsliga frågor

Enskilda intressen och civilrättsliga frågor behandlas inte i anmälningsärenden. Det kan handla om frågor om ersättning på grund av intrång, oförutsebar skada eller skadeförebyggande åtgärder som eventuellt uppkommer i ett anmälningsärende.

Dessa frågor måste verksamhetsutövaren och berörd sakägare komma överens om utanför anmälan. Om parterna inte kommer överens kan ärendet inte hanteras som en anmälan utan kräver istället ett tillstånd från Mark- och miljödomstolen.

Anmäl vattenverksamhet i vår e-tjänst

De flesta vattenverksamheter av mindre omfattning kan anmälas i vår e-tjänst.

En anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar, kartor, tekniska beskrivningar och fotografier av platsen som behövs för att vi ska kunna bedöma verksamhetens omfattning, och påverkan på miljön och närliggande fastigheter.

I enskilda fall kan vi begära att anmälan ska kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Undantag från anmälnings- och tillståndsplikt

Vissa vattenverksamheter behöver du varken anmäla, eller ansöka om tillstånd för. Du kan också få utföra vissa åtgärder vid akuta situationer, utan att ansöka om tillstånd i förväg.

Vattenverksamheter där intressen inte kommer skadas

Du behöver inte anmäla eller ansöka om tillstånd för vattenverksamheter där det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.

Det är du som verksamhetsutövare som har ansvaret att visa om denna undantagsmöjlighet kan användas. Om skador skulle uppkomma på allmänna eller enskilda intressen kan Länsstyrelsen komma att vidta tillsynsåtgärder och ställa krav på rättelse.

Detta undantag gäller inte markavvattning.

Rensning med vissa syften

Du behöver inte anmäla eller ansöka om tillstånd för rensning som görs i syfte att

 • bibehålla vattnets djup eller läge, eller
 • omedelbart återställa vattendrag som har förändrat sitt lopp.

Om fisket kan påverkas negativt ska anmälan göras till Länsstyrelsen innan arbetet påbörjas. Observera att fördjupning och breddning av vattendrag räknas som tillståndspliktig markavvattning.

Vattentäkter för vissa fastigheter och syften

Du behöver inte anmäla eller ansöka om tillstånd för vattentäkter för en- eller tvåfamiljsfastighets, eller jordbruksfastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning.

Anläggningar för odling av fisk, musslor eller kräftdjur

Anläggningar för odling av fisk, musslor eller kräftdjur omfattas av andra bestämmelser.

Vid akuta situationer får du utföra vissa tillståndspliktiga åtgärder utan först ansöka om tillstånd. Det gäller om det är nödvändigt att genast utföra ändrings- eller lagningsarbeten i följande syften:

 • på grund av skada
 • för att förebygga skada
 • för att hålla kvar eller tappa vatten för att avvärja fara för liv eller hälsa, rädda värdefull egendom eller annan liknande orsak.

Ansökan om godkännande av de tillståndspliktiga åtgärderna ska göras i efterhand.

Observera att undantaget för rensning i syfte att bibehålla vattnets djup eller läge framförallt gäller för åtgärder i jordbruksdiken. Hör gärna av dig om du har några frågor.

Här förklaras några grundläggande begrepp som kan kopplas till vattenverksamhet.

Markavvattning är en åtgärd för att avvattna mark, för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten. Syftet med åtgärden ska vara att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål.

Att avleda avloppsvatten räknas inte som markavvattning.

Vattenreglering är att ändra vattenföringen i ett vattendrag till förmån för annan vattenverksamhet.

Vattentäkt är det ytvatten eller grundvatten som leds bort för vattenförsörjning, värmeutvinning eller bevattning.

En vattenanläggning är en anläggning som har kommit till genom en vattenverksamhet, tillsammans med manöverordningar som hör till en sådan anläggning. Exempel på vattenanläggningar är dammar, vägbankar, broar och bryggor.

För att ta reda på vad som kan räknas som högsta förutsebara vattenavstånd kan du som utgångspunkt använda de nivåer som uppkommer vid ett 100-årsflöde. På plats kan du studera strandzonens utseende eller avtryck på brofundament/kajer. Du kan också titta på hur det har sett ut längre tillbaka i tiden.

SMHI har data om vattenstånd och vattenståndsmätningar.

Havsvattenstånd på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats.

Vattenståndsmätningar i de stora sjöarna på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats.

Det går också att leta efter uppgifter i vattendomar eller vattenförrättningar som finns för sjöregleringar, eller andra tillståndsprövade vattenföretag.

Vattenområde definieras enligt miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. Det innebär i de flesta fall det högsta kända vattenståndet på den aktuella platsen som har inträffat, eller det högsta vattenstånd som med någon sannolikhet kan förutses för framtiden.

Andra dispenser och tillstånd kan behövas

Området där vattenverksamheten ska bedrivas omfattas ofta av strandskydd. De kan även omfattas av andra skydd, exempelvis naturreservat, Natura 2000-område eller vattenskyddsområde. För att få vidta åtgärder i skyddade områden krävs ofta olika dispenser eller tillstånd.

Kontakt


Vattenverksamhet i Södermanlands län

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping