Miljömål i lantbruket

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar och Länsstyrelserna har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål

Sveriges miljömållänk till annan webbplats

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Regionalt arbete

Vi jobbar med många aspekter som är relevanta för miljömålen. Vi sammanfattar årligen vår kunskap och gör en analys av läget: når vi målen, hur ser utvecklingen ut, och vad behöver göras? Resultat och analys används sedan av regering och riksdag som underlag i arbetet för det fortsatta arbetet. Bedömningarna ger en bild av läget för miljön i varje län.

Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre.

Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö

Havsörn. Foto: Staffan Widstrand

En stor del i miljömålsarbetet är att ta fram åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer. De regionala åtgärdsprogrammen och dess åtgärder är en viktig del för att på regional och lokal nivå göra insatser för att uppnå miljömålen. I detta arbete är även samverkan med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer viktiga för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre.

Södermanlands program kallas Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö. Åtgärdsprogrammet gäller 2015-2020. Det är flexibelt med möjlighet att lägga till åtgärder och möjlighet för fler aktörer att ansluta sig till de åtgärder som nu finns i programmet.

Rapport Åtgärdsprogram för Södermanlands miljööppnas i nytt fönster

Uppföljning av åtgärdsprogrammet 2019PDF

Syftet med programmet är att höja länets ambitioner i arbetet med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Det är ett länsomfattande program där alla goda krafter drar sitt strå till stacken. Programmet innehåller åtgärder som genomförs av länets kommuner, organisationer, näringsliv och myndigheter.

Tillsammans kan vi hitta inspiration, samarbetsvinster och öka engagemanget för ett hållbart Södermanland. Åtgärdsprogramsarbetet är ”grädden på moset”. Det är resultatet av vår samverkan och något vi gör utöver det miljöarbete som planeras enskilt av respektive aktör.

Så når vi miljömålenPDF

Så når vi miljömålen - Uppföljning 2019PDF

Södermanlands miljö- och klimatråd

 

För att skapa regional delaktighet i miljöarbetet har ett regionalt miljö- och klimatråd bildats i Södermanlands län. Rådet ska bidra till att miljö- och klimatarbetet får genomslag i regionen. Rådet ska även arbeta för en förbättrad samordning av miljö- och klimatarbetet och en samsyn av miljöutmaningarna i regionen.

I samband med processen att ta fram ett åtgärdsprogram för miljömålen utarbetades formerna för ett regionalt miljö- och klimatråd. Den 8 maj 2015 bildades rådet genom att deltagarna skrev under en avsiktsförklaring om samarbete och genomförande av åtgärdsprogram för Södermanlands miljö.

Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna i länet och de prioriteringar av åtgärder som bör göras. Miljö- och klimatrådet är den samordnande kraften i länet för att arbeta för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Rådet är rådgivande till arbetet med åtgärdsprogrammet i stort och styrgrupp i enskilda projekt som drivs inom ramen för åtgärdsprogrammet.

Miljö- och klimatrådet ska:

  • Vara rådgivande i arbetet med åtgärdsprogrammet, och styrgrupp i projekt inom programmet
  • Marknadsföra och uppmärksamma åtgärdsarbetet
  • Stödja genom resurser för åtgärder, t.ex. fondsamordning
  • Vid behov tillsätta projekt- och arbetsgrupper
  • Vara en arena för fördjupad analys av länets miljöutmaningar

Medlemmar i Miljö- och klimatrådet är aktörer med stark vilja att delta i och stötta det regionala miljö- och klimatarbetet.

Miljö- och klimatrådet bildades 8 maj 2015.

Medverkande aktörer i Miljö- och klimatrådet är:

Biogas Öst, Energikontoret Mälardalen, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Landstinget Sörmland, LRF Region Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Mälardalens högskola, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Regionförbundet Sörmland, Skogsstyrelsen, Strängnäs kommun, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Trosa kommun, Vingåkers kommun, Östsvenska Handelskammaren.

Läget i länet 

Södermanlands län och miljö kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr. Här finns skog, jordbruk, sjöar, hav, några stora städer och många små orter. De stora miljöutmaningarna finns också här såsom övergödning och förlust av biologisk mångfald. När det gäller luftkvalitet och försurning är däremot situationen något bättre.

Vit Näckros fotad i Långhalsen Foto: Karl-Joel Sundholm

Årets uppföljning visar att länets aktörer såsom kommuner, organisationer och myndigheter driver och deltar i flera stora EU-finansierade åtgärdsprojekt. Det är särskilt tydligt kopplat till vatten- och naturmiljömålen samt till Begränsad klimatpåverkan. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att de bidrag som finns för åtgärder i vattenmiljöer och odlingslandskapet samt för minskad klimatpåverkan fördelas till åtgärder i länet.

Inom det regionala åtgärdsprogrammet kopplat till miljömålen arbetar länets aktörer tillsammans. En åtgärd som avslutats under året är projektet Minimeringsmästarna Nyköping – Trosa där ett antal testhushåll utmanades och inspirerades att minska sitt avfall under ett år. Projektet blev mycket lyckat och den gemensamma minskningen blev 57 procent.

Trots ett aktivt arbete räcker åtgärderna inte för att nå målen. För de flesta mål är det svårt att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

För två mål – Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap – finns dock en negativ trend. Ekosystemen i Södermanland är påverkade, och trots att många åtgärder görs minskar arealen av flera naturtyper, och förutsättningar för arter försämras.

Även övergödningen är ett allvarligt miljöproblem i länet och starkt kopplad till jordbruks- och avloppsfrågor. Endast en fjärdedel av länets sjöar och vattendrag har god ekologisk status. Orsakerna är dels övergödning, men också fysisk påverkan av vattenmiljöer.

För God bebyggd miljö finns en positiv trend, men för att nå målet krävs ytterligare åtgärder såsom minskade avfallsmängder, transportsnål planering och skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Läs mer om miljömålsbedömningen för Södermanlands län 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapport Hur är (miljö)läget? Miljömål och miljöövervakning i Södermanlands län
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapport Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2017öppnas i nytt fönster

Bidrag

Det finns olika finansieringsmöjligheter för att arbeta med miljömålen. Dessa finns sammanställda i RUS rapport Var finns pengarna?

Läs rapporten här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

Detta är våra miljökvalitetsmål.


1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping