Regionalt skogsprogram

Det finns ett stort intresse för skogen i länet. Med samverkan och dialog kan vårt län bidra till regeringens vision om att ”Skogen det gröna guldet, ska bidra till jobb och tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.” Länsstyrelsen i Södermanlands län fortsätter nu arbetet med att ta fram ett regionalt skogsprogram. För att genomföra detta arbete har Länsstyrelsen startat ett projekt i samarbete med Skogsstyrelsen och Region Sörmland.

Alla län i Sverige har börjat ta fram regionala skogsprogram. Länen har 2018 och 2019 kunnat söka medel för detta från Skogsstyrelsen.

Länsstyrelsen beviljades under 2018 och 2019 medel för att genomföra regionala dialoger och processer som stödjer det nationella skogsprogrammets vision och målen i de fem fokusområdena i skogsprogrammets strategi. Arbetet startades hösten 2018 genom att Länsstyrelsen tillsammans med länsstyrelserna i Västmanlands och Örebro län höll ett större seminarium och ett i Södermanland efterföljande dialogmöte med intressenter för skogliga frågor. Under dialogmötet i januari har Länsstyrelsen fått förslag till inriktning för det framtida arbetet.

Arbetet i Södermanland under 2019 utformas som ett ettårigt projekt som ska staka ut en färdplan och agenda för hur ett regionalt skogsprogram ska kunna tas fram under de kommande tre åren. Länsstyrelsen i Södermanland har anlitat projektledare från Skogsstyrelsen som på Länsstyrelsens uppdrag ska leda projektet.

Under 2019 förväntas arbetet resultera i att intressenter inom skogens hela värdekedja vill samverka och i dialog arbeta vidare mot ett skogsprogram.

På Skogsstyrelsens webbsida om regionala skogsstrategierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samlas information som kan vara bra att ha för den som vill engagera sig i processerna. Där finns också länkar till det nationella skogsprogrammets strategi och handlingsplan.

Kontakt

Kontakta projektledarna på Skogsstyrelsen om du har frågor om projektet

Niklas Nyström
0155-26 49 75
niklas.nystrom@skogsstyrelsen.se

Åsa Hofring
018-27 88 31
asa.hofring@skogsstyrelsen.se

Kontaktpersoner på Länsstyrelsen i Södermanlands län

Erik Hjortsberg
Enhetschef
Avdelningen för natur och miljö

Bo Westman
Enhetschef
Avdelningen för natur och miljö