Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

I strandskyddade områden får du normalt inte bygga eller ändra något. Om du ändå skulle vilja bygga till exempel en brygga eller ett förråd kan du söka dispens från strandskyddet. Kommunen eller Länsstyrelsen beslutar om du kan få dispens för att göra något i ett strandskyddat område.

Du kan få dispens från strandskyddet om:

 • det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet
 • syftet med strandskyddet inte påverkas.

Kommunen beslutar om dispens

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens kan ges eller inte. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

Samprövning strandskydd och vattenverksamhet

Länsstyrelsen i Södermanland förenklar ärendehandläggningen, och har påbörjat en samordnad prövning på länsstyrelsen av sådana verksamheter som kräver både strandskyddsdispens enligt 7 kap och en godkänd anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken, exempelvis bryggor och muddringsarbeten. Du kan skicka både ansökan om dispens från strandskyddet och anmälan om vattenverksamhet direkt till länsstyrelsen. 

Om din ansökan samprövas med en anmälan om vattenverksamhet så behöver du inte betala någon avgift för dispensprövningen.

Om du har några frågor eller funderingar får du gärna ta kontakt med Länsstyrelsen i Södermanland.  

Vägar, järnvägar och statligt skyddade områden

Länsstyrelsen beslutar om dispens när det gäller anläggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Vi prövar också om frågan om dispens när det handlar om åtgärder inom statligt skyddade områden.

Exempel på statligt skyddade områden

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • biotopskyddsområden.

Vill du göra något i den här typen av områden ska du ska vända dig till oss.

Ansök om strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen kostar 4 600 kronor. Du får betala avgiften även om dispensen inte beviljas.

Ansök om dispens

Betala avgiften till Länsstyrelsens bankgiro 5051-8661. Ange att betalningen avser dispens strandskydd.

Skicka ansökan till: sodermanland@lansstyrelsen.se

Eller till: Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86  Nyköping

Tips för en komplett ansökan

 • Beskriv tydligt vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden.
 • Skicka med en karta där du tydligt och detaljerat ritat in var åtgärden ska göras, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
 • Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik. Exempelvis om det finns strandskyddsdispens för dem eller om de uppfördes innan strandskyddet började gälla.
 • Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens, se faktaruta.

Särskilda skäl för dispens

Du kan få dispens från strandskyddet om åtgärden inte strider mot förbudets syfte och om du har ett särskilt skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

När kommunen har beslutat att ge dig dispens från strandskydd så skickar de beslutet till både dig och oss på Länsstyrelsen. Detta för att vi ska granska alla strandskyddsdispenser som kommuner ger för att se att kommunen har gjort rätt. Därför ska du vänta på oss innan du gör något.

Vi diarieför och granskar kommunens beslut. Vi bedömer om det finns skäl att anta att det saknas förutsättningar för dispens, och om en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet.

Vårt mål är att Länsstyrelsen inom tre veckor ska besluta att antingen: 

 1. överpröva kommunens beslut, eller att
 2. godkänna dispensen.

Överprövning av kommuns dispensbeslut

Om vi beslutar att överpröva kommunens beslut, gäller inte kommunens beslut. Du har själv ansvar för att kontrollera om kommunens beslut är överprövat eller överklagat.

Påbörja inga åtgärder innan du har försäkrat dig om att kommunens beslut har vunnit laga kraft.

Upphävande av strandskydd vid småvatten och små vattendrag

Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta att upphäva strandskyddet vid en liten sjö eller ett litet vattendrag om områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten. Ett upphävande får göras endast om sjöns vattenyta har en storlek som uppgår till omkring en hektar eller mindre eller om vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping