Regional livsmedelsstrategi för Södermanland

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny regional livsmedelsstrategi för Södermanland län. Den ska innefatta hela livsmedelskedjan, från fröet i marken till maten på tallriken.

Under 2018 samlar vi perspektiv, tankar och åsikter från de i Sörmland som arbetar med frågor kopplade till mat. Målet är att en färdig strategi ska se dagens ljus i slutet av året.

Arbetet sker i samverkan med Regionförbundet Sörmland och LRF. Målet är att strategin ska vara klar till årsskiftet 2018/2019.

Aktuellt hösten 2018

Arbetet med livsmedelsstrategin fortsätter och stegvis växer innehållet fram. Under sommaren har livsmedelsstrategins projektledare träffat representanter från olika branscher inom livsmedelsproduktionen för att få nya infallsvinklar, ett arbete som även kommer fortgå under hösten.

Under hösten ska det fortsatta arbetet med implementeringen av livsmedelsstrategin planeras. Det är även fortsatt Länsstyrelsen i Södermanlands län, Regionförbundet Sörmland och LRF Södermanland som kommer driva arbetet, men ett brett deltagande från hela sektorn både uppmuntras och uppskattas. Har du idéer eller är intresserad av att delta i det vidare arbetet? Kontakta livsmedelsstrategins projektledare!

Den 25 och den 26 september hölls två öppna möten för allmänheten, ett i Katrineholm och ett i Strängnäs. Mötet innebar en möjlighet för alla i länet att ta del av arbetet och komma med inspel. Träffarna gav nya perspektiv och var en stor inspiration för fortsatt arbete.

Den 5 oktober på Sörmlandsdagen presenterades remissen av livsmedelsstrategin och den tillhörande handlingsplanen. Remissen var öppen för alla att ta del av och svara på, till och med den 29 november 2018.

Aktuellt våren 2018

I april hade livsmedelsstrategins referensgrupp sitt första möte. Gruppen diskuterade olika aktörers perspektiv på frågan och kunde samsas om några områden som anses vara extra viktiga, till exempel att den sörmländska matidentiteten är viktig och att vi framöver behöver arbeta med regler och villkor.

Länsstyrelsen har också träffat alla länets kommuner för att diskutera livsmedelsstrategins innehåll. Idéerna och tankarna har varit många, men en sammanställning av mötena visar att länets nio kommuner är ganska överens om vilka frågor som är viktigast.

Vill du veta mer om strategin eller vill du komma i kontakt med arbetet? Kontakta vår projektledare.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Karin Larsson

Projektledare

Telefon 010-223 43 61

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping