Publiceringsdatum: 16 juli 2018

Mark- och betesförmedling

ko på bete

Vi förmedlar kontakter mellan djurägare och markägare, så att du som har djur kan hitta bete och du som har mark kan få djur som betar den. Från och med våren 2019 kan även du som letar efter mark att odla på eller har lämplig odlingsmark lägga ut en intresseanmälan.

Varför förmedlar vi kontakter för bete och odlingsmark?

Att betesmarker och slåtterängar sköts är viktigt för den biologiska mångfalden och landskapsbilden, men de har även ett kulturhistoriskt värde som på sikt går förlorat om hävden upphör. Foderbrist kan även förebyggas om våra betesmarker betas och vallar skördas för vinterfoder.

Odlingslandskapet i Södermanlands län påverkas av flera strategier och mål såsom den regionala livsmedelsstrategin, Grön infrastruktur och de nationella miljömålen. I det arbete som pågår vill vi gynna ett rikt och hållbart odlingslandskap som främjar en ökad livsmedelsproduktion. Ett sätt att nå dit är att öka möjligheten att odla frukt och grönsaker genom att förmedla tillgänglig mark till de som är intresserade av att starta en egen odling. Det är också ett sätt att få användning för outnyttjade arealer. Alla arealer är intressanta.


Vill du vara med i mark- eller betesförmedlingen?

Söker du mark eller betesdjur hittar du inkomna intresseanmälningar under rubrikerna nedan.

Vill du göra en intresseanmälan? Fyll i rätt formulär nedan om du är djurhållare, markägare eller intresserad av att starta odling av frukt eller grönsaker. Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats.

Intresseanmälan finns kvar på hemsidan i 6 månader från och med det datum som du har skickat in den. Vill du ta bort den tidigare kan du höra av dig till Länsstyrelsen.

Tips inför att skriva avtal finner du längst ner på sidan.

Djurägare som vill hitta mark för bete

Djurägare


Kontaktuppgifter


Område som önskas


Djurslag


Övrig information


Datum
Nichlas Andersson


nichlas.andersson@agrofence.se


Södermanland


Får och lamm, Kor och kalvar


Allt av intresse


08-03-2019
Susanna Ågren


sanna@adolfsborgs.nu,

tel: 0700009190

 


Pollinering av grödor runt om i Strängnäs


Biodling


Betesmark.

Bin är livsviktiga för oss. Öka skörden, honungsbin ökar skörden av raps och klöverfält. De är viktiga pollinerare av våra lantbruksgrödor i Sverige.30-04-2019

Anmäl intresse för att hitta mark för bete

Förmedlingen bygger på att du som djurägare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.

Länsstyrelsen tar inte ansvar för kontraktsskrivning, utan står endast för en förmedlingsplattform. Vi uppmuntrar att du tar kontakt med en konsult eller använder dig av förtryckta avtal som finns att hitta på nätet.


Vad söker du? (fler val möjligt) * (obligatorisk)
Vad söker du? (fler val möjligt)

Markägare som vill hitta djur som kan beta

Markägare


Kontaktuppgifter


Område och areal


Typ av mark


Datum


Malin Norderman


Skicka e-post till Malin Norderman
070-352 65 25


Orrhammar, Flen
ca 1 hektar fördelat på två ytor


Moränmark, något ojämn, mestadels gräs. Ej stängsel och vatten. Stängsel får sättas upp.


20-11-2018


Viksbergs samfällighetsförening


Skicka e-post till Viksbergs samfällighetsförening

072-301 12 00


Viksberg, Södertälje
ca 8 hektar


Ängsmark, mestadels gräs. Ej stängsel. Stängsel får sättas upp och vatten kan ordnas.


20-11-2018


Anna Brixmark Michanek


Skicka e-post till Anna Brixmark Michanek
070-645 05 69


Gnesta
ca 1-2 hektar


Ekhage, kuperad vid sjö. Elstängsel - lägre som behöver ses över.


20-11-2018


Per Ek


Skicka e-post till Per Ek
070-935 77 53


Sparreholm, Årdala
ca 1,5 hektar


Ängs-/hagmark. Fårstängsel (el) finns tillgängligt men behöver kompletteras. Tillsyn och vatten finns, då hagen gränsar mot Båven.


20-11-2018


Marianne Idh


marianne.idh@andersbodin.se

tel: 0708-173711


Mariefred

Ca 1 hektar


Ängs-/hagmark, ej stängsel eller vatten


12-03-2019


Felicia Sjösten Harlin

feliciasjosten@gmail.com

Vagnhärad, Albylund

0,3 ha

Betesmark, Tidigare betesmark (får). El finns. Tillsyn i form av familjen som bor här. Ej vatten eller stängsel. Passar en mindre flock får?

29-03-19

Karin Eksvärd

karineksvard@gmail.com

0703808408

Strängnäs

ca 3 ha

Betesmark, Vall att skörda.

Naturbete med gamla vallar. Ca 1 ha skördades 2018. Inga stängsel. Brunn finns som kan restaureras. Tillsyn finns periodvis.

13-04-19

Karin Hellkvist

karin_hellkvist@hotmail.com

0704611502

Eskilstuna

Ca 3,5 ha Betesmark, Slåtteräng att skärda. Ej stängsel

28-06-19

Tobias Vik

tobvik@gmail.com

0707740789

Kvarsebo

5 ha Betesmark, Vall att skörda. Åkermark, vatten finns, ej stängsel, tillsyn kan ordnas.

01-07-19


Anmäl intresse för att hitta djur som kan beta

Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.

Länsstyrelsen tar inte ansvar för kontraktsskrivning, utan står endast för en förmedlingsplattform. Vi uppmuntrar att du tar kontakt med en konsult eller använder dig av förtryckta avtal som finns att hitta på nätet.


Vad har du? (fler val möjligt) * (obligatorisk)
Vad har du? (fler val möjligt)


Markförmedling

Markägare eller företagare

Kontaktuppgifter

Område och areal

Typ av mark

Datum

Per Magnusson

per@osterbygard.com

tel:0704469582

Eskilstuna-Kungsör

Söker åkermark att bruka. Allt av intresse

190814Anmäl ditt intresse om du har eller vill hitta odlingsbar mark

Förmedlingen bygger på att du fyller i en intresseanmälan så att andra kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.

Tänk på att du som markägare endast lägger ut mark som är lämplig för odling.

Länsstyrelsen tar inte ansvar för kontraktsskrivning, utan står endast för en förmedlingsplattform. Vi uppmuntrar att du tar kontakt med en konsult eller använder dig av förtryckta avtal som finns att hitta på nätet.

Önskar odlingsbar mark
Önskar odlingsbar mark

Har odlingsbar mark
Har odlingsbar mark

Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det viktigt att skriva betesavtal. Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal och du kan även hitta arrendemallar genom att söka på Internet.

Det ska till exempel framgå:

  • mellan vilka parter det gäller och för vilka marker avtalet upprättas
  • hur länge avtalet gäller
  • hur lång uppsägningstiden är
  • eventuella ersättningar/arrendekostnader
  • vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls. På mark med miljöersättning är det viktigt att formulera hur hårt betestrycket får vara, mellan vilka datum marken får betas och om det finns känsliga träd eller annat som ska skyddas
  • vem som ansvarar för stängsel och att röja eventuell igenväxning på marken
  • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren
  • djurhållaren behöver även tänka på att registrera flytten av djuren (gäller ej hästar)
  • om det ingår tillgång till stall eller inte
  • vem som står som ansvarig om djur skadas eller orsakar skada

 

Betesförmedlingen ingår i en nationell satsning för skötsel av ängs- och betesmarker. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en orsak till att marker riskerar att växa igen.

Projektet genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Logotyp europeiska jordbruksfonden

Kontakt

Ulrika Hägertorp

Länsstyrelsen i Södermanlands län   

611 86 Nyköping

010-223 43 97