Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ett arbetssätt som innebär att långsiktigt planera för hållbara landskap. Länsstyrelsen utvecklar just nu regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.

Grön infrastruktur handlar om att olika livsmiljöer i naturen behöver hänga ihop. Områdena behöver också vara tillräckligt stora och av god kvalitet för att arter ska trivas och överleva. Det gäller för såväl människor som till exempel djur, växter och svampar. Om naturen hänger ihop kan djur och växter förflytta sig och spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera.

I ett fungerande ekosystem kan vi människor ta del av naturens tjänster, som till exempel pollinering som är viktigt för vår matproduktion. Detta kallas för ekosystemtjänster och utgör en viktig grund för människors hälsa och välbefinnande. Genom att planera för grön infrastruktur kan dessa tjänster säkerställas på lång sikt.

Ett nätverk av livsmiljöer och naturområden

Vi behöver ha en helhetssyn på landskapet när vi planerar hur mark och vatten ska användas, och hur olika naturvårdsinsatser ska göras. Då kan vi skapa fungerande livsmiljöer för djur och växter. Arbetet med grön infrastruktur baseras på en kartläggning av landskapets kvaliteter. Med ett kartlagt nätverk blir det enklare att prioritera rätt och planera mer effektivt. Grön infrastruktur inkluderar miljöer både på land och i vatten.

Idag är många värdefulla områden isolerade från varandra. Det beror bland annat på att vi använder våra naturresurser och vårt landskap på ett mer storskaligt och effektiviserat sätt. Genom att binda samman miljöer som till exempel skog, parker, våtmarker och sjöar kan vi skapa ett nätverk av livsmiljöer och naturområden. En viktig del av arbetet med grön infrastruktur är också att bibehålla redan fungerande livsmiljöer och länkar mellan dem.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen utvecklar, samordnar och genomför regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Det är ett löpande arbete som involverar flera aktörer som till exempel markägare, myndigheter, kommuner och föreningsliv. Vårt arbete ska präglas av delaktighet, långsiktighet och en helhetssyn på landskapet.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur. Ett viktigt syfte med handlingsplanerna är att ge ökad kunskap om värden i landskapet.

Handlingsplanerna ska utformas så att de kan användas som underlag för att kunna ta ökad hänsyn till ekologiska samband i landskapet vid beslut om markanvändning. På så sätt kan lokala åtgärder bli en del i ett större sammanhang. Underlaget ska tas fram utifrån mottagarnas behov och förutsättningar och ska kunna användas vid exempelvis fysisk planering och vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

 • Det regionala arbetet underlättas genom gemensamma riktlinjer för arbetssätt, metoder och underlag.
 • Underlag som går att tillämpa på olika geografiska nivåer tas fram.
 • Prioriteringsunderlag för kommande arbete med mark- och vattenfrågor tas fram.
 • En funktionell grön infrastruktur bevaras i landskapen oavsett administrativa gränser.
 • Värdetrakter får prioriterade naturvårdsinsatser.
 • Bättre förutsättningar för ekosystemtjänster.
 • Ett mer attraktivt friluftsliv och därmed stärkt folkhälsa
 • Vi når miljömålen.

Naturvårdsverkets film om vad grön infrastruktur är

Kartberättelse (storymap) om grön infrastruktur

Klicka här för att se kartberättelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grön infrastruktur i Sörmland

Länsstyrelsen har fastställt en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Handlingsplanen visar ny och samlad kunskap om olika naturmiljöer i länet och hur de är fördelade i landskapet. Den är ett verktyg som kan bidra i arbetet med att nås Sveriges miljömål.

Handlingsplanen innehåller rekommendationer om åtgärder som behövs för att behålla och utveckla den gröna infrastrukturen i länet. Arbetet innebär ingen ny lagstiftning utan bidrar med kunskap som kan ge olika aktörer i landskapet bättre förutsättningar att ta ansvar och prioritera åtgärder utifrån sina respektive verksamheter och ambitioner.

Handlingsplan för grön infrastruktur i Södermanlands länPDF

I samband med att handlingsplanen för Södermanland togs fram har ett större kunskapsunderlag producerats; så även i form av kartor. Dessa kartor redovisar både grunddata, exempelvis inventeringar och art-utbredningar, och analysresultat såsom värdetrakter och modelleringar. Se samtliga kartlager i öppen karttjänst online (till webbkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Några exempel visas i kartan nedan. Se vilka dessa är samt välj bland fler kartlager via lager-ikonen uppe till höger! Instruktioner finns under info-ikonen.Hela kartmaterialet som presenteras i handlingsplanen finns tillgängligt via nedanstående länkar. Där finns även kompletterande lager. Kartunderlaget uppdateras kontinuerligt i takt med att nytt material tas fram.

 1. Mapserver
  Tillgång till kartmaterialet via server (REST), för egna online-applikationer (till mapserverlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
 2. WMS-tjänst
  Visningstjänst. Ladda in kartlagren i ditt egna GIS-program på datorn eller i applikation online.
  http://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/
  vektor/LSTD_GI_Samlad/MapServer/WMSServer
 3. Geodatakatalogen
  Läs mer om och ladda ner datamängderna (till geodatakatalogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Kartmaterialet från grön infrastruktur är en del av ett större bibliotek av kartmaterial som tillhandahålls av Länsstyrelsen i Södermanlands Län. Du hittar mer om detta, samt vår allmänna publika webbkarta, på vår webbplats under Karttjänster och geodataöppnas i nytt fönster.

Notera! Värdetrakterna i kartorna ska inte likställas med områdesskydd. De beskriver områden med högre koncentrationer av värden än omgivande landskap och ska utgöra ett underlag för kommande naturvårdsinsatser i länet.


Många befintliga stöd och bidrag kan användas för att stärka naturvärden för den gröna infrastrukturen. Exempel på detta är Greppa Näringen, Lokala naturvårdsprojekt (LONA), Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) och Stöd för ädellövskogsbruk (Skogsstyrelsen). Läs mer om de olika bidragen i Naturvårdsverkets sammanställning: ”Stöd för naturvårdsåtgärder som kan bidra till den gröna infrastrukturen” .

Kontakta Länsstyrelsen om du vill ha konkreta tips om vad du kan göra i din organisation eller på din fastighet.

Stöd för naturvårdsåtgärder som kan bidra till den gröna infrastrukturenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturvårdsverket har tagit fram en film om tätortsnära grön infrastruktur i Nyköping där kommunen och Länsstyrelsen deltar. Att jobba med tätortsnära naturområden ökar människors trivsel och gynnar många växter och djur. Filmen visar två exempel där Nyköpings kommun har skapat en trivsam boendemiljö och restaurerat strandängar och en ekhage och skapat livsmiljöer för många växter och djur. Det går att skapa en grön infrastruktur om det finns bra underlag och kunskap om naturen!

Grön infrastruktur i Nyköpinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturvårdsverkets övriga filmer om grön infrastrukturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Trine Haugset (GI-samordnare)
trine.haugset@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 42 92

Karin Ekstedt (GIS-handläggare, kartfrågor)
karin.ekstedt@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 42 52

Markus Forsberg (Naturvårdshandläggare, skog)
markus.forsberg@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 42 89

Malin Almquist (Handläggare, odlingslandskapet)
malin.almquist@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 43 66

Leena Tuomola (Handläggare, sötvatten)
leena.tuomola@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 43 18

Johanna Bergman (Naturvårdshandläggare, marina miljöer)
johanna.bergman@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 43 38

Kajsa Mellbrand (Åtgärdsprogram för hotade arter)
kajsa.mellbrand@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 43 05

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping