Stora rovdjur i Sverige

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, som alla är fridlysta. Till stora rovdjur räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn.

I Sverige räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn till de stora rovdjuren. Sedan allmogejakten släpptes fri under slutet av 1700-talet har rovdjurspopulationerna pendlat kraftigt. De stora rovdjursarterna jagades hårt under hela 1800-talet och försvann från stora delar av landet. Vargen var i stort sett utrotad i Sverige under 1900-talets senare hälft.

De stora rovdjursarterna fridlystes i slutet av 1900-talet vilket gjorde att populationerna har återhämtat sig.

Björnen är den art av de stora rovdjuren som har störst population, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Läs mer om stora rovdjur i Sverige

Naturvårdsverket har information om följande rovdjur

Anmäl skador på tamdjur orsakade av rovdjur

Om dina tamdjur blivit skadade av rovdjur ska du omedelbart ringa Länsstyrelsens besiktningsman. Det är mycket viktigt att alla skador som misstänks vara orsakade av rovdjur anmäls till besiktningsmannen. Ersättning kan betalas ut om besiktningen visar att skadan orsakats av lodjur, varg, kungsörn eller björn.

Besiktningsmännen är utsedda av Länsstyrelsen och utbildade av Viltskadecenter.

Om dina tamdjur utsätts för rovdjursangrepp:

Ring 010-223 41 80

 

Rovdjursalert för tamdjursägare

Är du lantbrukare med djurbesättningar och vill du veta om det skett ett rovdjursangrepp i närområdet? Rovdjursalert är ett SMS-utskick till länets gårdar för information och möjlighet att öka sin beredskap för att undvika ytterligare angrepp i området. 

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Till de stora rovdjuren räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn.

Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet. Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Tillsammans har vi ett ansvar att nå det målet.

Vi gör det genom att arbeta med följande områden:

 • upprätta regionala förvaltningsplaner för respektive art
 • hantera skyddsjaktärenden på rovdjur
 • besluta om och administrera licensjakten på rovdjur
 • betala ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur
 • informera och kommunicera om rovdjuren
 • inventera de stora rovdjuren.
 • betala ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur

Jakt på rovdjur

Jakt på de stora rovdjuren är mycket restriktiv och kan bara bedrivas som licens- eller skyddsjakt. Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningenlänk till annan webbplats. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

 

Skyddsväst till hund mot vargangrepp

 

Du kan söka bidrag till skyddsväst för jakthundar samt för eftersökshundar och räddningshundar inom Södermanlands län. Bidraget finns att söka, för västar inköpta 2018, fram till 1 februari 2019.

 

​För att bidrag ska lämnas ska västarnas funktion förhindra att hunden skadas allvarligt eller dödas vid vargangrepp. Läs mer om detta på Viltskadecenters webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Villkor för bidrag

 • Skyddsvästen ska vara inköpt 2018.
 • I mån av medel lämnas bidrag 50 % av kostnaden.
 • Högsta belopp som lämnas är 5000 kr.
 • Bidrag utbetalas till jakthundar.
 • Bidrag utbetalas till hundar som ingår i Polismyndighetens eftersöksorganisation samt tillräddningshundar.
 • Bidraget utbetalas för inköp av skyddsväst med någon form av funktion vid vargangrepp, exempelvis el, stålpiggar eller dylikt (funktionen ska vara att skydda eller avskräcka vid vargangrepp).
 • Fullständigt ifylld ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 1 februari 2019.
 • Bidrag utbetalas till en hund per sökande och efter att Länsstyrelsen har fått in originalkvitto för inköp av skyddsväst.
 • Sökande ska vara folkbokförd i Södermanlands län och jaktmarkerna ska vara belägna i Södermanland.
 • Bidraget utbetalas i mån av medel till de sökande med prioritet i kvalitetssäkrade vargrevir.
 • Intyg från markägare alternativt jakträttshavare ska bifogas ansökan.
 • Efter avslutad jaktsäsong ska en kort rapport inlämnas till Länsstyrelsen.

Blanketter

Ansökan om bidrag för skyddsväst till hundPDF

Återrapportering om skyddsväst till hundPDF

Skicka blanketten till:

 • Adress: Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86  Nyköping
 • E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping