Stora rovdjur i Sverige

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som har störst population, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Anmäl skador på tamdjur orsakade av rovdjur

Om dina tamdjur blivit skadade av rovdjur ska du omedelbart ringa Länsstyrelsens besiktningsman. Det är mycket viktigt att alla skador som misstänks vara orsakade av rovdjur anmäls till besiktningsmannen. Ersättning kan betalas ut om besiktningen visar att skadan orsakats av lodjur, varg, kungsörn eller björn.

Besiktningsmännen är utsedda av Länsstyrelsen och utbildade av Viltskadecenter.

Om dina tamdjur utsätts för rovdjursangrepp:

Ring 010-223 41 80


Rovdjursalert för tamdjursägare

Är du lantbrukare med djurbesättningar och vill du veta om det skett ett rovdjursangrepp i närområdet? Rovdjursalert är ett SMS-utskick till länets gårdar för information och möjlighet att öka sin beredskap för att undvika ytterligare angrepp i området. 

 

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet.

Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen, och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Upprättar regionala förvaltningsplaner för respektive art.
 • Hanterar skyddsjaktärenden på rovdjur.
 • Beslutar om och administrerar licensjakten på rovdjur.
 • Betalar ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur.
 • Informerar och kommunicerar om rovdjuren.
 • Inventerar de stora rovdjuren.
 • Betalar ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur.

Skyddsväst till hund mot vargangrepp

Du kan söka bidrag till skyddsväst för jakthundar samt för eftersökshundar och räddningshundar inom Södermanlands län. Bidraget finns att söka, för västar inköpta 2019, fram till 30 december 2019.

För att bidrag ska lämnas ska västarnas funktion förhindra att hunden skadas allvarligt eller dödas vid vargangrepp. Läs mer om detta på Viltskadecenters webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Villkor för bidrag

 • Bidrag utbetalas i mån av medel för jakthundar, hundar som ingår i Polismyndighetens eftersöksorganisation samt till räddningshundar.
 • Skyddsvästen ska vara inköpt 2019. Fullständigt ifylld ansökan, på därför avsedd blankett, ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 30 december 2019.
 • Orginalkvitto för inköpt väst ska bifogas ansökan
 • Bidrag lämnas med 50 % av kostnaden för inköp av skyddsväst i mån av medel. Högsta belopp är 5 000 kr per väst.
 • Bidrag utbetalas till en hund per sökande.
 • För jakthundar krävs att sökande ska vara folkbokförd i Södermanlands län samt att jaktmarkerna ska vara belägna i Södermanland.
 • Intyg från markägare eller jakträttsinnehavare (inkl dess telefonnummer och adress) ska bifogas ansökan.
 • Bidraget utbetalas för inköp av skyddsväst som till sin funktion skyddar eller avskräcker vid vargangrepp, exempelvis genom att vara försedd med el eller stålpiggar.
 • Bidraget kommer att betalas ut i hela länet i mån av medel, prioritet av de sökande som jagar i område med bekräftat vargrevir.
 • Efter avslutad jaktsäsong ska en rapport inlämnas till Länsstyrelsen i enlighet med myndighetens instruktion.

Blanketter

Ansökan om bidrag för skyddsväst till hundPDF

Återrapportering om skyddsväst till hundPDF

Skicka blanketten till:

 • Adress: Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86  Nyköping
 • E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se

Varg

Vargens fyra tår är ofta symmetriskt placerade. Det betyder att de två mellersta tårna är lika långa, samt att de två yttre tårna är lika långa (men kortare än mellantårna). Stämpeln är mellan 8–11 cm lång (kloavtrycken ska inte räknas med i måttet). Detta gäller hunddjur och kan i Sverige exkludera andra arter (utom hunddjur) från spårstämpeln. För att skilja på spår från en varg och en stor hund fodras längre spårningar där gångart, steglängd och beteende kan studeras.

 


Lo
Lodjurets spårstämpel. Ett lodjursspår har vanligtvis avtryck av fyra tår utan klor. Spåret är omkring 7 till 9 cm långt och ganska runt. I tydliga spår kan man känna igen lodjursstämpeln på att den är asymmetrisk, de två mellersta tårna når olika långt fram i spåret. Det kan jämföras med din egen hand, om du håller den framför dig med tummen dold under handflatan.

 

 

 

Jakt på rovdjur

Jakten på de stora rovdjuren är mycket begränsad, och kan endast bedrivas som licensjakt eller skyddsjakt.

Licensjakt

Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige, och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Skyddsjakt

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Jaktförordning (1987:905) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Mer information

Det finns mer fakta om de stora rovdjuren på Naturvårdsverkets webbplats:

Björnlänk till annan webbplats

Järvlänk till annan webbplats

Kungsörnlänk till annan webbplats

Lodjurlänk till annan webbplats

Varglänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping