Regionalt serviceprogram för Södermanlands län

Södermanlands regionala serviceprogram

Servicen på landsbygden i Södermanland måste utvecklas lokalt och i samverkan mellan kommuner, byalag och föreningar. I det arbetet ska Länsstyrelsen vara en resurs för samordning och kunskapsöverföring.

Alla invånare, företagare och besökare i Södermanland ska ha rimlig tillgång till kommersiell service.

Målet är att det ska finnas förutsättningar att driva företag, handla mat, tanka bilen, ta ut kontanter, skicka och hämta paket och använda internettjänster. Särskild hänsyn ska tas till behoven hos funktionsnedsatta och äldre. Serviceprogrammet är också ett stöd för kommunerna i deras arbete med planeringen av servicen på landsbygden.

Södermanlands serviceprogram, RSP, finansieras av Landsbygdsprogrammet via Tillväxtverket, samt Länsstyrelsen.

Samverkan är grunden och regelbundet samlas ett 30-tal aktörer från kommuner, föreningar, organisationer och myndigheter i Partnerskapet för RSP. Ur den samverkan har flera projekt för utveckling startats, med stöd av Tillväxtverket, Länsstyrelsen och flera kommuner.

Länsstyrelsen startade upp ett projekt under våren 2018 med medel från Tillväxtverket i syfte att öka servicenivån i länet och därmed även kommunernas attraktivitet.

Lanthandlarna fyller en väldigt viktig funktion på landsbygden när det handlar om kommersiell service till invånarna på platsen. Det är inte bara försäljningen av dagligvaror som är viktig, utan minst lika viktig är stödfunktioner som ombud till systembolaget, posten, apotek med mera som gör platsen mer attraktiv att bo och leva på.

En del i projektet ”Service i Södermanland” är att lyfta betydelsen av lanthandeln som servicefunktion hos kommunala tjänstemän och politiker så att de kan och vågar utvecklas och diversifiera sitt utbud.

Under projektets tid besöks även de tjänstemän och politiker i respektive kommun för att diskutera kommunala serviceplaner och hur planeringen för service kan förbättras för att gynna de boende och företagare som är verksamma på orten.

Projektet sträcker sig från februari 2018 till juli 2019 och är finansierat med EU-medel genom Landsbygdsprogrammet.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping