Stora rovdjur i Sverige

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som har störst population, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Anmäl skador på tamdjur orsakade av rovdjur

Om dina tamdjur blivit skadade av rovdjur ska du omedelbart ringa Länsstyrelsens besiktningsman. Det är mycket viktigt att alla skador som misstänks vara orsakade av rovdjur anmäls till besiktningsmannen. Ersättning kan betalas ut om besiktningen visar att skadan orsakats av lodjur, varg, kungsörn eller björn.

Besiktningsmännen är utsedda av Länsstyrelsen och utbildade av Viltskadecenter.

Om dina tamdjur utsätts för rovdjursangrepp:

Ring 010-223 41 80

 

Rovdjursalert för tamdjursägare

Är du lantbrukare med djurbesättningar och vill du veta om det skett ett rovdjursangrepp i närområdet? Rovdjursalert är ett SMS-utskick till länets gårdar för information och möjlighet att öka sin beredskap för att undvika ytterligare angrepp i området. 

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet.

Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen, och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Upprättar regionala förvaltningsplaner för respektive art.
 • Hanterar skyddsjaktärenden på rovdjur.
 • Beslutar om och administrerar licensjakten på rovdjur.
 • Betalar ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur.
 • Informerar och kommunicerar om rovdjuren.
 • Inventerar de stora rovdjuren.
 • Betalar ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur.

 

Skyddsväst till hund mot vargangrepp

 

Du kan söka bidrag till skyddsväst för jakthundar samt för eftersökshundar och räddningshundar inom Södermanlands län. Bidraget finns att söka, för västar inköpta 2018, fram till 1 februari 2019.

 

​För att bidrag ska lämnas ska västarnas funktion förhindra att hunden skadas allvarligt eller dödas vid vargangrepp. Läs mer om detta på Viltskadecenters webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Villkor för bidrag

 • Skyddsvästen ska vara inköpt 2018.
 • I mån av medel lämnas bidrag 50 % av kostnaden.
 • Högsta belopp som lämnas är 5000 kr.
 • Bidrag utbetalas till jakthundar.
 • Bidrag utbetalas till hundar som ingår i Polismyndighetens eftersöksorganisation samt tillräddningshundar.
 • Bidraget utbetalas för inköp av skyddsväst med någon form av funktion vid vargangrepp, exempelvis el, stålpiggar eller dylikt (funktionen ska vara att skydda eller avskräcka vid vargangrepp).
 • Fullständigt ifylld ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 1 februari 2019.
 • Bidrag utbetalas till en hund per sökande och efter att Länsstyrelsen har fått in originalkvitto för inköp av skyddsväst.
 • Sökande ska vara folkbokförd i Södermanlands län och jaktmarkerna ska vara belägna i Södermanland.
 • Bidraget utbetalas i mån av medel till de sökande med prioritet i kvalitetssäkrade vargrevir.
 • Intyg från markägare alternativt jakträttshavare ska bifogas ansökan.
 • Efter avslutad jaktsäsong ska en kort rapport inlämnas till Länsstyrelsen.

Blanketter

Ansökan om bidrag för skyddsväst till hundPDF

Återrapportering om skyddsväst till hundPDF

Skicka blanketten till:

 • Adress: Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86  Nyköping
 • E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se

Varg

Vargens fyra tår är ofta symmetriskt placerade. Det betyder att de två mellersta tårna är lika långa, samt att de två yttre tårna är lika långa (men kortare än mellantårna). Stämpeln är mellan 8–11 cm lång (kloavtrycken ska inte räknas med i måttet). Detta gäller hunddjur och kan i Sverige exkludera andra arter (utom hunddjur) från spårstämpeln. För att skilja på spår från en varg och en stor hund fodras längre spårningar där gångart, steglängd och beteende kan studeras.

 


Lo
Lodjurets spårstämpel. Ett lodjursspår har vanligtvis avtryck av fyra tår utan klor. Spåret är omkring 7 till 9 cm långt och ganska runt. I tydliga spår kan man känna igen lodjursstämpeln på att den är asymmetrisk, de två mellersta tårna når olika långt fram i spåret. Det kan jämföras med din egen hand, om du håller den framför dig med tummen dold under handflatan.

 

 

 

Jakt på rovdjur

Jakten på de stora rovdjuren är mycket begränsad, och kan endast bedrivas som licensjakt eller skyddsjakt.

Licensjakt

Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige, och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Skyddsjakt

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Jaktförordning (1987:905) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Mer information

Läs mer om de stora rovdjuren på Naturvårdsverkets webbplats:

Fakta om björnlänk till annan webbplats

Fakta om järvlänk till annan webbplats

Fakta om kungsörnlänk till annan webbplats

Fakta om lodjurlänk till annan webbplats

Fakta om varglänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping